Netherlands-Made: Liability insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003591314907054
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 386973-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Made: Liability insurance services

2017/S 189-386973

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Drimmelen
491599116
Park 1
Made
4920 AA
Netherlands
Contact person: S. van Loenen
E-mail: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.drimmelen.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/526d6bbf9103bb31dd7cf5896082a12d
Additional information can be obtained from another address:
www.tenderned.nl
Drimmelen
Netherlands
E-mail: info@drimmelen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/526d6bbf9103bb31dd7cf5896082a12d
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
www.tenderned.nl
Drimmelen
Netherlands
E-mail: info@drimmelen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Drimmelen.

Reference number: SIW/004985
II.1.2) Main CPV code
66516000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De aanbestedende dienst in deze Europese aanbesteding is de gemeente Drimmelen. De aanbestedende dienst is voornemens een nieuwe overeenkomst(en) af te sluiten met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Drimmelen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL411
Main site or place of performance:

Gemeente Drimmelen.

II.2.4) Description of the procurement:

De gemeente Drimmelen bestaat uit zes (6) kernen, te weten Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg. Het werkgebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente Drimmelen inclusief buurtschap Oud Drimmelen, Helkant en Blauwe Sluis met 26 869 inwoners (1.1.2017, bron: website gemeente Drimmelen Basisregistratie Personen (BRP)).

De gemeente Drimmelen is een groen/blauwe gemeente, aan de noordkant omsloten door Nationaal Park De Biesbosch en aan de zuidkant door de rivier de Mark. Het betreft een typisch land- en tuinbouwgebied, waarin natuur en recreatie sterk vertegenwoordigd zijn. De vervoersas Rotterdam-Breda-Antwerpen vormt de westgrens van de gemeente.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente: www.drimmelen.nl

De verzekering dient dekking te bieden voor de aansprakelijkheid van de gemeente Drimmelen in de ruimste zin van het woord ? voor door derden geleden zaak- , personen-, en vermogensschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak onderdeel: kennisdeling en risicobeheersing / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Plan van aanpak onderdeel: schadebehandeling / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Plan van aanpak onderdeel: calamiteiten / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Plan van aanpak onderdeel: digitale ondersteuning / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Plan van aanpak onderdeel: social return on investment (SRoI) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Plan van aanpak onderdeel: duurzaamheid / Weighting: 10
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/12/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ingangsdatum: 31.12.2017 om 00:00 uur.

Einddatum: 31.12.2020 om 00:00 uur.

Looptijd van de overeenkomst is 36 maanden, met wederzijdse verlengingsmogelijkheid van 2 maal 12 maanden. Tot wederopzegging.

Voor verzekeraar geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor de einddatum. Voor verzekeringnemer geldt een opzegtermijn van 2 maanden voor de einddatum.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Looptijd van de overeenkomst is 36 maanden, met wederzijdse verlengingsmogelijkheid van 2 maal 12 maanden. Tot wederopzegging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

? fraude,

? belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

? prestaties uit het verleden,

? terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

? ernstige beroepsfout,

? vervalsing van de mededinging,

? valse verklaringen,

? beroepsbevoegdheid,

? onrechtmatige beinvloeding,

? corruptie,

? deelneming aan een criminele organisatie,

? betalingen belastingen of premies,

? witwassen van geld of financiering van terrorisme,

? kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

? betrokken bij de voorbereiding.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Technische beroepsbevoegdheid 1.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Kerncompetentie,

? technische beroepsbevoegdheid 2.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Procedure:

De aanbesteding vindt plaats volgens richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 17.4.2014, betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de Aanbestedingswet 2012 (van kracht per 1.7.2016). De aanbestedende dienst heeft de keuze gemaakt voor de Europese openbare procedure. Gezien de opdrachtwaarde en de marktsamenstelling leent deze procedure zich daar het beste voor. Hierbij worden gelijkheid, non-discriminatie, proportionaliteit en transparantie als grondbeginselen gebruikt en strikt gehanteerd.

Door in te schrijven op deze aanbesteding conformeert Inschrijver zich automatisch aan alle gestelde eisen en wensen in dit aanbestedingsdocument en de bijbehorende nota('s) van inlichtingen evenals aan de van toepassing zijnde Inkoopvoorwaarden inclusief addendum van aanbestedende dienst.

Percelen:

De opdracht is niet verdeeld in percelen omdat de gemeente van mening is dat er sprake is van zodanige samenhang van de werkzaamheden dat de opdracht kan worden gezien als een logisch geheel, zowel in het beheer, de administratieve onderdelen maar ook op het gebied van efficientie en effectiviteit. Daarbij creeert deze samenhang geen onnodige beperkingen voor de markt, met name geen beperking in de toegang van het MKB tot deze opdracht.

Inschrijving:

Het openen van de inschrijvingen gebeurt niet openbaar.

Gunning:

De gunning geschiedt na volledige afweging en analyse door de aanbestedende dienst. Gunning zal plaatsvinden op basis van de economische meest voordelige inschrijving (EMVI), waarbij gekozen is voor de beste prijs-kwaliteit verhouding op basis van gunnen op waarde. Dit criterium wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het aanbestedingsdocument.

De gunning vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de aanbestedende dienst.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Zeeland ? West-Brabant
Breda
Netherlands
E-mail: info@drimmelen.nl

Internet address: http://www.tenderned.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Als de uitslag bepaald is, zullen alle betrokkenen van die beslissing in kennis worden gesteld. De afgewezen inschrijvers ontvangen daarover een bericht met een motivering voor de reden van de afwijzing, de verschillen ten opzichte van de uitgekozen offerte en de naam van de begunstigde.

Iedere belanghebbende die het niet met het voornemen tot gunnen eens is, kan binnen een termijn van 20 dagen een civiel kort geding aanspannen. De aanbestedende dienst zal geen overeenkomst aangaan voordat een periode van 20 dagen is verstreken waarbinnen afgewezen inschrijvers bezwaar kunnen maken tegen het voornemen tot gunnen door middel van het aanhangig maken van een kort geding bij de rechtbank Zeeland ? West-Brabant, te Breda.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Made: Liability insurance services

2017/S 189-386973

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Drimmelen
491599116
Park 1
Made
4920 AA
Netherlands
Contact person: S. van Loenen
E-mail: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.drimmelen.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Drimmelen.

Reference number: SIW/004985
II.1.2) Main CPV code
66516000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL411
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/12/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ingangsdatum: 31.12.2017 om 00:00 uur.

Einddatum: 31.12.2020 om 00:00 uur.

Looptijd van de overeenkomst is 36 maanden, met wederzijdse verlengingsmogelijkheid van 2 maal 12 maanden. Tot wederopzegging.

Voor verzekeraar geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor de einddatum. Voor verzekeringnemer geldt een opzegtermijn van 2 maanden voor de einddatum.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Netherlands-Made: Liability insurance services
ND Document number 386973-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place MADE
AU Authority name Gemeente Drimmelen (491599116)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66516000 - Liability insurance services
OC Original CPV code 66516000 - Liability insurance services
RC NUTS code NL
NL411
IA Internet address (URL) http://www.drimmelen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >