Poland-Glogow: Public-service buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003591051178865
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387695-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Glogow: Public-service buses

2017/S 189-387695

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Komunikacja Miejska Spolka z o.o.
ul. Transportowa 3
Glogow
67-200
Poland
Contact person: Julita Borecka
Telephone: +48 767451200
E-mail: julita@km.glogow.pl
Fax: +48 767451201
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: http://www.km.glogow.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 8 (o?miu) fabrycznie nowych autobusow niskopodlogowych do przewozu osob w miejskiej komunikacji zbiorowej.

Reference number: ZP 4/2017/UE /TYP A-C
II.1.2) Main CPV code
34121100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Cz??? 1 (Diesel): autobusy z silnikiem spalinowym z zaplonem samoczynnym spelniaj?cym wymogi EURO VI ? w ilo?ci 6 sztuk. Cz??? 2 (Hybryda): autobusy hybrydowe o nap?dzie spalinowo ? elektrycznym w ilo?ci 2 sztuki.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 8 800 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 (Diesel): autobusy z silnikiem spalinowym z zaplonem samoczynnym spelniaj?cym wymogi EURO VI

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
Main site or place of performance:

Glogow.

II.2.4) Description of the procurement:

5. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania okre?lone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (teks jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 128) oraz odpowiada? warunkom technicznym okre?lonym w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022).

6. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania i warunki okre?lone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) ? Jednolite przepisy dotycz?ce homologacji pojazdow kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogolnej [2015/922] (Dz.U. UE. L.2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ ? w zakresie wymaga? dotycz?cych pojazdow kategorii M3 klasy I ? niskopodlogowych.

7. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania i warunki okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.3.2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposa?enia lub cz??ci (tekst jedn. Dz.U. 2015. poz. 1475), zwanego dalej Rozporz?dzeniem w sprawie homologacji typu ? w zakresie wymaga? dotycz?cych pojazdow kategorii M3;

8. Oferowany typ autobusu musi posiada? aktualne ?wiadectwa Homologacji Typu Pojazdu wydane zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami, stanowi?ce podstaw? do jego zarejestrowania na terenie Polski na dzie? skladania oferty.

9. Oferowane autobusy musz? by? wyposa?one w silnik spalinowy o zaplonie samoczynnym (wysokopr??ny), spelniaj?cy warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszcze? gazowych i pylowych oraz zadymienia spalin wymagane przez norm? EURO VI okre?lon? w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009, Rozporz?dzeniu Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25.5.2011 wykonuj?cym i zmieniaj?cym rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszcze? pochodz?cych z pojazdow ci??arowych o du?ej ladowno?ci (EURO VI) oraz zmieniaj?cym zal?czniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

10. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania zgodnie z Rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 10.5.2011 roku w sprawie innych ni? cena obowi?zkowych kryteriow oceny ofert, w odniesieniu do niektorych zamowie? publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559) ? parametry opisane w zal. nr 1.1 i 1.2 ? Opis techniczny przedmiotu zamowienia.

Wymagane parametry s? oparte na wynikach testu zu?ycia paliwa SORT-2.

? zu?ycie paliwa do powy?szych wylicze? przyj?te zostalo z wynikow testow SORT-2,

a poziom emisji spalin wg testu WHTC (CI) (europejski test niestacjonarny)

? obliczenia przy zalo?eniu cyklu ?ycia pojazdu 800 000 km

11. Oferowane autobusy musz? spelnia? homologacj? EWG pojazdu odnosz?c? si? do palno?ci materialow konstrukcyjnych u?ywanych w niektorych kategoriach pojazdow, uzyskan? zgodnie z warunkami okre?lonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1).

12. Oferowane autobusy nie mog? by? prototypami oraz musz? by? fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcze?niej ni? w roku 2017, nie u?ywane do celow prezentacyjnych, testowych i podobnych, nie rejestrowane, z przebiegiem nie wi?kszym ni? 500 km.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.03.04.01-02-0014/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2 (Hybryda): autobusy hybrydowe o nap?dzie spalinowo ? elektrycznym

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
Main site or place of performance:

Glogow.

II.2.4) Description of the procurement:

5. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania okre?lone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (teks jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 128) oraz odpowiada? warunkom technicznym okre?lonym w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022).

6. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania i warunki okre?lone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) ? Jednolite przepisy dotycz?ce homologacji pojazdow kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogolnej [2015/922] (Dz.U. UE. L.2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ ? w zakresie wymaga? dotycz?cych pojazdow kategorii M3 klasy I ? niskopodlogowych.

7. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania i warunki okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.3.2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposa?enia lub cz??ci (tekst jedn. Dz.U. 2015. poz. 1475), zwanego dalej Rozporz?dzeniem w sprawie homologacji typu ? w zakresie wymaga? dotycz?cych pojazdow kategorii M3;

8. Oferowany typ autobusu musi posiada? aktualne ?wiadectwa Homologacji Typu Pojazdu wydane zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami, stanowi?ce podstaw? do jego zarejestrowania na terenie Polski na dzie? skladania oferty.

9. Oferowane autobusy musz? by? wyposa?one w silnik spalinowy o zaplonie samoczynnym (wysokopr??ny), spelniaj?cy warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszcze? gazowych i pylowych oraz zadymienia spalin wymagane przez norm? EURO VI okre?lon? w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009, Rozporz?dzeniu Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25.5.2011 wykonuj?cym i zmieniaj?cym rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszcze? pochodz?cych z pojazdow ci??arowych o du?ej ladowno?ci (EURO VI) oraz zmieniaj?cym zal?czniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

10. Oferowane autobusy musz? spelnia? wymagania zgodnie z Rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 10.5.2011 roku w sprawie innych ni? cena obowi?zkowych kryteriow oceny ofert, w odniesieniu do niektorych zamowie? publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559) ? parametry opisane w zal. nr 1.1 i 1.2 ? Opis techniczny przedmiotu zamowienia.

Wymagane parametry s? oparte na wynikach testu zu?ycia paliwa SORT-2.

? zu?ycie paliwa do powy?szych wylicze? przyj?te zostalo z wynikow testow SORT-2,

a poziom emisji spalin wg testu WHTC (CI) (europejski test niestacjonarny)

? obliczenia przy zalo?eniu cyklu ?ycia pojazdu 800 000 km

11. Oferowane autobusy musz? spelnia? homologacj? EWG pojazdu odnosz?c? si? do palno?ci materialow konstrukcyjnych u?ywanych w niektorych kategoriach pojazdow, uzyskan? zgodnie z warunkami okre?lonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1).

12. Oferowane autobusy nie mog? by? prototypami oraz musz? by? fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcze?niej ni? w roku 2017, nie u?ywane do celow prezentacyjnych, testowych i podobnych, nie rejestrowane, z przebiegiem nie wi?kszym ni? 500 km.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.03.04.01-02-0014/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-228272
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Autobusy z silnikiem spalinowym z zaplonem samoczynnym spelniaj?cym wymogi EURO VI

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 9
Nadarzyn
05-830
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 324 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Cz??? 2 (Hybryda): autobusy hybrydowe o nap?dzie spalinowo ? elektrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 9
Nadarzyn
05-830
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 996 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Glogow: Public-service buses

2017/S 189-387695

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Komunikacja Miejska Spolka z o.o.
ul. Transportowa 3
Glogow
67-200
Poland
Contact person: Julita Borecka
Telephone: +48 767451200
E-mail: julita@km.glogow.pl
Fax: +48 767451201
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: http://www.km.glogow.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 8 (o?miu) fabrycznie nowych autobusow niskopodlogowych do przewozu osob w miejskiej komunikacji zbiorowej.

Reference number: ZP 4/2017/UE /TYP A-C
II.1.2) Main CPV code
34121100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 8 800 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 (Diesel): autobusy z silnikiem spalinowym z zaplonem samoczynnym spelniaj?cym wymogi EURO VI

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2 (Hybryda): autobusy hybrydowe o nap?dzie spalinowo ? elektrycznym

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-228272

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Autobusy z silnikiem spalinowym z zaplonem samoczynnym spelniaj?cym wymogi EURO VI

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 9
Nadarzyn
05-830
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 324 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Cz??? 2 (Hybryda): autobusy hybrydowe o nap?dzie spalinowo ? elektrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 9
Nadarzyn
05-830
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 996 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Glogow: Public-service buses
ND Document number 387695-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GLOGOW
AU Authority name Komunikacja Miejska Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
OC Original CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
RC NUTS code PL516
IA Internet address (URL) http://www.km.glogow.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >