Poland-Bydgoszcz: Parts and accessories for vehicles and their engines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 28 - Engines, Turbines, and Components
Opps ID: NBD00003591994853738
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387689-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Parts and accessories for vehicles and their engines

2017/S 189-387689

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Zaklady Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Inowroclawska 11
Bydgoszcz
85-153
Poland
Contact person: Katarzyna Szczechowska
Telephone: +48 523249496
E-mail: przetargi@mzk.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523249438
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.mzk.bydgoszcz.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow ? 2 zadania.

Reference number: 097/2017
II.1.2) Main CPV code
34300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? cz??ci zamienne nowe, dobrej jako?ci, nieuszkodzone, nie posiadaj?ce wad ukrytych. Nie dopuszcza si? cz??ci regenerowanych lub skladanych z udzialem cz??ci regenerowanych. Oferowane przedmioty wyposa?enia i cz??ci pojazdow zwi?zane z bezpiecze?stwem ich u?ytkowania i ochrony ?rodowiska wyszczegolnione w zal?czniku nr 3 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) musz? spelnia? jeden z warunkow okre?lonych w 10 w. w. rozporz?dzenia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 518 305.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

ZADANIE 1 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Mercedes

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiaj?cego przy ul. Inowroclawskiej 11 w Bydgoszczy.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? cz??ci zamienne nowe, dobrej jako?ci, nieuszkodzone, nie posiadaj?ce wad ukrytych. Nie dopuszcza si? cz??ci regenerowanych lub skladanych z udzialem cz??ci regenerowanych. Oferowane przedmioty wyposa?enia i cz??ci pojazdow zwi?zane z bezpiecze?stwem ich u?ytkowania i ochrony ?rodowiska wyszczegolnione w zal?czniku nr 3 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) musz? spelnia? jeden z warunkow okre?lonych w 10 w. w. rozporz?dzenia.

II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia

Cena oferty 90 %

Termin realizacji zamowie? cz?stkowych 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Solaris

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiaj?cego przy ul. Inowroclawskiej 11 w Bydgoszczy.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? cz??ci zamienne nowe, dobrej jako?ci, nieuszkodzone, nie posiadaj?ce wad ukrytych. Nie dopuszcza si? cz??ci regenerowanych lub skladanych z udzialem cz??ci regenerowanych. Oferowane przedmioty wyposa?enia i cz??ci pojazdow zwi?zane z bezpiecze?stwem ich u?ytkowania i ochrony ?rodowiska wyszczegolnione w zal?czniku nr 3 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) musz? spelnia? jeden z warunkow okre?lonych w 10 w. w. rozporz?dzenia.

II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia

Cena oferty 90 %

Termin realizacji zamowie? cz?stkowych 10 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-245746
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 235/EZ/2017
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Mercedes

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Inter-Cars S.A. z siedzib?: 02-903 Warszawa, ul. Powsi?ska 64
PL91
Warszawa
Warszawa
02-903
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 324 482.55 PLN
Total value of the contract/lot: 357 599.13 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 236/EZ/2017
Title:

Zadanie 2 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Solaris

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci Zamiennych Jan Tarapata z siedzib?: 39-332 Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy 3
39-332
Poland
NUTS code: PL2
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 822.93 PLN
Total value of the contract/lot: 135 554.43 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
ul. Post?pu 17a
02-676
Poland
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow uPzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej.

2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

8.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 7 i 8 Dzialu XVI SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9.Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2)6 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy, je?eli Zamawiaj?cy, nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

10. Zasady post?powania po wniesieniu odwolania, zostaly okre?lone w Dziale VI uPzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
ul. Post?pu 17a
02-676
Poland
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Parts and accessories for vehicles and their engines

2017/S 189-387689

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Zaklady Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Inowroclawska 11
Bydgoszcz
85-153
Poland
Contact person: Katarzyna Szczechowska
Telephone: +48 523249496
E-mail: przetargi@mzk.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523249438
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.mzk.bydgoszcz.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow ? 2 zadania.

Reference number: 097/2017
II.1.2) Main CPV code
34300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 518 305.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

ZADANIE 1 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Mercedes

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Solaris

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-245746

Section V: Award of contract

Contract No: 235/EZ/2017
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Mercedes

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Inter-Cars S.A. z siedzib?: 02-903 Warszawa, ul. Powsi?ska 64
PL91
Warszawa
Warszawa
02-903
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 324 482.55 PLN
Total value of the contract/lot: 357 599.13 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 236/EZ/2017
Title:

Zadanie 2 ? Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusow marki Solaris

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci Zamiennych Jan Tarapata z siedzib?: 39-332 Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy 3
39-332
Poland
NUTS code: PL2
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 822.93 PLN
Total value of the contract/lot: 135 554.43 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Parts and accessories for vehicles and their engines
ND Document number 387689-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Miejskie Zaklady Komunikacyjne Sp. z o.o. (PL91)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34000000 - Transport equipment and auxiliary products to transportation
34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
OC Original CPV code 34000000 - Transport equipment and auxiliary products to transportation
34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
RC NUTS code PL61
IA Internet address (URL) www.mzk.bydgoszcz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >