Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 75 - Office Supplies and Devices
Opps ID: NBD00003592521818359
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386584-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines

2017/S 189-386584

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Stoleczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Poland
Contact person: Piotr Sobieraj
Telephone: +48 226036808
E-mail: piotr.sobieraj@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://przetargi.policja.waw.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Komenda Stoleczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Poland
Contact person: Piotr Sobieraj
Telephone: +48 226036808
E-mail: piotr.sobieraj@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.policja.waw.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy materialow eksploatacyjnych do sprz?tu teleinformatycznego Minolta.

Reference number: WZP-2879/17/112/L
II.1.2) Main CPV code
30125110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem niniejszego post?powania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy materialow eksploatacyjnych do sprz?tu teleinformatycznego Minolta.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, ktory b?dzie zakupywany w ramach zamowie? publicznych realizowanych na podstawie zawartych umow ramowych, zawiera zal?cznik nr 2 do dokumentacji zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Miejsce dostaw:

Magazyn Wydzialu Teleinformatyki Komendy Stolecznej Policji,

ul. Wlochowska 25/33, 02-336 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zamieszczony zostal w zal?czniku nr 9 dokumentacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia zabezpieczenia wadialnego w wysoko?ci: 2 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A. Zdolno?? zawodowa.

Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca wykazal, ?e posiada zdolno?? zawodow? w zakresie nale?ytego wykonania zamowienia, w tym w szczegolno?ci:

a) ?e nale?ycie wykonal, nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, min. 1 dostaw? materialow eksploatacyjnych do sprz?tu teleinformatycznego, o warto?ci nie mniejszej ni? 20 000 PLN brutto.

W przypadku dostaw nadal wykonywanych warunek zostanie uznany za spelniony, gdy warto?? wykonanych dostaw w ramach danej umowy b?dzie odpowiadal kwocie wskazanej powy?ej, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z Rozdzialem XVII dokumentacji zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Komenda Stoleczna Policji

Wydzial Zamowie? Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1) Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia opisane zostaly w Rozdz. V dokumentacji zamowienia.

2) Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego opisane zostaly w Rozdz. VI dokumentacji zamowienia.

3) Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany umowy w nast?puj?cym zakresie:

a) producenta/typu asortymentu ? w przypadku zaprzestania produkcji lub braku dost?pno?ci na rynku danego rodzaju asortymentu, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ze sprzeda?y lub pojawieniem si? na rynku asortymentu nowszej generacji, pozwalaj?cej na zaoszcz?dzenie kosztow eksploatacji urz?dzenia. W przypadku zaoferowania innego Producenta/typu asortymentu Wykonawca musi do oferty zlo?onej w wyniku zaproszenia, dol?czy? dokument (np. kart? charakterystyki zaoferowanego asortymentu) zawieraj?cy nazw? Producenta oraz numer katalogowy oferowanego asortymentu wraz z jego wydajno?ci?,

b) inne zmiany, je?eli konieczno?? ich wprowadzenia b?dzie wynikala ze zmiany przepisow.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany asortymentu oryginalnego na asortyment rownowa?ny.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines

2017/S 189-386584

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Stoleczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Poland
Contact person: Piotr Sobieraj
Telephone: +48 226036808
E-mail: piotr.sobieraj@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.waw.pl/

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy materialow eksploatacyjnych do sprz?tu teleinformatycznego Minolta.

Reference number: WZP-2879/17/112/L
II.1.2) Main CPV code
30125110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines
ND Document number 386584-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Stoleczna Policji
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
OC Original CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.policja.waw.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >