Poland-Bydgoszcz: Construction-site supervision services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003592025938088
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389509-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Construction-site supervision services

2017/S 190-389509

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bydgoszcz ? Zarz?d Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toru?ska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Poland
Contact person: Bogna Klimczewska/Eugeniusz Umi?ski
Telephone: +48 525822797 / 68
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525822777
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Other activity: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektow in?ynierskich, lokalny transport zbiorowy

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? zadania pn.: ?Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wroblowa, Lowiskowa, Zimorodkowa, Wronia...

Reference number: 007/2017
II.1.2) Main CPV code
71521000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Pelna nazwa zamowienia nadana przez Zamawiaj?cego: Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? zadania pn.: ?Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wroblowa, Lowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Sko?na, Papuzia, Kolbego, Przej?cie, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi zarz?dzania i nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi zwi?zanymi z rozbudow? ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic wymienionych w nazwie zadania, w zakresie bran?y: drogowej, mostowej, rozbiorkowej i wyburzeniowej, o?wietleniowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i deszczowej, cieplowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej, sygnalizacji ?wietlnej, ITS, bezpiecze?stwa ruchu i zieleni.

Wykonawca pelni swoje obowi?zki w trzech etapach: zapoznanie si? z dokumentacj?, realizacja zadania, ko?cowe rozliczenia zadania.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 295 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miasto Bydgoszcz.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodatkowo do pkt II.1.4) ogloszenia: Wykonawca w ramach swoich obowi?zkow b?dzie wykonywal badania laboratoryjne kontrolne w ilo?ci 10 % bada? wynikaj?cych ze Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych oraz kontrol? geodezyjn? nad robotami zarowno w aspekcie prawidlowego ich wytyczenie sytuacyjnego i wysoko?ciowego, jak i w zakresie prawidlowego wyliczenia ilo?ci wykonanych robot dla celow rozliczeniowych.

Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia zawiera niniejsza SIWZ z zal?cznikami stanowi?cymi jej integraln? cz???, w tym: 1) Opis przedmiotu zamowienia (OPZ), 2) dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (SST) oraz przedmiary robot (PR) opracowane przez Lafrentz Polska Sp. z o. o. z siedzib? w Poznaniu (60-359) przy ul. Zb?szy?skiej 29, 3) wzor formularza i wyceny ofertowej, 4) wzor umowy, dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego od dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu. Ogolny zakres zadania inwestycyjnego, w szczegolno?ci:

1) Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe,

2) Roboty zwi?zane z budow? i przebudow? ukladu drogowego,

3) Roboty bran?y o?wietleniowej,

4) Roboty zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu,

5) Roboty bran?y elektroenergetycznej,

6) Roboty bran?y sygnalizacji ?wietlnej,

7) Roboty bran?y sanitarnej i deszczowej

8) Roboty bran?y cieplowniczej,

9) Roboty bran?y gazowej,

10) Roboty bran?y telekomunikacyjnej,

11) Roboty bran?y ziele?.

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie wykonawcy zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres ?wiadczenia uslugi / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Do?wiadczenia Inspektora Koordynatora / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru robot drogowych / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Specjalisty do spraw rozlicze? / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.04.02.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Projekt pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy, realizowany w ramach Dzialania: 4.2 Zwi?kszenie dost?pno?ci transportowej o?rodkow miejskich le??cych poza sieci? drogow? TEN-T i odci??enie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Osi Priorytetowej IV Infrastruktura drogowa dla miast, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014? 2020.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 052-096145
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? zadania pn.: ?Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wroblowa, Lowiskowa, Zimorodkowa, Wronia...

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 2
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Safege S.A.S.
15-27 rue du Port, Parc de l'Ile
Nanterre
92022
France
Telephone: +48 224794247
E-mail: przetargi@safege.pl
Fax: +48 224794248
NUTS code: FR105
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 295 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy w post?powaniu zastosowal procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z po?niejszymi zmianami). W zwi?zku z tym, ?e taka mo?liwo?? zostala przewidziana w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) oraz w ogloszeniu o zamowieniu (pkt VI.3.3.) w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj?cy najpierw dokonal oceny ofert, a nast?pnie zbadal, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy, nie opublikowal w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

Zasady post?powania po wniesieniu odwolania, zostaly okre?lone w Dziale VI uPzp.

Odwolanie wnosi si? w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka,spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopie odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Construction-site supervision services

2017/S 190-389509

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bydgoszcz ? Zarz?d Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toru?ska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Poland
Contact person: Bogna Klimczewska/Eugeniusz Umi?ski
Telephone: +48 525822797 / 68
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525822777
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.5) Main activity
Other activity: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektow in?ynierskich, lokalny transport zbiorowy

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? zadania pn.: ?Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wroblowa, Lowiskowa, Zimorodkowa, Wronia...

Reference number: 007/2017
II.1.2) Main CPV code
71521000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 295 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 052-096145

Section V: Award of contract

Title:

Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? zadania pn.: ?Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od W?zla Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wroblowa, Lowiskowa, Zimorodkowa, Wronia...

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Safege S.A.S.
15-27 rue du Port, Parc de l'Ile
Nanterre
92022
France
Telephone: +48 224794247
E-mail: przetargi@safege.pl
Fax: +48 224794248
NUTS code: FR105
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 295 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Construction-site supervision services
ND Document number 389509-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Miasto Bydgoszcz ? Zarz?d Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (9047697100000)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71521000 - Construction-site supervision services
OC Original CPV code 71521000 - Construction-site supervision services
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.zdmikp.bydgoszcz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >