Poland-Rzeszow: Office automation software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003590828197710
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388734-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Office automation software package

2017/S 190-388734

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
001023003
Geodetow 1
Rzeszow
35-959
Poland
Contact person: Piotr Gorski
E-mail: przetargi.ias@pk.mofnet.gov.pl
Fax: +48 178521130
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania informatycznego oraz serwera dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podleglych jednostek.

Reference number: 1801-ILZ1.260.57.2017
II.1.2) Main CPV code
48920000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i rozladunek w miejscu dostawy sprz?tu komputerowego, oprogramowania informatycznego oraz serwera dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podleglych jednostek.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa macierzy dyskowych (29 szt.) oraz dyskow twardych do macierzy (128 szt.)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233141
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetow 1, 35-959 Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa macierzy dyskowych (29 szt.) oraz dyskow twardych do macierzy (128 szt.). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci I zawiera Zal?cznik nr 1/I do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i r?kojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa dyskow twardych (48 szt.), pami?ci RAM (48 szt.), licencji na system operacyjny Windows Serwer (24 szt.)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48920000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetow 1, 35-959 Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa dyskow twardych (48 szt.), pami?ci RAM (48 szt.), licencji na system operacyjny Windows Serwer (24 szt.). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci II zawiera Zal?cznik nr 1/II do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i r?kojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kart rozszerze? USB (24 szt.)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30237132
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetow 1, 35-959 Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kart rozszerze? USB (24 szt.). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci III zawiera Zal?cznik nr 1/III do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i r?kojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie serwera bazodanowego w Oddziale Celnym Kolejowym Przemy?l-Medyka (1 szt.)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL822
Main site or place of performance:

Oddzial Celny Kolejowy Przemy?l-Medyka, Dworzec PKP, 37-732 Medyka.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa, monta? i uruchomienie serwera bazodanowego w Oddziale Celnym Kolejowym Przemy?l-Medyka (1 szt.). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci IV zawiera Zal?cznik nr 1/IV do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i r?kojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) na podstawie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w Ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy wymaga wykazania przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal co najmniej 2 dostawy (na podstawie odr?bnych umow):

1) sprz?tu komputerowego, ka?da o warto?ci nie mniejszej ni?:

a) dla cz??ci I zamowienia ? 30 000 PLN brutto,

b) dla cz??ci II zamowienia ? 30 000 PLN brutto,

c) dla cz??ci III zamowienia ? 1 000 PLN brutto,

d) dla cz??ci IV zamowienia ? 10 000 PLN brutto.

2. Je?eli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, kwoty b?d? wyra?ane w walucie obcej, kwoty te zostan? przeliczone na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spelni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzialalno?ci jest krotszy ?w tym okresie, 2 dostawy (na podstawie odr?bnych umow):

1) sprz?tu komputerowego, ka?da o warto?ci nie mniejszej ni?:

a) dla cz??ci I zamowienia ? 30 000 PLN brutto,

b) dla cz??ci II zamowienia ? 30 000 PLN brutto,

c) dla cz??ci III zamowienia ? 1 000 PLN brutto,

d) dla cz??ci IV zamowienia ? 10 000 PLN brutto.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki i zasady realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy, stanowi?cym Zal?cznik nr 5 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszow, ul. Geodetow 1, pok. 616.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie odpowiednio:

a) dla cz??ci I zamowienia: 1 700 PLN;

b) dla cz??ci II zamowienia: 1 700 PLN;

c) dla cz??ci III zamowienia: 100 PLN;

d) dla cz??ci IV zamowienia: 1 000 PLN. Szczegolowe informacje w sprawie wadium zawarte s? w SIWZ.

2. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje w niniejszym post?powaniu, mo?liwo?? dokonania najpierw oceny ofert, a nast?pnie zbadanie, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. Na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca w celu wst?pnego potwierdzenia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia sklada wyl?cznie o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu tj. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia zwany dalej ?jednolity dokument, (zgodnie z Rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r.

4. W celu spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodem okre?laj?cym czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie.

5. W celu wykazania, ?e oferowane dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Wykonawca sklada zestawienie ilo?ciowe i parametry przedmiotu zamowienia w cz??ci lub cz??ciach na ktor?/ktore Wykonawca sklada ofert? ? Zal?cznik nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV do SIWZ

6.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp Zamawiaj?cy ??da przedlo?enia okre?lonych w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dokumentow:

1) o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w par. 5 pkt 1-6 i 9 rozporz?dzenia ws. dokumentow;

2) o?wiadczenia, o ktorym mowa w par. 5 pkt 10 rozporz?dzenia ws. dokumentow;

3) dokumentow i o?wiadcze?, o ktorych mowa w par. 7 i 8 rozporz?dzenia w sprawie dokumentow, a w stosownych przypadkach tak?e z par. 9 rozporz?dzenia w.s dokumentow.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Office automation software package

2017/S 190-388734

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
001023003
Geodetow 1
Rzeszow
35-959
Poland
Contact person: Piotr Gorski
E-mail: przetargi.ias@pk.mofnet.gov.pl
Fax: +48 178521130
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania informatycznego oraz serwera dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podleglych jednostek.

Reference number: 1801-ILZ1.260.57.2017
II.1.2) Main CPV code
48920000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa macierzy dyskowych (29 szt.) oraz dyskow twardych do macierzy (128 szt.)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233141
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa dyskow twardych (48 szt.), pami?ci RAM (48 szt.), licencji na system operacyjny Windows Serwer (24 szt.)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48920000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kart rozszerze? USB (24 szt.)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30237132
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie serwera bazodanowego w Oddziale Celnym Kolejowym Przemy?l-Medyka (1 szt.)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL822
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Office automation software package
ND Document number 388734-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place RZESZOW
AU Authority name Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie (001023003)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30237132 - Universal Serial Bus (USB) Interfaces
48820000 - Servers
48920000 - Office automation software package
OC Original CPV code 30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30237132 - Universal Serial Bus (USB) Interfaces
48820000 - Servers
48920000 - Office automation software package
RC NUTS code PL822
PL823
IA Internet address (URL) http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >