Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003590927340122
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388861-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 190-388861

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ustav termomechaniky AV ?R, v.v.i.
61388998
Dolej?kova 1402/5
Praha 8
182 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Martin Budi?
Telephone: +420 515538820
E-mail: info@wscs.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.it.cas.cz/

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ae137fae-7cf5-4aef-8f8c-599414cf5249

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: ve?ejna vyzkumna instituce
I.5) Main activity
Other activity: vyzkum

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavky pro projekt ?. 493 Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT).

II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky ?asti 1 ?Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork? je vybaveni experimentalnich laborato?i Centra pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi v Praze a Plzni stroji Q-LAB CRH 600HSC pro zkou?eni koroze a ?izene korozni poru?eni zku?ebnich vzork?, EB 17.01 ? heating and cooling -40 a? +250 pro zkou?eni starnuti plast? p?i teplotach a vlhkosti a ?izene zm?ny pro m??eni zm?n a Q SUN XE3HS ? slune?ni za?eni pro starnuti plast? slune?nim za?enim ?izene zm?ny v materialu za?enim.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 934 700.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Dodavky pro projekt ?. 493 Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT)? ?ast 1: Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork?

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ032
Main site or place of performance:

Plze?.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky ?asti 1 ?Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork? je vybaveni experimentalnich laborato?i Centra pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi v Praze a Plzni stroji Q-LAB CRH 600HSC pro zkou?eni koroze a ?izene korozni poru?eni zku?ebnich vzork?, EB 17.01 ? heating and cooling -40 a? +250 pro zkou?eni starnuti plast? p?i teplotach a vlhkosti a ?izene zm?ny pro m??eni zm?n a Q SUN XE3HS ? slune?ni za?eni pro starnuti plast? slune?nim za?enim ?izene zm?ny v materialu za?enim.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ?. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000493, Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT).
II.2.14) Additional information

Jedna se o ?ast zakazky ?. 1 ? Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork?.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203870
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

D?Dodavky pro projekt ?. 493 Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT) ? ?ast 1: Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Labimex CZ s.r.o.
28187890
Antonina Dvo?aka 630
Libeznice
250 65
Czech Republic
Telephone: +420 241740120
E-mail: info@labimex.cz
NUTS code: CZ020
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 939 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 2 934 700.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Jedna se o ?ast zakazky ?. 1 ? Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 190-388861

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ustav termomechaniky AV ?R, v.v.i.
61388998
Dolej?kova 1402/5
Praha 8
182 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Martin Budi?
Telephone: +420 515538820
E-mail: info@wscs.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.it.cas.cz/

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ae137fae-7cf5-4aef-8f8c-599414cf5249

I.5) Main activity
Other activity: vyzkum

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavky pro projekt ?. 493 Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT).

II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 934 700.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Dodavky pro projekt ?. 493 Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT)? ?ast 1: Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork?

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ032

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203870

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

D?Dodavky pro projekt ?. 493 Centrum pro vyzkum nelinearniho dynamickeho chovani pokro?ilych material? ve strojirenstvi (CeNDYNMAT) ? ?ast 1: Za?izeni pro ?izene starnuti a poru?ovani zku?ebnich vzork?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Labimex CZ s.r.o.
28187890
Antonina Dvo?aka 630
Libeznice
250 65
Czech Republic
Telephone: +420 241740120
E-mail: info@labimex.cz
NUTS code: CZ020
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 939 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 2 934 700.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
ND Document number 388861-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place PRAGUE
AU Authority name Ustav termomechaniky AV ?R, v.v.i. (61388998)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
RC NUTS code CZ032
IA Internet address (URL) http://www.it.cas.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >