Poland-Wroclaw: Generating sets with compression-ignition engines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 29 - Engine Accessories
Opps ID: NBD00003590303386319
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388863-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Generating sets with compression-ignition engines

2017/S 190-388863

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: jw
Telephone: +48 261651080
E-mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl
Fax: +48 261651085
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.4rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: 4 Regionalna Baza Logistyczna
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kontenerowej obci??nicy polowej du?ej mocy KOP-1000.

Reference number: TECH/199/2017
II.1.2) Main CPV code
31121100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 845 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Zgodnie z Zal?cznikiem nr 1 pkt.8 do wzoru umowy stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie o warto?ci przekraczaj?cej 135 000 EUR.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja na powloki malarskie / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja na dostarczone wyroby / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje korzystanie z zamowie? opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowi?cej Zal?cznik nr 3 do SIWZ. Zamawiaj?cy w Zal?czniku nr 1 do SIWZ okre?la gwarantowany poziom zamowienia, ktory mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w Zal?czniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ?Ilo?? (zamowienie opcjonalne).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-254216
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa kontenerowej obci??nicy polowej du?ej mocy KOP-1000

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agregaty Pex-Pool Plus
D?bica
ul. Metalowcow 35
39-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 164 666.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 845 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si? i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (okre?lony w pkt.7.1.2. SIWZ), albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob (okre?lony w pkt.7.1.1. SIWZ);

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego;

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 17.1.5. ? 17.1.6. SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo??

o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Generating sets with compression-ignition engines

2017/S 190-388863

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: jw
Telephone: +48 261651080
E-mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl
Fax: +48 261651085
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.4rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kontenerowej obci??nicy polowej du?ej mocy KOP-1000.

Reference number: TECH/199/2017
II.1.2) Main CPV code
31121100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 845 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-254216

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa kontenerowej obci??nicy polowej du?ej mocy KOP-1000

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agregaty Pex-Pool Plus
D?bica
ul. Metalowcow 35
39-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 164 666.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 845 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Generating sets with compression-ignition engines
ND Document number 388863-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WROCLAW
AU Authority name 4 Regionalna Baza Logistyczna
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31121100 - Generating sets with compression-ignition engines
OC Original CPV code 31121100 - Generating sets with compression-ignition engines
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.4rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >