Poland-O?no Lubuskie: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003592588988012
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388326-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-O?no Lubuskie: Construction work

2017/S 190-388326

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo O?no Lubuskie
Rzepi?ska 11
O?no Lubuskie
69-220
Poland
E-mail: osno@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957577413
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: http://www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu do celow ochrony przeciwpo?arowej w Nadle?nictwie O?no Lubuskie wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu do lokalizacji po?arow.

Reference number: SA.270.2.2.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie masztu stalowego o wysoko?ci 60,00 m n.p.t., utrzymywanego w rownowadze przy pomocy odci?gow linowych, maszt konstrukcji kratownicowej i przekroju trojk?ta rownobocznego, zgodnie z projektem wykonawcy oraz specyfikacj? techniczn? wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu do monitoringu ppo?. Maszt wykorzystywany b?dzie jako element systemu ochrony przeciwpo?arowej lasow na terenie Nadle?nictwa O?no Lubuskie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
45200000
44212200
45213332
45223500
45310000
45400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa O?no Lubuskie:

1) Dz. nr 2/4; 2/9, obr?b ewidencyjny Radow, gmina Rzepin, powiat slubicki, woj. lubuskie

2) Ul. Rzepi?ska 11, 69-220 O?no Lubuskie,

3) Dz. nr 317/1, obr?b Gronow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu do celow ochrony ppo?. w Nadle?nictwie O?no Lubuskie wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu do lokalizacji po?arow. Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaprojektowanie oraz wybudowanie masztu stalowego o wysoko?ci 60,00 m n.p.t., utrzymywanego w rownowadze przy pomocy odci?gow linowych, i konstrukcji kratownicowej i przekroju trojk?ta rownobocznego, zgodnie z projektem wykonawcy oraz specyfikacj? techniczn?. Zamowienie swym zakresem obejmuje sporz?dzenie:

a) ogolnej koncepcji obiektu,

b) projektu budowlanego (PB) masztu wraz z zagospodarowaniem terenu w wersji papierowej (4 egz.) i cyfrowej (1 CD),

c) projektu przyl?cza nn dla masztu zgodnie z posiadanymi przez zamawiaj?cego warunkami przyl?czenia,

d) uzyskanie wymaganych prawem dokumentow niezb?dnych do wydania pozwolenia na budow?, w tym: uzyskanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi?wzi?cia lub stosownej opinii o braku konieczno?ci uzyskania decyzji (je?eli dotyczy), uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarow Natura 2000 oraz deklaracji wla?ciwego organu odpowiedzialnego za gospodark? wodn? (je?eli dotyczy), oraz uzyskanie pozwolenia na budow? w imieniu Zamawiaj?cego,

e) projektu wykonawczego (PW) w wersji papierowej (2 egz.) i cyfrowej (1 CD),

f) wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z opracowan? dokumentacj? projektow? i pozwoleniem na budow? oraz projektem modernizacji monitoringu ppo?. stanowi?cym zal. nr 1B do SIWZ, w tym wykonanie:

? robot tymczasowych i robot ziemnych,

? fundamentowania masztu zgodnie z dokumentacj? projektow? i specyfikacj? techniczn?,

? prefabrykacja, dostawa i monta? elementow masztu i odci?gow linowych zgodnie z dokumentacj? projektow? i specyfikacj? techniczn?,

? instalacji uziemienia odgromowego zgodnie z dokumentacj? projektow? i specyfikacj? techniczn?,

? instalacji elektrycznej?przyl?cza energetycznego zgodnie z posiadanymi przez zamawiaj?cego warunkami przyl?czenia do sieci nn, opracowanym uprzednio projektem przyl?cza oraz specyfikacj? techniczn?,

? instalacji radioliniowej slu??cej do przesylania sygnalu z urz?dze? zainstalowanych na maszcie docelowo do urz?dze? odbiorczych w budynku PAD Nadle?nictwa O?no Lubuskie (wykona? w oparciu o posiadany przez zamawiaj?cego projekt modernizacji monitoringu ppo?. stanowi?cy zal. nr 1B do SIWZ).

? instalacji kablowej slu??cej do przesylania sygnalu z radiostacji zainstalowanej na wie?y przy siedzibie Nadle?nictwa do urz?dze? odbiorczych w budynku PAD Nadle?nictwa (wykona? w oparciu o posiadany przez zamawiaj?cego projekt modernizacji monitoringu ppo?. stanowi?cy zal. nr 1B do SIWZ).

? prefabrykacja i monta? konstrukcji stalowych slu??cych instalacji sprz?tu i urz?dze? systemu monitoringu na istniej?cych obiektach ?dostrzegalniach (wykona? w oparciu o posiadany przez zamawiaj?cego projekt modernizacji monitoringu ppo?. stanowi?cy zal. nr 1B do SIWZ),

g) sporz?dzenie i przekazanie Zamawiaj?cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej stanowi?cej dokumentacj? projektow? uzupelnion? o dziennik budowy, protokoly odbiorow cz??ciowych i odbioru ko?cowego, mapy powykonawczej, operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z pomiarem pionowo?ci konstrukcji, protokoly pomiarowe instalacji elektrycznej i odgromowej, sporz?dzenie instrukcji eksploatacji obiektu, zalo?enie ksi??ki obiektu, uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie;

h) pozyskanie uzgodnienia z Urz?dem Lotnictwa Cywilnego oraz Szefostwem Slu?by Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych dla planowanego do budowy masztu H=60m,

i) sporz?dzenie innych wymaganych prawem dokumentow niezb?dnych do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie obiektu, je?eli ta b?dzie wymagane.

Charakterystyczne parametry oraz opis wymaga? zamawiaj?cego w stosunku do przedmiotu zamowienia szczegolowo zostal opisany w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym stanowi?cym zal. nr 1A do SIWZ oraz w Projekcie modernizacji monitoringu ppo?. stanowi?cym zal. nr 1B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementow zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji jako?ci na konstrukcj? masztu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0007/16.
II.2.14) Additional information

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? zapobieganie przeciwdzialanie oraz ograniczanie skutkow zagro?e? zwi?zanych z po?arami lasow wspolfinansowanego ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow?. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

Na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. sytuacji finansowej Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

Dokumenty Wykonawca b?dzie obowi?zany zlo?y? w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy po otwarciu ofert.Wskazane dokumenty powinny by? aktualne na dzie? zlo?enia wyznaczony przez Zamawiaj?cego.

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? nie mniejsz? ni? 300 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia ? na potwierdzenie spelnienia tego warunku Wykonawca zawrze w JEDZ informacje nt. wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie robot budowlanych, ktorych przedmiotem byla budowa masztow o minimalnej wysoko?ci konstrukcji H=40 m. n.p.m. W JEDZ nale?y poda? informacje nt. podmiotu, na rzecz ktorego byly wykonywane roboty budowlane ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania robot budowlanych (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji) oraz rodzaju wykonanych robot budowlanych. Wykonawca obowi?zany b?dzie przedstawi? dowody, ?e roboty budowlane wykazane w JEDZ na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone.

2) Warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia ? na potwierdzenie spelnienia tego warunku Wykonawca zawrze w JEDZ informacje nt. ilo?ci osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie? (je?li s? wymagane), do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej trzech robot budowlanych, ktorych przedmiotem byla budowa masztow o minimalnej wysoko?ci konstrukcji H=40 m n.p.m.

2) Warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej nast?puj?cymi osobami:

? Kierownikiem budowy posiadaj?cym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno?ci obejmuj?ce swym zakresem calo?? przedmiotu zamowienia w bran?y budowlanej i do?wiadczeniem, jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej 3 robot budowlanych, ktorych przedmiotem byly budowy obiektow zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia oraz

? Kierownikiem robot posiadaj?cym uprawnienia budowlane w bran?y elektrycznej zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane i innych uregulowaniach obowi?zuj?cych w prawie polskim i do?wiadczeniem, jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej 3 robot budowlanych, polegaj?cych na wykonaniu robot instalacyjnych na obiektach zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Realizacja zadania podzielona na dwa etapy:

Etap I: wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy w terminie do 31.1.2018 wraz z przedstawieniem potwierdzenia zlo?enia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budow?.

Etap II: Budowa masztu wraz z dostaw? i monta?em urz?dze? do wykrywania i lokalizacji po?arow wraz z uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie w terminie do 31.5.2018.

Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sklad przedmiotu zamowienia polegaj?ce na wykonywaniu prac o charakterze robot fizycznych i budowlanych, w szczegolno?ci: prace r?czne przy przyg. placu pod budow?, zagosp. terenu, robotach fundamentowych, prace polegaj?ce na zmontowaniu konstrukcji masztu na miejscu budowy w tym osoby wykonuj?ce prace monta?owe na wysoko?ciach, prace instalatorskie oraz prace wykonywane przez operatorow sprz?tu budowlanego: w tym operatorzy d?wigow oraz uprawnieni hakowi i sygnali?ci.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
Place:

W siedzibie Nadle?nictwa O?no Lubuskie, ul. Rzepi?ska 11, 69-220 O?no Lubuskie, pokoj nr 101 ? ?wietlica.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci te informacje na stronie internetowej.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Pzp.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykl. z post?p. oraz w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?p. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

a) o?w. Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ);

b) dowody, ?e roboty budowlane wykazane w JEDZ na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone.

c) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert,

d) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

f) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

g) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

h) o?w. w sprawie braku podstaw wykluczenia okre?lonych art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp;

i) o?. wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

2) O?w. o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

3) Zobowi?zanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej tych podmiotow.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 PLN.

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy stanowi?cy zal. nr 7 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie zlo?onej oferty Wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunkow ich wprowadzenia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587840
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-O?no Lubuskie: Construction work

2017/S 190-388326

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo O?no Lubuskie
Rzepi?ska 11
O?no Lubuskie
69-220
Poland
E-mail: osno@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957577413
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: http://www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu do celow ochrony przeciwpo?arowej w Nadle?nictwie O?no Lubuskie wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu do lokalizacji po?arow.

Reference number: SA.270.2.2.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
45200000
44212200
45213332
45223500
45310000
45400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-O?no Lubuskie: Construction work
ND Document number 388326-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place O?NO LUBUSKIE
AU Authority name Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo O?no Lubuskie
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 44212200 - Towers, lattice masts, derricks and pylons
45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45213332 - Airport control tower construction work
45223500 - Reinforced-concrete structures
45310000 - Electrical installation work
45400000 - Building completion work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 44212200 - Towers, lattice masts, derricks and pylons
45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45213332 - Airport control tower construction work
45223500 - Reinforced-concrete structures
45310000 - Electrical installation work
45400000 - Building completion work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) http://www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >