Poland-Szczecin: Electrodes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003592528780486
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388724-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Electrodes

2017/S 190-388724

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powsta?cow Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Poland
Contact person: Eliza Kolady?ska-Nowacka
Telephone: +48 914661086
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661113
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spsk2-szczecin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.spsk2-szczecin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
000288900
al. Powsta?cow Wielkopolskich 72 budynek C (Dyrekcja) pokoj nr 13
Szczecin
70-111
Poland
Contact person: Sekretariat dyrektora SPSK2 PUM
Telephone: +48 914661010
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661015
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spsk2-szczecin.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa elektrod, stymulatorow jednojamowych i dwujamowych.

Reference number: ZP/220/61/17
II.1.2) Main CPV code
31711140
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa elektrod, stymulatorow jednojamowych i dwujamowych, ktorych szczegolowy opis oraz wymagane ilo?ci zawiera zal?cznik nr 1 i 2 do formularz oferty (formularz cen jednostkowych oraz opis przedmiotu zamowienia).

2. Zamawiaj?cy wymaga aby oferowane elektrody i stymulatory stanowily wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t. j. z dnia 2017.2.3) i byly wprowadzone do obrotu i u?ywania na terenie RP zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

3. Zamawiaj?cy wymaga, by dostarczane elektrody i stymulatory posiadaly okres przydatno?ci do u?ycia nie krotszy ni? 24 miesi?ce, licz?c od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiaj?cego.

4. Zamawiaj?cy ma prawo zamowi? mniejsz? ilo?? elektrod i stymulatorow, z tym ?e nie mniej ni? 60 % ilo?ci podanej w formularzu cen jednostkowych.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 754 500.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Elektrody ablacyjne RF z ko?cowk? o du?ej przewodno?ci cieplnej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31711140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do formularz oferty (opis przedmiotu zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 317 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Elektrody wewn?trzsercowe diagnostyczne sterowalne 10-biegunowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31711140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do formularz oferty (opis przedmiotu zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 340 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? Stymulator jednojamowy podstawowy SSIR z elektrod?

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do formularz oferty (opis przedmiotu zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? Stymulator dwujamowy z elektrodami

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do formularz oferty (opis przedmiotu zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 405 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5: Zadanie nr 5.1 ? Stymulator dwujamowy DDDR i stymulator resynchronizuj?cy BIV z elektrodami, Zadanie nr 5.2 ? Stymulator resynchronizuj?cy BIV z kompletem elektrod i zestawem do wprow

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do formularz oferty (opis przedmiotu zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 392 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie dokonuje opisu sposobu spelniania tego warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da zlo?enia Informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentu, o ktorym mowa w pkt .2 Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innych dokumentow potwierdzaj?cych w wystarczaj?cy sposob spelnienie warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W tym zakresie Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykazal wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych b?d? zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 100 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da zlo?enia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, wedlug wzoru, stanowi?cego zal?cznik nr 4 do formularza oferty oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Dowodami, o ktorym mowa w pkt 4 s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy: w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W tym zakresie Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykazal wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej glownej dostawy, ktorej przedmiotem byla dostawa elektrod i/lub stymulatorow na warto?? 50 000 PLN brutto.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Informacje na temat realizacji umowy zostaly zawarte w rozdziale II wzoru umowy (brak miejsca w ogloszeniu na zawarcie wszystkich informacji).

Zmiana umowy:

Zamawiaj?cy, poza mo?liwo?ci? zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i 6 Pzp, przewiduje rownie? mo?liwo?? dokonania zmiany umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nast?puj?cych okoliczno?ciach:

a) obni?enia ceny lub innych zmian korzystnych

b) wyst?pienia okoliczno?ci, o ktorych mowa w 11 i 12 umowy

c) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobow o lepszej jako?ci od wyrobow stanowi?cych przedmiot umowy, o ile zostan? spelnione warunki okre?lone w 11 ust. 2-7 umowy

d) zmiany wysoko?ci cen jednostkowych w przypadkach okre?lonych w 6 ust 4-5 umowy.

Pozostale zapisy dot. zmiany umowy zawarte s? w rozdziale II wzoru umowy (brak miejsca w ogloszeniu na zawarcie wszystkich informacji).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w pokoju nr 11, budynek M.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Do Formularza oferty nale?y dol?czy? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:

a) pelnomocnictwo ? w przypadku je?eli osoba podpisuj?ca ofert? dziala na podstawie pelnomocnictwa. Pelnomocnictwo zal?czone do oferty winno by? zlo?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii a z tre?ci pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynika? uprawnienie do podpisania oferty

b) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia wg Rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. UE L 3/16) ? (JEDZ) Zamawiaj?cy informuje, ?e Instrukcj? wypelnienia JEDZ oraz edytowaln? wersj? formularza JEDZ mo?na znale?? pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Niezale?nie od oficjalnej wersji dokumentu wskazanego pod wy?ej wymienionym linkiem Zamawiaj?cy zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji JEDZ przygotowanej przez Zamawiaj?cego, w ktorym nale?y bezwzgl?dnie wypelni? przynajmniej te informacje, ktore zostaly zaznaczone kolorem ?oltym. Przy wypelnianiu dokumentu nale?y uwzgl?dni? instrukcje podane przez Zamawiaj?cego.

c) dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane wyroby odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SIWZ:

? O?wiadczenie dot. dopuszczenia do obrotu i u?ywania na terytorium RP oferowanych elektrod i stymulatorow w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) zgodnie z zal?cznikiem nr 3/;

? Dokumentow w postaci ulotek, katalogow (kart katalogowych) broszur lub innych materialow informacyjnych, potwierdzaj?cych, ?e oferowane wyroby posiadaj? parametry i wla?ciwo?ci okre?lone w zal?czniku nr 2 do Formularza oferty z wyra?nym zaznaczeniem, ktorych pozycji dotycz?;

d) wypelniony przez Wykonawc? formularz cen jednostkowych stanowi?cy zal?cznik nr 1 do formularza oferty

e) wypelniony przez Wykonawc? opis przedmiotu zamowienia stanowi?cy zal?cznik nr 2 do formularza oferty

f) dowod wplacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie:

? pieni?dzy ? kopia przelewu

? gwarancji lub por?cze? ? kopia tych dokumentow. Oryginal nale?y zlo?y? w Kasie Zamawiaj?cego.

W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia (konsorcjum) oferta winna spelnia? nast?puj?ce wymagania:

a) do oferty powinno by? zal?czone pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w post?powaniu (pelnomocnictwo mo?e tak?e obejmowa? uprawnienie do zawarcia umowy w post?powaniu). Pelnomocnictwo powinno by? zal?czone w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii i zawiera? wyszczegolnienie wszystkich wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia, szczegolowo okre?la? zamowienie do ktorego si? odnosi, wskazywa? pelnomocnika oraz precyzowa? zakres jego umocowania

b) oferta wspolna winna by? sporz?dzona zgodnie z SIWZ

c) JEDZ sklada ka?dy w Wykonawcow ubiegaj?cych si? o zamowienie.

d) wspolnicy spolki cywilnej traktowani b?d? tak jak wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?.

Szczegolowe informacje nt. dokumentow i o?wiadcze? wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentow i o?wiadcze? wymaganych w celu potwierdzenia warunkow udzialu w post?powaniu znajduj? si? w SIWZ (brak miejsca w ogloszeniu na zawarcie wszystkich informacji).

Zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo Zamowie? Publicznych.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie okre?lonym w art. 182 Pzp

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu na wniesienie odwolania, w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Electrodes

2017/S 190-388724

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powsta?cow Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Poland
Contact person: Eliza Kolady?ska-Nowacka
Telephone: +48 914661086
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661113
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spsk2-szczecin.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa elektrod, stymulatorow jednojamowych i dwujamowych.

Reference number: ZP/220/61/17
II.1.2) Main CPV code
31711140
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 754 500.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Elektrody ablacyjne RF z ko?cowk? o du?ej przewodno?ci cieplnej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31711140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 317 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Elektrody wewn?trzsercowe diagnostyczne sterowalne 10-biegunowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31711140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 340 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? Stymulator jednojamowy podstawowy SSIR z elektrod?

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? Stymulator dwujamowy z elektrodami

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 405 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5: Zadanie nr 5.1 ? Stymulator dwujamowy DDDR i stymulator resynchronizuj?cy BIV z elektrodami, Zadanie nr 5.2 ? Stymulator resynchronizuj?cy BIV z kompletem elektrod i zestawem do wprow

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 392 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Electrodes
ND Document number 388724-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (000288900)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31711140 - Electrodes
33158210 - Stimulator
OC Original CPV code 31711140 - Electrodes
33158210 - Stimulator
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) www.spsk2-szczecin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >