Poland-Pruszcz Gda?ski: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003591558519513
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 386672-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pruszcz Gda?ski: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2017/S 189-386672

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Gda?ski z siedzib? w Pruszczu Gda?skim
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gda?ski
83-000
Poland
Contact person: Marzena ?uchowska
Telephone: +48 587731255
E-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl
Fax: +48 587731255
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.powiat-gdanski.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=198
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wyposa?enie zawodowych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalc?cych w Pruszczu Gda?skim oraz Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Rusocinie.

Reference number: ZP.272.34.2017.PN
II.1.2) Main CPV code
39000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: ?Wyposa?enie zawodowych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalc?cych w Pruszczu Gda?skim oraz Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Rusocinie w ramach projektu ?Rozwoj infrastruktury szkol zawodowych w Powiecie Gda?skim poprzez modernizacj? i wyposa?enie pracowni ksztalcenia zawodowego. Projekt wspolfinansowany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

Cz??? I ? dostawa i monta? stanowisk dydaktycznych do pracowni: projektowania i programowania, elektrycznej i elektronicznej, pneumatyki i hydrauliki oraz stworzenie sieci komputerowej obsluguj?cej wszystkie pracownie w ZSR CKP w Rusocinie ? etap I.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w specyfikacji technicznej przedmiotu zamowienia (znajduj?cej si? w formularzu cenowym nr 2).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
39162110
34151000
48000000
48931000
79632000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Teren Powiatu Gda?skiego.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest: ?Wyposa?enie zawodowych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalc?cych w Pruszczu Gda?skim oraz Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Rusocinie w ramach projektu ?Rozwoj infrastruktury szkol zawodowych w Powiecie Gda?skim poprzez modernizacj? i wyposa?enie pracowni ksztalcenia zawodowego. Projekt wspolfinansowany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

Cz??? I ? dostawa i monta? stanowisk dydaktycznych do pracowni: projektowania i programowania, elektrycznej i elektronicznej, pneumatyki i hydrauliki oraz stworzenie sieci komputerowej obsluguj?cej wszystkie pracownie w ZSR CKP w Rusocinie ? etap I.

2.Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

dostaw? i monta? fabrycznie nowych maszyn, urz?dze? i oprogramowania oraz elementow dodatkowych zapewniaj?cych ich prawidlow? prac? do pracowni mechatronicznych w ZSR CPK w Rusocinie:

? Oprogramowanie do symulacji ukladow pneumatyki i hydrauliki silowej oraz Sterownik PLC, z oprogramowaniem narz?dziowym, przewodami komunikacyjnymi w celu wyposa?enia pracowni projektowania i programowania

? Stol wykladowo ? monta?owy do pracowni elektrycznej i elektronicznej z niezb?dnym wyposa?eniem (np. sama konstrukcja stolu, stanowiskowy pochlaniacz oparow, stanowiska lutownicze, oscyloskop cyfrowy itp.) w celu przeprowadzania zaj??/?wicze? z uczniami

? Stol wykladowo ? monta?owy do pracowni pneumatyki i hydrauliki w sklad ktorego wchodz? np.: konstrukcja stolu, zasilacz laboratoryjny dwukanalowy, cyfrowy multimetr mobilny, oscyloskop cyfrowy 2 kanalowy, cyfrowy generator funkcji itp.

? Stanowisko monta?owe do elementow elektropneumatycznych i elektrycznych zawieraj?ce m.in.: zadajnik sygnalow 24 V DC, silownik pneumatyczny dwustronnego dzialania, zawory pneumatyczne i elektrozawory 3/2 mono i bi- stabilne, czujniki pojemno?ciowe, magnetyczny czujnik polo?enia tloka, przeka?niki elektryczne, lampki sygnalizacyjne led itp.

? Spr??arka o pojemno?ci zbiornika min. 100 litrow

? Stworzenie sieci komputerowej LAN/WiFi w pracowniach ?projektowania i programowania, ?elektrycznej i elektronicznej oraz ?pneumatyki i hydrauliki. Pracownie znajduj? si? w Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Rusocinie,

? Podl?czenie urz?dze? i komputerow znajduj?cych si? w wy?ej wymienionych pracowniach do stworzonej sieci. Zamawiaj?cy wska?e ktore urz?dzenia maj? by? przyl?czone do sieci.

? Integracja nowo stworzonej sieci oraz sieci komputerowej aktualnie dzialaj?cej

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w specyfikacji technicznej przedmiotu zamowienia (znajduj?cej si? w formularzu cenowym nr 2).

3. Zamawiaj?cy wymaga, aby wszystkie elementy wchodz?ce w sklad przedmiotu zamowienia spelnialy wskazane w SIWZ normy lub byly wykonane przez producentow posiadaj?cych wdro?ony system zarz?dzania jako?ci?:

? Deklaracja zgodno?ci CE lub rownowa?ny, ?wiadectwa b?d? o?wiadczenia dostawcy,

UWAGA:

Zamawiaj?cy dopu?ci o?wiadczenia lub ?wiadectwa Wykonawcy, ?e sprz?t ktory b?dzie dostarczony spelnia wszystkie w/w normy.

Wszystkie wymagalne certyfikaty, o?wiadczenia, ?wiadectwa musz? by? w j?zyku polskim lub przetlumaczone na j?zyk polski przez Wykonawc?, za wyj?tkiem dokumentow wymaganych w pkt. 3, ktore mog? by? w j?zyku angielskim.

4. Przegl?dy okresowe urz?dze?, wymagane przez producenta, b?d? ?wiadczone nieodplatnie, przez okres gwarancji, od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiaj?cy ponosi tylko koszty cz??ci, ktorych wymiana jest wymagana podczas okresowego przegl?du.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 19/02/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020.
II.2.14) Additional information

1. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100) najpo?niej w dniu skladania ofert przed godz. 11.30. Wadium wa?ne jest od dnia skladania ofert na okres 60 dni zwi?zania ofert?.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy oceni warunek za spelniony, gdy Wykonawcy wyka?? si? wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? tym okresie, minimum 1 dostawy odpowiadaj?cej swym rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zamowienia (z podaniem ich warto?ci oraz daty wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane), o warto?ci nie mniejszej ni? 100 000 PLN. W celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkow Wykonawca zobowi?zany jest wypelni? Wykaz wykonanych dostaw z zakresu odpowiadaj?cego przedmiotowi zamowienia (wzor zal?cznik nr zal?cznik nr 6 do SIWZ) oraz zal?czy? dowody okre?laj?ce czy dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa s? referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktorego dostawy byly wykonane.

Przez dostawy zgodne z przedmiotem zamowienia nale?y rozumie? dostawy polegaj?ce na dostarczeniu i monta?u maszyn, urz?dze? i oprogramowania przeznaczonych do pracowni w szkolach o kierunku mechatronicznym, w zakresie ktorych wyst?powaly co najmniej:

? oprogramowanie do symulacji ukladow pneumatyki i hydrauliki silowej

? stanowiska wykladowo ? monta?owe do przeprowadzania zaj?? i ?wicze? z mechatroniki.

Wykonawca mo?e polega? na potencjale technicznym lub zawodowym innych podmiotow, w takiej sytuacji Wykonawca zobowi?zany jest wypelni? zal?cznik nr 7 do SIWZ ? Zobowi?zanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1 ustawy zawarcie umowy nast?pi w terminie nie wcze?niej ni? 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je?eli zawiadomienie to zostalo przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni ? je?eli zostalo przeslane w inny sposob.

5.W przypadku, kiedy w post?powaniu zostala zlo?ona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1a, Zamawiaj?cy mo?e zawrze? umow? w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego, ul. Wojska Polskiego 16, w pokoju nr 213 (II p. sala konferencyjna), 83-000 Pruszcz Gda?ski.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Udzielenie Zamowienia na podst. Art. 67 ust. 1 pkt.7.

Zamawiaj?cy mo?e w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego udzieli? zamowienia na dodatkowe dostawy o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp tj:

? Oprogramowanie do symulacji ukladow pneumatyki i hydrauliki silowej

? Sterowniki PLC, z oprogramowaniem narz?dziowym, przewodami komunikacyjnymi

? stol wykladowo- monta?owy

? Zestaw symulacyjny ? mobilny zestaw dydaktyczny z plyt? monta?ow?

? Zestaw symulacyjny ? mo?liwo?? zamontowania elementow elektropneumatycznych i elektrycznych

Termin wykonania zamowienia i cena zostan? ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie mo?e przekroczy? kwoty 110 000 PLN netto.Udzielenie zamowienia na dodatkowe dostawy jest jednostronn?, uznaniow? decyzj? Zamawiaj?cego i jest zale?ne od ogranicze? bud?etowych oraz zadowolenia z jako?ci dostarczonego sprz?tu w ramach zamowienia podstawowego.

Podstawy wykluczenia wykonawcow

1. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawcow w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

2. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy:-na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy,

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow niezb?dnych do potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

A. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz? zlo?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) o?wiadczenie dotycz?ce spelniania warunkow udzialu w post?powaniu i przeslanek wykluczenia z post?powania, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku, ustanawiaj?cym standardowy formularz JEDZ, w formie oryginalu.

JEDZ wypelniony przez Zamawiaj?cego w zakresie cz??ci I stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

W celu wykazania niepodleganiu wykluczenia Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzor o?wiadczenia zal?cznik nr 4 do SIWZ.

B. Wykaz dokumentow i o?wiadcze?, ktore wykonawca sklada w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy-

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da dokumentow zgodnych z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. oraz w przypadku Wykonawcy, ktory ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ??da dokumentow zgodnie z 7 i 8 Rozporz?dzenia

C. Wykaz dokumentow i o?wiadcze?, ktore wykonawca sklada w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (w terminie nie krotszym ni? 10 dni).- Wykaz dostaw wykonywanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, wedlug wzoru zal?cznik nr 6 do SIWZ.

D. Wykaz dokumentow i o?wiadcze?, ktore wykonawca sklada w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy ? tj: Certyfikatu wydanego przez jednostk? oceniaj?c? zgodno?? lub sprawozdania z bada? przeprowadzonych przez t? jednostk?, jako ?rodka dowodowego potwierdzaj?cego zgodno?? z wymaganiami lub cechami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pruszcz Gda?ski: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2017/S 189-386672

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Gda?ski z siedzib? w Pruszczu Gda?skim
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gda?ski
83-000
Poland
Contact person: Marzena ?uchowska
Telephone: +48 587731255
E-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl
Fax: +48 587731255
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.powiat-gdanski.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wyposa?enie zawodowych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalc?cych w Pruszczu Gda?skim oraz Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Rusocinie.

Reference number: ZP.272.34.2017.PN
II.1.2) Main CPV code
39000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
39162110
34151000
48000000
48931000
79632000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 19/02/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Pruszcz Gda?ski: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
ND Document number 386672-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place PRUSZCZ GDA?SKI
AU Authority name Powiat Gda?ski z siedzib? w Pruszczu Gda?skim
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34151000 - Driving simulators
39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39162100 - Teaching equipment
39162110 - Teaching supplies
48000000 - Software package and information systems
48931000 - Training software package
79632000 - Personnel-training services
OC Original CPV code 34151000 - Driving simulators
39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39162100 - Teaching equipment
39162110 - Teaching supplies
48000000 - Software package and information systems
48931000 - Training software package
79632000 - Personnel-training services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://www.powiat-gdanski.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >