Poland-Lublin: Various medicinal products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003591429734676
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 386516-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Various medicinal products

2017/S 189-386516

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli
PL
ul. Dr K. Jaczewskiego 7
Lublin
20-090
Poland
Contact person: Lukasz Czarnomski
Telephone: +48 814541760
E-mail: zampub@cozl.eu
Fax: +48 817476327
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.cozl.eu

Address of the buyer profile: www.cozl.eu

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.cozl.eu
Additional information can be obtained from another address:
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli
PL
ul. Dr K. Jaczewskiego 7
Lublin
20-090
Poland
Contact person: lukasz Czarnomski
Telephone: +48 814541760
E-mail: zampub@cozl.eu
Fax: +48 817476327
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.cozl.eu

Address of the buyer profile: www.cozl.eu

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa immunoglobuliny ludzkiej do?ylnej dla COZL.

II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa immunoglobuliny ludzkiej do?ylnej dla COZL.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa immunoglobuliny ludzkiej do?ylnej dla COZL.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krotki opis warunkow:

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

1.1 nie podlegaj? wykluczeniu;

1.2 spelniaj? nast?puj?ce warunki dotycz?ce:

1.2.1 kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow:

Okre?lenie warunku: Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli: wykonawcy, ktorzy skladaj? ofert? na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy posiadaj? aktualn? koncesj?/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/skladu celnego/skladu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktow stanowi?cych przedmiot oferty.

II W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, okre?lonych w Rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy musz? zlo?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) ? sporz?dzone wedlug wzoru standardowego formularza okre?lonego rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzor JEDZ stanowi Zal?cznik Nr 3 do SIWZ.

2 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenie (JEDZ), o ktorym mowa w pkt V.1.1 sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenia (JEDZ), o ktorym mowa w pkt. V. 1.1 dotycz?ce tych podmiotow.

4 Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt IV.5.1 i IV.5.3 SIWZ ? je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w w/w zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w w/w zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy okre?la wzor umowy ? Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 09:15

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik 2017.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Various medicinal products

2017/S 189-386516

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli
PL
ul. Dr K. Jaczewskiego 7
Lublin
20-090
Poland
Contact person: Lukasz Czarnomski
Telephone: +48 814541760
E-mail: zampub@cozl.eu
Fax: +48 817476327
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.cozl.eu

Address of the buyer profile: www.cozl.eu

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa immunoglobuliny ludzkiej do?ylnej dla COZL.

II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Various medicinal products
ND Document number 386516-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LUBLIN
AU Authority name Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33690000 - Various medicinal products
OC Original CPV code 33690000 - Various medicinal products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.cozl.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >