Belgium-Ruiselede: Repair and maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003591729603733
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 386262-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ruiselede: Repair and maintenance services

2017/S 189-386262

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
GBJ De Zande
Bruggesteenweg 130
Ruiselede
8755
Belgium
Telephone: +32 50806606
E-mail: alex.feys@jongerenwelzijn.be
Fax: +32 50806800
NUTS code: BE257

Internet address(es):

Main address: www.jongerenwelzijn.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/58/16L/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Onderhoudscontract voor technische installaties in GBJ De Zande.

Reference number: 13045.012
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE257
Main site or place of performance:

Gemeenschapsinstelling ?De Zande ? meisjes en De Succursale Sint-Pietersveldstraat 3, 8750 Wingene.

II.2.4) Description of the procurement:

Onderhoudscontract voor technische installaties in GBJ De Zande.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* De inschrijver mag zich niet bevinden in een van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie A.1.3., b).

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen:

? de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;

? de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

? de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet betreffende diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste 3 jaar. De jaarlijkse omzet activiteiten binnen de Europese Unie op het vlak van technisch beheer en onderhoud (met of zonder totale waarborg) dient minstens 500 000 EUR te bedragen.

? Beschikken over een eigen vermogen van minstens 100 000 EUR op het ogenblik van indiening van de offerte.

? Beschikken over een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid, voor de bedragen per schadegeval van minimum 1 000 000 EUR per jaar en van minimum 1 000 000 EUR per schadegeval, voor lichamelijke en materiele schade op het ogenblik van indiening van de offerte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie vereiste bewijsstukken.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Belast zijn met technisch beheer, het onderhoud en de totale waarborg, van tenminste 2 gebouwen voor een periode van minstens 5 jaar, waarvan de minimumcapaciteit 500 kW bedraagt voor de warmteproductie; deze contracten dienen minimum 2 jaar voor de datum van de openingszitting in werking getreden te zijn (de hierboven vermelde warmte- en koudevermogens moeten niet noodzakelijk in hetzelfde contract voorkomen). Dit is document 5a.

2. Het aanstellen voor en ter beschikking houden van deze opdracht van een projectleider met ten minste 3 jaar ervaring in projectleiderschap in opdrachten technisch beheer, onderhoud en totale waarborg. Deze projectleider heeft een relevante opleiding in elektromechanica, elektriciteit of bouwkunde, minimaal op bachelorniveau. Om dit aan te tonen wordt het cv voorgelegd. Dit is document 5b.

De projectleider toont zijn ervaring in het beheer van BEO-velden aan of verbindt er zich toe ten laatste 6 maanden na aanvang van het contract een opleiding te starten om zich hierin te bekwamen. De onderhoudsfirma legt in voorkomend geval het inschrijvingsattest en na afloop het deelnameattest voor de opleiding voor aan de opdrachtgever. Alle kosten voor de betreffende opleidingen vallen ten laste van de onderhoudsfirma.

3. Kunnen beschikken over voldoende bekwaam personeel dat over de nodige kwalificaties beschikt en in het bezit is van het BA4/BA5 attest voor het uitvoeren van de prestaties in het kader van het technisch beheer, het onderhoud en de totale waarborg van deze opdracht. Om dit aan te tonen worden de cv's van de desbetreffende personen voorgelegd. Dit is document 5c.

4. Aantonen te beschikken over de nodige middelen en aanwezige personeel om binnen in het bestek gestelde termijnen adequaat (on site of remote) te kunnen tussenkomen. Dit is document 5d.

5. Beschikken over het materiaal en de uitrusting die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten waarvoor hij prijsofferte doet. Dit is document 5e.

6. Beschikken over een helpdesk of registratiecentrum voor het aannemen van oproepen voor klachten of storingen, 24/24h en 7/7d bemand. Dit registratiecentrum is bereikbaar via een nationaal geografisch nummer of een nummer met maximaal nationale taxatie (dus geen 0900-nr. of gelijkaardig nr. met verhoogde taxatie). Dit registratiecentrum staat tevens in voor het doorsturen van de oproep naar de storingsdienst of ?verantwoordelijke. Opgelet: een gsm die wordt doorgegeven tussen techniekers van wacht is geen registreercentrum. Dit is document 5f.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie vereiste bewijsstukken.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:02
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:02
Place:

Elektronische opening.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Plaatsbezoek vereist:

Elke inschrijver legt een verplicht plaatsbezoek af na telefonisch contact met de opdrachtgever.

Eric De Corte (050 80 66 06).

Tijdens dit plaatsbezoek vergewissen de inschrijvers zich ter plaatse van de volledige omvang en inhoud van de installatie. De opdrachtgever duidt tijdens het plaatsbezoek de exacte omvang van de te onderhouden installaties aan.

Als bepaalde delen of toestellen moeilijk te onderhouden, te vervangen of te demonteren zijn, geeft dit geen aanleiding tot enige meerprijs of vermindering van de verplichtingen van de onderhoudsfirma.

Elke inschrijver laat bij het afleggen van het plaatsbezoek het bij huidig bestek gevoegd attest van plaatsbezoek ondertekenen door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ruiselede: Repair and maintenance services

2017/S 189-386262

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
GBJ De Zande
Bruggesteenweg 130
Ruiselede
8755
Belgium
Telephone: +32 50806606
E-mail: alex.feys@jongerenwelzijn.be
Fax: +32 50806800
NUTS code: BE257

Internet address(es):

Main address: www.jongerenwelzijn.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Onderhoudscontract voor technische installaties in GBJ De Zande.

Reference number: 13045.012
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE257
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:02
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Belgium-Ruiselede: Repair and maintenance services
ND Document number 386262-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place RUISELEDE
AU Authority name GBJ De Zande
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50000000 - Repair and maintenance services
OC Original CPV code 50000000 - Repair and maintenance services
RC NUTS code BE257
IA Internet address (URL) www.jongerenwelzijn.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >