Poland-Krakow: Training simulators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003590968553004
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386601-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Training simulators

2017/S 189-386601

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum
ul. ?w. Anny 12
Krakow
31-008
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych UJ CM, ul. Grzegorzecka 20, 31-531 Krakow
Telephone: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.cm-uj.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zaawansowanych symulatorow pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego ? Collegium Medicum w Krakowie.

Reference number: 141.2711.59.2017
II.1.2) Main CPV code
34152000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa zaawansowanych symulatorow pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego ? Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

1.Zamowienie wspolfinansowane jest ze ?rodkow Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj? projektu ?Dydaktyka, Innowacja, Rozwoj. Podniesienie jako?ci ksztalcenia poprzez rozwoj innowacyjnej edukacji ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.Przedmiot zamowienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenia, wedlug poni?szego ogolnego wykazu rodzajow i ilo?ci urz?dze? skladaj?cych si? na przedmiot zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia:Cz.1 zamowienia-Zaawansowany symulator dziecka ? 2 szt.,Cz.2:zamowienia-Zaawansowany symulator niemowl?cia ? 2 szt.,Cz.3 zamowienia-Zaawansowany symulator porodowy (1 szt.) i zaawansowany symulator noworodka(1 szt).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 223 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 zamowienia: Zaawansowany symulator dziecka ? 2 szt.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Dydaktyki Medycznej, ul. ?w. Lazarza 16, 31-530 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa zaawansowanych symulatorow pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego ? Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

1.Zamowienie wspolfinansowane jest ze ?rodkow Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj? projektu ?Dydaktyka, Innowacja, Rozwoj. Podniesienie jako?ci ksztalcenia poprzez rozwoj innowacyjnej edukacji ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 2.Zakres zamowienia obejmuje zakup, dostaw? symulatorow pacjenta wraz z wyposa?eniem, transport, opakowanie, wyladunek, wniesienie, ustawienie, monta?, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiaj?cego miejscach, serwis gwarancyjny jak i ?wiadczenie uslug gwarancyjnych, zwanych dalej uslugami oraz przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu zamowienia (minimum 8 godz. zegarowych) dla 5 pracownikow Zamawiaj?cego, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia. 3.Przedmiot zamowienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenia, wedlug poni?szego ogolnego wykazu rodzajow i ilo?ci urz?dze? skladaj?cych si? na przedmiot zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia: Cz??? 1 zamowienia-Zaawansowany symulator dziecka ? 2 szt.4.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj?cy parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, b?d? ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy, oraz punktowane w kryterium oceny i porownania ofert parametry techniczne, zawieraj? Zal?czniki A, B, C, do Formularza oferty stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.5 Oferowany przedmiot zamowienia musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcze?niej ni? w 2017 r. 6.Zakres zamowienia obejmuje w szczegolno?ci, odpowiednio od jednej do trzech cz??ci zamowienia:

Dostaw? wraz z transportem do Zakladu Dydaktyki Medycznej, ul. ?w. Lazarza 16, 31-530 Krakow, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia. Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiaj?cego, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamowienia. 7.Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu zamowienia (minimum 8 godz. zegarowych) dla 5 pracownikow Zamawiaj?cego w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.8.Dostarczenie instrukcji obslugi w j?zyku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

9.Dostarczenie karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w j?zyku polskim, w razie sprzeczno?ci zapisow karty pierwsze?stwo maj? postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.10.Udzielenie minimum 24 miesi?cznej gwarancji jako?ci na przedmiot zamowienia (licz?c od daty podpisania protokolu odbioru), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.11.?wiadczenie przegl?dow gwarancyjnych, minimum 1 w ka?dym rozpocz?tym roku gwarancji, o ile producent nie wymaga cz??ciej, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym.12.?wiadczenie serwisu gwarancyjnego realizowane w miejscu u?ytkowania, przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta/ow.13.Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamowienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisow, czyli do 42 dni kalendarzowych z zastrze?eniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamowienia, tj. zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 364 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia.

1.Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 42 dni kalendarzowych z zastrze?eniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamowienia, tj. zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 2 zamowienia: Zaawansowany symulator niemowl?cia ? 2 szt.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Dydaktyki Medycznej, ul. ?w. Lazarza 16, 31-530 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa zaawansowanych symulatorow pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego ? Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

1.Zamowienie wspolfinansowane jest ze ?rodkow Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj? projektu ?Dydaktyka, Innowacja, Rozwoj. Podniesienie jako?ci ksztalcenia poprzez rozwoj innowacyjnej edukacji ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 2.Zakres zamowienia obejmuje zakup, dostaw? symulatorow pacjenta wraz z wyposa?eniem, transport, opakowanie, wyladunek, wniesienie, ustawienie, monta?, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiaj?cego miejscach, serwis gwarancyjny jak i ?wiadczenie uslug gwarancyjnych, zwanych dalej uslugami oraz przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu zamowienia (minimum 8 godz. zegarowych) dla 5 pracownikow Zamawiaj?cego, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia. 3.Przedmiot zamowienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenia, wedlug poni?szego ogolnego wykazu rodzajow i ilo?ci urz?dze? skladaj?cych si? na przedmiot zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia: Cz??? 2 zamowienia-Zaawansowany symulator niemowl?cia ? 2 szt.4.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj?cy parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, b?d? ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy, oraz punktowane w kryterium oceny i porownania ofert parametry techniczne, zawieraj? Zal?czniki A, B, C, do Formularza oferty stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.5 Oferowany przedmiot zamowienia musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcze?niej ni? w 2017 r. 6.Zakres zamowienia obejmuje w szczegolno?ci, odpowiednio od jednej do trzech cz??ci zamowienia:

Dostaw? wraz z transportem do Zakladu Dydaktyki Medycznej, ul. ?w. Lazarza 16, 31-530 Krakow, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia. Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiaj?cego, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamowienia. 7.Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu zamowienia (minimum 8 godz. zegarowych) dla 5 pracownikow Zamawiaj?cego w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.8.Dostarczenie instrukcji obslugi w j?zyku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

9.Dostarczenie karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w j?zyku polskim, w razie sprzeczno?ci zapisow karty pierwsze?stwo maj? postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.10.Udzielenie minimum 24 miesi?cznej gwarancji jako?ci na przedmiot zamowienia (licz?c od daty podpisania protokolu odbioru), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.11.?wiadczenie przegl?dow gwarancyjnych, minimum 1 w ka?dym rozpocz?tym roku gwarancji, o ile producent nie wymaga cz??ciej, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym.12.?wiadczenie serwisu gwarancyjnego realizowane w miejscu u?ytkowania, przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta/ow.13.Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamowienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisow, czyli do 42 dni kalendarzowych z zastrze?eniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamowienia, tj. zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 320 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia.

1.Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 42 dni kalendarzowych z zastrze?eniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamowienia, tj. zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 3 zamowienia: Zaawansowany symulator porodowy (1 szt.) i zaawansowany symulator noworodka (1 szt.)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Dydaktyki Medycznej, ul. ?w. Lazarza 16, 31-530 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa zaawansowanych symulatorow pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego ? Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

1.Zamowienie wspolfinansowane jest ze ?rodkow Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj? projektu ?Dydaktyka, Innowacja, Rozwoj. Podniesienie jako?ci ksztalcenia poprzez rozwoj innowacyjnej edukacji ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 2.Zakres zamowienia obejmuje zakup, dostaw? symulatorow pacjenta wraz z wyposa?eniem, transport, opakowanie, wyladunek, wniesienie, ustawienie, monta?, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiaj?cego miejscach, serwis gwarancyjny jak i ?wiadczenie uslug gwarancyjnych, zwanych dalej uslugami oraz przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu zamowienia (minimum 8 godz. zegarowych) dla 5 pracownikow Zamawiaj?cego, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia. 3.Przedmiot zamowienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenia, wedlug poni?szego ogolnego wykazu rodzajow i ilo?ci urz?dze? skladaj?cych si? na przedmiot zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia: Cz??? 3 zamowienia-Zaawansowany symulator porodowy ? 1 szt. i zaawansowany symulator noworodka-1 szt..4.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj?cy parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, b?d? ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy, oraz punktowane w kryterium oceny i porownania ofert parametry techniczne, zawieraj? Zal?czniki A, B, C, do Formularza oferty stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.5 Oferowany przedmiot zamowienia musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcze?niej ni? w 2017 r. 6.Zakres zamowienia obejmuje w szczegolno?ci, odpowiednio od jednej do trzech cz??ci zamowienia:

Dostaw? wraz z transportem do Zakladu Dydaktyki Medycznej, ul. ?w. Lazarza 16, 31-530 Krakow, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia. Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiaj?cego, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamowienia. 7.Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu zamowienia (minimum 8 godz. zegarowych) dla 5 pracownikow Zamawiaj?cego w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamowienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.8.Dostarczenie instrukcji obslugi w j?zyku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

9.Dostarczenie karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w j?zyku polskim, w razie sprzeczno?ci zapisow karty pierwsze?stwo maj? postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.10.Udzielenie minimum 24 miesi?cznej gwarancji jako?ci na przedmiot zamowienia (licz?c od daty podpisania protokolu odbioru), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.11.?wiadczenie przegl?dow gwarancyjnych, minimum 1 w ka?dym rozpocz?tym roku gwarancji, o ile producent nie wymaga cz??ciej, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym.12.?wiadczenie serwisu gwarancyjnego realizowane w miejscu u?ytkowania, przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta/ow.13.Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamowienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisow, czyli do 42 dni kalendarzowych z zastrze?eniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamowienia, tj. zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 539 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia.

1.Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 42 dni kalendarzowych z zastrze?eniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamowienia, tj. zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza w powy?szym zakresie warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza w powy?szym zakresie warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza w powy?szym zakresie warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?lone we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Dzial Zamowie? Publicznych UJ CM, ul. Grzegorzecka 20, 31-531 Krakow, pok. nr 246.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

1.1w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

1.2 w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

w terminie 10 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie:

2.1 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

3.1 w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

3.2 w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie

o zamowieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

5. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Training simulators

2017/S 189-386601

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum
ul. ?w. Anny 12
Krakow
31-008
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych UJ CM, ul. Grzegorzecka 20, 31-531 Krakow
Telephone: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.cm-uj.krakow.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zaawansowanych symulatorow pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego ? Collegium Medicum w Krakowie.

Reference number: 141.2711.59.2017
II.1.2) Main CPV code
34152000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 223 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 zamowienia: Zaawansowany symulator dziecka ? 2 szt.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 364 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 2 zamowienia: Zaawansowany symulator niemowl?cia ? 2 szt.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 320 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 3 zamowienia: Zaawansowany symulator porodowy (1 szt.) i zaawansowany symulator noworodka (1 szt.)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 539 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Training simulators
ND Document number 386601-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34152000 - Training simulators
39162100 - Teaching equipment
OC Original CPV code 34152000 - Training simulators
39162100 - Teaching equipment
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.cm-uj.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >