Poland-Olsztyn: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003590666828107
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386525-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Computer equipment and supplies

2017/S 189-386525

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 311, 10-719 Olsztyn
Telephone: +48 895233472
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233278
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.uwm.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.uwm.edu.pl/zamowienia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nowego wyposa?enia do Wydzialowej Pracowni Komputerowej Wydzialu Nauk o ?rodowisku Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Reference number: 356/2017/PN/DZP
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa nowego wyposa?enia do Wydzialowej Pracowni Komputerowej Wydzialu Nauk o ?rodowisku Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 93 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Wydzialowa Pracownia Komputerowa Wydzialu Nauk o ?rodowisku Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa nowego wyposa?enia do Wydzialowej Pracowni Komputerowej Wydzialu Nauk o ?rodowisku Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 93 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy Pzp

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

2.1. Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odniesienie skazania za wykroczenie za kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2.3. Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

2.4. Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

2.5. o?wiadczenia Wykonawcy: o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne; o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy; o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.). ? wzor stanowi Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

2.10. Kart? produktu, umo?liwiaj?c? zweryfikowanie parametrow technicznych za-oferowanych w ofercie, w celu potwierdzenia, spelnienia przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy.

2.11. Dost?p do najnowszych sterownikow i uaktualnie? na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ? do oferty nale?y dol?czy? link strony.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wymagania dotycz?ce wadium

Warunkiem udzialu w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego jest wniesienie wadium w wysoko?ci 2 700 PLN (slownie: dwa tysi?ce siedemset zlotych 00/100).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Oferty zostan? otwarte w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, sala 310.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Istotne postanowienia umowy

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostan? zawarte w umowie z wybranym Wykonawc? stanowi? Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

2. Na podstawie art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

3. Dopuszcza si? zmian? postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, je?eli zmiany dotycz? zmiany terminu realizacji umowy, ze

wzgl?du na wyst?pienie okoliczno?ci niedaj?cych si? przewidzie? przed zawarciem umowy, np. dzialanie sily wy?szej.

4. Dopuszcza si? zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:

a) niedost?pno?ci? na rynku urz?dzenia wskazanego w ofercie, wynikaj?c? z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urz?dzenia,

b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzuj?cego si? co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi ni? wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urz?dzenia wskazanego w ofercie.

5. W przypadku zaistnienia okoliczno?ci wymienionej w pkt. 3, strony ustalaj? nowy termin realizacji przedmiotu umowy, ktory b?dzie stanowil zapis w aneksie do umowy.

6. W przypadku zaistnienia okoliczno?ci wymienionej w pkt. 4 ppkt. a), b) strony ustalaj? nowy zakres przedmiotu umowy o parametrach technicznych i innych wla?ciwo?ciach nie gorszych (tj. identycznych lub lepszych) od obowi?zuj?cych. Zmiana w umowie nie prowadzi do zwi?kszenia wynagrodzenia Sprzedawcy w stosunku do wynagrodzenia okre?lonego w umowie. Sprzedawca wraz z pro?b? o umo?liwienie zast?pienia sprz?tu komputerowego zobowi?zuje si? do dostarczenia uzasadnienia oraz o?wiadczenia producenta lub dystrybutora sprz?tu o braku dost?pno?ci sprz?tu komputerowego zgodnego z umow?.

7. Wszelkie zmiany zapisow umowy winny by? dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej (odwolanie, skarga do s?du) w niniejszym post?powaniu przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy Pzp., zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegolowe informacje na temat odwolania oraz skargi znajduj? si? w Ustawie Pzp., w Dziale VI ??rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Computer equipment and supplies

2017/S 189-386525

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 311, 10-719 Olsztyn
Telephone: +48 895233472
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233278
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.uwm.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nowego wyposa?enia do Wydzialowej Pracowni Komputerowej Wydzialu Nauk o ?rodowisku Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Reference number: 356/2017/PN/DZP
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 93 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 93 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Computer equipment and supplies
ND Document number 386525-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place OLSZTYN
AU Authority name Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
RC NUTS code PL622
IA Internet address (URL) www.uwm.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >