Poland-Krakow: Extracorporeal circulatory unit

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003591444881514
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386514-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Extracorporeal circulatory unit

2017/S 189-386514

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
Telephone: +48 124247216
E-mail: abeben@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Additional information can be obtained from another address:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 19
Krakow
31-501
Poland
Telephone: +48 124247216
E-mail: abeben@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
ul. Kopernika 19
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 124247216
E-mail: abeben@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dzier?awa aparatu do pozaustrojowej terapii zast?pczej wraz z materialami zu?ywalnymi (DFZP-AB-271-110/2017).

Reference number: DFZP-AB-271-110/2017
II.1.2) Main CPV code
33186000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Kaniula udowa ? 15 sztuk;

2. Kaniula udowa ? 30 sztuk;

3. Akcesoria do wprowadzania kaniuli ? 35 sztuk;

4. Zestawy poszerzadel ? 10 sztuk;

5. Zestawy jednorazowe ? 15 sztuk;

6. Dzier?awa aparatu do pozaustrojowej terapii zast?pczej (1 sztuka) ? 36 miesi?cy;

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 642 500.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kaniula udowa ? 15 sztuk;

2. Kaniula udowa ? 30 sztuk;

3. Akcesoria do wprowadzania kaniuli ? 35 sztuk;

4. Zestawy poszerzadel ? 10 sztuk;

5. Zestawy jednorazowe ? 15 sztuk;

6. Dzier?awa aparatu do pozaustrojowej terapii zast?pczej (1 sztuka) ? 36 miesi?cy;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 642 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Reguluje wzor umowy, b?d?cy zal?cznikiem do specyfikacji.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 12:15
Place:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow, pokoj 20E

Miejsce skladania ofert: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:

1. o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 2 do specyfikacji (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia).

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

3. za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

7. o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

8. o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamowienie dodatkowe).

Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium wynosi: 16 000,00 zl.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie;

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

4. je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Extracorporeal circulatory unit

2017/S 189-386514

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
Telephone: +48 124247216
E-mail: abeben@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dzier?awa aparatu do pozaustrojowej terapii zast?pczej wraz z materialami zu?ywalnymi (DFZP-AB-271-110/2017).

Reference number: DFZP-AB-271-110/2017
II.1.2) Main CPV code
33186000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 642 500.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 642 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Extracorporeal circulatory unit
ND Document number 386514-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Uniwersytecki w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33186000 - Extracorporeal circulatory unit
OC Original CPV code 33186000 - Extracorporeal circulatory unit
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.su.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >