Poland-Lubasz: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003592667317085
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388703-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lubasz: Furniture

2017/S 190-388703

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe ? Nadle?nictwo Krucz
Krucz 28
Lubasz
64-720
Poland
Telephone: +48 672551825
E-mail: roman.augustyniak@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672551878
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: uslugi gospodarki le?nej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Le?nego Kompleksu Promocyjnego ?Puszcza Notecka i Regionalnego O?rodka Edukacji Le?nej ? dostawa wyposa?enia.

Reference number: SA.270.307.2017
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakres dostawy:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia budynku Masztalarni w Goraju Zamku 64-700 Czarnkow, zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia stanowi?c? zal?cznik nr 8 do SIWZ oraz Kosztorysem ofertowym ? zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? wszystkich elementow stanowi?cych przedmiot zamowienia, zaladunek, transport, rozladunek i monta?.

Dostawa obejmuje:

? meble na wyposa?enie sal konferencyjnych, biurowych, zaplecza gastronomiczno-kuchennego, lazienek, pokoi go?cinnych, biur, szatni, zaplecza warsztatowo-dydaktycznego, recepcji,

? sprz?t multimedialny: media porty, telewizory, glo?niki,

? lustra,

? o?wietlenie ? lampy wolnostoj?ce,

? ?cianki z siatki stalowej tworz?ce boksy szatni,

? sprz?t AGD,

? wyposa?enie sanitarne,

? ga?nice p.po?.,

? przeno?na rampa najazdowa dla osob niepelnosprawnych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38622000
31521000
44112300
35111000
39150000
32322000
39700000
44410000
33196200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Wojewodztwo: wielkopolskie

? Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

? Gmina: Czarnkow

? Miejscowo??: Goraj Zamek nr 5

? Numer dzialki: 550, obr?b: Gora.

Budynek Masztalarni.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia budynku Masztalarni w Goraju Zamku zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia stanowi?c? zal?cznik nr 8 do SIWZ oraz Kosztorysem ofertowym ? zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? wszystkich elementow stanowi?cych przedmiot zamowienia, zaladunek, transport, rozladunek i monta?.

Dostawa obejmuje:

1. Zadanie I ? Dostawa wyposa?enia:

? meble na wyposa?enie sal konferencyjnych, biurowych, lazienek, pokoi go?cinnych, biur, szatni, zaplecza warsztatowo-dydaktycznego, recepcji,

? sprz?t multimedialny: telewizory, glo?niki,

? lustra,

? o?wietlenie ? lampy wolnostoj?ce,

? ga?nice p.po?.,

? przeno?n? ramp? najazdow? dla osob niepelnosprawnych.

2. Zadanie II ? Dostawa indywidualnych mebli i indywidualnej zabudowy:

? meble na wyposa?enie sal konferencyjnych, biurowych, zaplecza gastronomiczno-kuchennego, lazienek, pokoi go?cinnych, szatni, zaplecza warsztatowo-dydaktycznego, recepcji,

? sprz?t multimedialny: mediaporty,

? lustra,,

? ?cianki z siatki stalowej tworz?ce boksy szatni,

? sprz?t AGD,

? wyposa?enie sanitarne.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, zakres wykonania dostawy oraz wymagania dotycz?ce monta?u zamawianej dostawy zawiera:

? Opis przedmiotu zamowienia z podzialem na zadania ? stanowi?cy Zal?cznik nr 8 do SIWZ

? Kosztorys ofertowy z podzialem na zadania ? stanowi?cy Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/01/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia i nie przekrocz? 20 % warto?ci zamowienia podstawowego.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie zdolno?ci technicznej zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykonuje lub wykonal nale?ycie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, minimum 2 dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, o warto?ci zadania minimum 250 000 PLN brutto ka?da.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek ten, w zakresie zdolno?ci technicznej zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykonuje lub wykonal nale?ycie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, minimum 2 dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, o warto?ci zadania minimum 250 000 PLN brutto ka?da.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Dostaw? nale?y wykona? zgodnie z wymogami Opisu przedm. zam. ? Zal. nr 8 oraz Koszt. ofert. ? Zal. nr 7 do SIWZ.

2.Materialy u?yte do wykonania dostawy musz? posiada? deklaracje zgodno?ci lub certyfikat zgodno?ci z Polsk? Norm? lub aprobat? techniczn? w przypadku braku Polskich Norm przenosz?cych europejskie normy zharmonizowane.

3.Przed przyst?pieniem do realizacji dostawy, obowi?zkiem wykonawcy jest dokonanie wlasnych pomiarow powierzchni oraz przestrzeni podlegaj?cych przedmiotowi dostawy, w celu weryfikacji na obiekcie wymiarow przedmiotu dostawy z rzeczywistymi warunkami w jakich ma by? realizowane zamowienie.

4. Opis przedmiotu zamowienia w cz??ci ?Minimalne wymagania technologiczne mebli ? stan. Zal. nr 8 do SIWZ ? ma pierwsze?stwo nad opisami pozycji w koszt. ofert. oraz opisami zawartymi w cz??ci rysunkowej stan. zal. do ?Min. wymaga? technologicznych mebli.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia: dla Zadania I ? 29.12.2017, dla Zadania II ? 15.1.2018.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi dnia 9.11.2017 o godz. 10:00 w Sali narad na terenie siedziby Nadle?nictwa Krucz.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy i adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce ceny i okresu gwarancji zamowienia zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39?46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z po?n. zm. ? zwan? dalej ?PZP) oraz aktow wykonawczych do PZP.

2. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamowie? o warto?ci rownej lub wy?szej ni? kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? najpierw dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

4. Ubezpieczenie OC ? min. 250 000 PLN.

5. Wadium w wysoko?ci: 20 000 PLN.

6. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy ? 10 % ceny umowy.

7. Kryteria oceny ofert: cena ? 60 %, gwarancja ? 40 %.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lubasz: Furniture

2017/S 190-388703

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe ? Nadle?nictwo Krucz
Krucz 28
Lubasz
64-720
Poland
Telephone: +48 672551825
E-mail: roman.augustyniak@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672551878
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz

I.5) Main activity
Other activity: uslugi gospodarki le?nej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Le?nego Kompleksu Promocyjnego ?Puszcza Notecka i Regionalnego O?rodka Edukacji Le?nej ? dostawa wyposa?enia.

Reference number: SA.270.307.2017
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38622000
31521000
44112300
35111000
39150000
32322000
39700000
44410000
33196200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL411
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/01/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia i nie przekrocz? 20 % warto?ci zamowienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lubasz: Furniture
ND Document number 388703-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LUBASZ
AU Authority name Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe ? Nadle?nictwo Krucz
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31521000 - Lamps
32322000 - Multimedia equipment
33196200 - Devices for the disabled
35111000 - Firefighting equipment
38622000 - Mirrors
39100000 - Furniture
39150000 - Miscellaneous furniture and equipment
39700000 - Domestic appliances
44112300 - Partitions
44410000 - Articles for the bathroom and kitchen
OC Original CPV code 31521000 - Lamps
32322000 - Multimedia equipment
33196200 - Devices for the disabled
35111000 - Firefighting equipment
38622000 - Mirrors
39100000 - Furniture
39150000 - Miscellaneous furniture and equipment
39700000 - Domestic appliances
44112300 - Partitions
44410000 - Articles for the bathroom and kitchen
RC NUTS code PL
PL411
IA Internet address (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >