Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003591492556162
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388334-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 190-388334

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi/s/1714
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Contact person: Dorota Solniczek
Telephone: +48 943427831
E-mail: dorota.solniczek@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

Reference number: ZZDW.6/391/219/8-2/2017
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 432 450.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233000
45233290
45233221
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Odcinek Lazy ? Osieki ok. 2,27 km oraz odcinek Osieki ? Iwi?cino ok. 4,20 km.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa drogi rowerowej l?cz?cej miejscowo?ci Lazy ? Osieki ? Iwi?cino. L?czna dlugo?? trasy rowerowej wynosi ok. 6,47 km. Sklada si? ona z dwoch odcinkow: Lazy ? Osieki ok. 2,27 km oraz Osieki ? Iwi?cino ok. 4,20 km.

2. Zakres robot budowlanych obejmuje:

? usuni?cie drzew i krzewow,

? rozbiorka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z tlucznia,

? wykonanie robot ziemnych,

? lokalne wzmocnienie podlo?a gruntowego,

? wykonanie odwodnienia drogi,

? wykonanie projektowanej konstrukcji ?cie?ki rowerowej oraz zjazdow,

? wykonanie miejsc odpoczynku,

? umocnienie skarp rowow oraz poboczy ?cie?ki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie,

? wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Rozdziale C SIWZ i Wycenionych Przedmiarach Robot.

4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy w szczegolno?ci o ktorych mowa w art. 30 ? ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter wyl?cznie przykladowy i Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materialow rownowa?nych, je?li zagwarantuj? one prawidlow? realizacj? robot oraz zapewni? uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalo?onych w w/w dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia stosownych dokumentow, uwiarygodniaj?cych te materialy i urz?dzenia. Zlo?one wy?ej wskazane dokumenty b?d? podlegaly ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Realizatora umowy.

5. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

1) Zakres robot ustala si? w wysoko?ci do 20 % warto?ci robot wyszczegolnionych w Wycenionych Przedmiarach Robot.

2) Warunki, na jakich zostan? one udzielone: wykonanie robot w trakcie trwania umowy, a tak?e po jej zako?czeniu:

a) z przyczyn uzasadnionych spolecznie;

b) w celu poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego;

c) w przypadkach uzasadnionych technologi?;

d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

6. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, na pelen etat wszystkich osob, wykonuj?cych czynno?ci obj?te zakresem zamowienia tj. prace wykonywane wysilkiem fizycznych, je?eli wykonywanie tych czynno?ci polega? b?dzie na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 ? Kodeks pracy.

Obowi?zek ten dotyczy tak?e podwykonawcow ? wykonawca jest zobowi?zany zawrze? w ka?dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowi?zuj?ce podwykonawcow do zatrudnienia na umow? o prace osob wykonuj?cych wskazane wy?ej czynno?ci.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 527 042.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 17/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania, w przypadku nieprzyznania ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej; warunek zostanie uznany za spelniony je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykonal nale?ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie min. 2 roboty budowlane, ka?da o warto?ci robot min. 2 mln PLN brutto, polegaj?ce na budowie, przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. 2017.1332 ze zm.) drogi/drogi rowerowej (?cie?ki rowerowej).

Pod poj?ciem drogi, Zamawiaj?cy rozumie drogi publiczne okre?lone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440 z po?n. zmian.) lub drogi b?d?ce ich odpowiednikami w pa?stwach Unii Europejskiej, pa?stwach b?d?cych stronami Porozumienia ?wiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowie? rz?dowych i pa?stwach b?d?cymi stronami umow mi?dzynarodowych, ktorych stron? jest Unia Europejska.

Pod poj?ciem drogi rowerowej, Zamawiaj?cy rozumie drog? przeznaczon? do ruchu rowerow albo rowerow i pieszych, z ktorej mo?e korzysta? ka?dy, zgodnie z jej przeznaczeniem, okre?lonej w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440 z po?n. zmian.)

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, a tak?e przypadku gdy wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem w/wym. robot budowlanych winien wykaza? si? jeden z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub podmiot na ktorego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych Wykonawca b?dzie polegal.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w rozdziale D Projekt umowy.

Zamawiaj?cy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany umowy. Przypadki i warunki zmian umowy zawarto w 18 Projektu umowy ? Rozdzial D SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:50
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeci?ska 31, sala nr 10.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Zamawiaj?cy zastosuje procedur? okre?lon? w art. 24 aa ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

II. Wykonawca, na zasadach okre?lonych w Dziale XII Rozdzialu A SIWZ, jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 65 000 PLN (slownie: sze??dziesi?t pi?? tysi?cy zlotych 00/100).

III. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ? Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ? Pzp.

IV. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wskazane s? w Dziale VIII Rozdzialu A SIWZ przy czym:

1) do oferty ka?dy z Wykonawcow musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby wykonawca w cz??ci IV ? Kryteria kwalifikacji wypelnil tylko sekcj? a. W takim przypadku wykonawca nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV JEDZ.

2) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten wst?pnie potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada jednolite dokumenty dotycz?ce podwykonawcow.

4) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow w post?powaniu, sklada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

5) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sklada stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

V. Oferta winna zawiera?:

1) Prawidlowo wypelniony formularz ?Oferta (stanowi?cy zal?cznik I.1 do rozdzialu B SIWZ);

2) O?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia;

3) Dowod wniesienia wadium;

4) Wyceniony Przedmiar Robot.

5) Zobowi?zania innych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

6) Pelnomocnictwo do podpisania oferty, je?eli ofert? podpisuje osoba nie wskazana we wla?ciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno?ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej (dzial VI ustawy).

2) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4) i 5) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby.

8) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

9) Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 190-388334

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

Reference number: ZZDW.6/391/219/8-2/2017
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 432 450.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233000
45233290
45233221
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 527 042.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 17/08/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:50
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads
ND Document number 388334-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233162 - Cycle path construction work
45233221 - Road-surface painting work
45233290 - Installation of road signs
OC Original CPV code 45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233162 - Cycle path construction work
45233221 - Road-surface painting work
45233290 - Installation of road signs
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) www.zzdw.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >