Poland-Warsaw: Metering instruments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003592299898427
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386733-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Metering instruments

2017/S 189-386733

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Dozoru Technicznego
ul. Szcz??liwicka 34
Warszawa
02-353
Poland
Contact person: Pawel Moch
Telephone: +48 225722325
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Fax: +48 225722388
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.udt.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo funkcjonowania urz?dze? technicznych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 10 szt. wideoendoskopow, ZP-DL-14/17.

Reference number: ZP-DL-14/17
II.1.2) Main CPV code
38410000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot zamowienia zostal opisany we wzorze umowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ.

2. Podane w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia parametry nale?y traktowa? jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposa?enia. Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie wyposa?enia o parametrach lepszych ni? ??dane.

3. Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urz?dzenia) oraz zestawienia parametrow technicznych oferowanych urz?dze? w zakresie parametrow co najmniej rownym z zestawieniem parametrow wymaganych w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia. Z zestawienia musi jednoznacznie wynika? jakie urz?dzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urz?dzenie dokladnie spelniaj?ce wymagania zamowienia, czy urz?dzenie o lepszych parametrach.

4. Miejsce dostawy: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, zwane dalej CLDT, ul. Maleckiego 29, 60-706 Pozna?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 399 999.90 PLN / Highest offer: 1 820 000.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia zostal opisany we wzorze umowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ.

2. Podane w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia parametry nale?y traktowa? jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposa?enia. Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie wyposa?enia o parametrach lepszych ni? ??dane.

3. Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urz?dzenia) oraz zestawienia parametrow technicznych oferowanych urz?dze? w zakresie parametrow co najmniej rownym z zestawieniem parametrow wymaganych w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia. Z zestawienia musi jednoznacznie wynika? jakie urz?dzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urz?dzenie dokladnie spelniaj?ce wymagania zamowienia, czy urz?dzenie o lepszych parametrach.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Aktualizacja oprogramowania / Weighting: 10
Price - Weighting: 75
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244604
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP-DL-14/17
Lot No: 1
Title:

Dostawa 10 szt. wideoendoskopow, ZP-DL-14/17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
5221651738
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223660077
E-mail: mikroskopy@olympus.pl
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 134 860.00 PLN
Lowest offer: 1 399 999.90 PLN / Highest offer: 1 820 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? UZP
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Metering instruments

2017/S 189-386733

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Dozoru Technicznego
ul. Szcz??liwicka 34
Warszawa
02-353
Poland
Contact person: Pawel Moch
Telephone: +48 225722325
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Fax: +48 225722388
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.udt.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo funkcjonowania urz?dze? technicznych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 10 szt. wideoendoskopow, ZP-DL-14/17.

Reference number: ZP-DL-14/17
II.1.2) Main CPV code
38410000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 399 999.90 PLN / Highest offer: 1 820 000.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244604

Section V: Award of contract

Contract No: ZP-DL-14/17
Lot No: 1
Title:

Dostawa 10 szt. wideoendoskopow, ZP-DL-14/17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
5221651738
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223660077
E-mail: mikroskopy@olympus.pl
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 134 860.00 PLN
Lowest offer: 1 399 999.90 PLN / Highest offer: 1 820 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Metering instruments
ND Document number 386733-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Urz?d Dozoru Technicznego (5221651738)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38410000 - Metering instruments
OC Original CPV code 38410000 - Metering instruments
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.udt.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >