Poland-Kielce: Banking services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003593191328435
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389313-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kielce: Banking services

2017/S 190-389313

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. ?eromskiego 5
Kielce
25-369
Poland
Contact person: Justyna Juchniewicz
Telephone: +48 413497277
E-mail: dzp@ujk.edu.pl
Fax: +48 413497278
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.ujk.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. ?eromskiego 5 (Kancelaria Ogolna)
Kielce
25-369
Poland
Contact person: Justyna Juchniewicz
Telephone: +48 413497277
E-mail: dzp@ujk.edu.pl
Fax: +48 413497278
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.ujk.edu.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych i uruchomienie kredytu UJK.

Reference number: DP.2301.48.2017
II.1.2) Main CPV code
66110000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi bankowe polegaj?ce na otwarciu i prowadzeniu bie??cego rachunku bankowego Uczelni i rachunkow pomocniczych oraz uruchomienie kredytu UJK.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych UJK w walucie PLN i EUR na okres 18.12.2017 r. ? 18.12.2022 r., Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bie??cym w kwocie 15 000 000 PLN.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. ?eromskiego 5

25-369 Kielce.

II.2.4) Description of the procurement:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych UJK w walucie PLN i EUR na okres 18.12.2017 r. ? 18.12.2022 r., przeprowadzanie rozlicze? finansowych na tych rachunkach przy u?yciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem.

Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bie??cym w kwocie 15 000 000 PLN na okres 18.12.2017 r. ? 18.12.2022 r.

Bank zobowi?zany b?dzie w szczegolno?ci do:

1. Realizacji polece? przelewow w systemie elektronicznym i blankietowym.

2. Dokonywania wyplat gotowkowych jednorazowo w kwocie do 300 000 PLN w walutach PLN, EUR, USD, AUD, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, GBP.

3. Przyjmowania wplat gotowkowych od pracownikow bez pobierania oplat.

4. Przekazywania dziennych wyci?gow bankowych upowa?nionemu przez zamawiaj?cego pracownikowi w oddziale banku w formie papierowej w terminie do dwoch dni roboczych liczonych od daty wystawienia wyci?gu.

5. Instalacji systemu bankowo?ci elektronicznej w tym oprogramowania potrzebnego do podpisywania zlece? oraz przeszkolenie pracownikow zamawiaj?cego w zakresie obslugi tego systemu.

6. Skalkulowania ceny obslugi rachunkow bankowych tak, aby byla jedyn? oplat? pobieran? z rachunku bie??cego, to znaczy tak aby nie pobierano oplat dodatkowo za: przelewy ELIXIR, SORBNET, SEPA, przelew zagraniczny, brak SWIFT, anulowanie zleconych w systemie terminowych przelewow, anulowanie przez wykonawc? zleconych przelewow ze wzgl?du na brak ?rodkow na rachunku, opinie bankow?, instalacje sytemu, czeki, szkolenie pracownikow zamawiaj?cego, itp.

7. Skalkulowania oprocentowania kredytu odnawialnego tak, aby jedynym miesi?cznym kosztem dla Zamawiaj?cego byl koszt naliczany od faktycznego dziennego zadlu?enia w tym rachunku, ktory b?dzie zawieral w sobie prowizje za udzielenie kredytu, prowizje od niewykorzystanej kwoty kredytu itp.

8. Bezkolejkowej obslugi kasjera zamawiaj?cego w oddziale banku w Kielcach.

9. Wskazanie maksymalnie dwoch stalych doradcow, ktorych zadaniem bylaby kompleksowa obsluga zamawiaj?cego w zakresie podpisanych umow.

10. Wydania bez dodatkowych kosztow tokenow lub innych akcesoriow potrzebnych do obslugi bankowo?ci elektronicznej w ilo?ci do 30 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dokona oceny ofert wedlug nast?puj?cych kryteriow i ich wag:

a) Koszt (cena) prowadzenia i obslugi rachunkow bankowych* 40 %

b) Oprocentowanie rachunkow ** 10 %

c) Oprocentowanie kredytu w rachunku *** 50 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych UJK w walucie PLN i EUR (w tym 1 w PLN dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim),uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bie??cym w kwocie 6.000.00 MLN PLN

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. ?eromskiego 5

25-369 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (filia w Piotrkowie Trybunalskim).

II.2.4) Description of the procurement:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych UJK w walucie PLN i EUR ( w tym 1 w PLN dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim ) na okres 18.12.2017 r. ? 18.12.2022 r., przeprowadzanie rozlicze? finansowych na tych rachunkach przy u?yciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem, ?wiadczenie uslugi elektronicznego systemu identyfikacji wplat na rachunki (obsluga platno?ci masowych), zawieranie lokat. Wydanie i prowadzenie firmowych kart przedplaconych do 10 sztuk.

Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bie??cym w kwocie 6 000 000 PLN na okres 18.12.2017 r. ? 18.12.2022 r.

Bank zobowi?zany b?dzie w szczegolno?ci do:

1. Realizacji polece? przelewow w systemie elektronicznym i blankietowym.

2. Przyjmowania ?rodkow na lokaty terminowe.

3. Dokonywania wyplat gotowkowych jednorazowo w kwocie do 300 000 PLN w walutach PLN, EUR, USD, AUD, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, GBP.

4. Przyjmowania wplat gotowkowych od studentow bez pobierania oplat.

5. Przekazywania dziennych wyci?gow bankowych upowa?nionemu przez zamawiaj?cego pracownikowi w oddziale banku w formie papierowej w terminie do dwoch dni roboczych liczonych od daty wystawienia wyci?gu.

6. Instalacji systemu bankowo?ci elektronicznej w tym oprogramowania potrzebnego do podpisywania zlece? oraz przeszkolenie pracownikow zamawiaj?cego ( w tym pracownikow zamawiaj?cego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim) w zakresie obslugi tego systemu.

7. Instalacji systemu automatycznej identyfikacji wplat z przelewow na rachunek w oparciu o tzw. Wirtualny numer rachunku bankowego, dostarczenie elektronicznych wyci?gow bankowych z tych operacji oraz przeszkolenie pracownikow zamawiaj?cego w zakresie obslugi systemu.

8. Skalkulowania ceny obslugi rachunkow bankowych tak, aby byla jedyn? oplat? pobieran? z rachunku bie??cego, to znaczy tak aby nie pobierano oplat dodatkowo za: przelewy ELIXIR, SORBNET, SEPA, przelew zagraniczny, brak SWIFT, anulowanie zleconych w systemie terminowych przelewow, anulowanie przez wykonawc? zleconych przelewow ze wzgl?du na brak ?rodkow na rachunku, opinie bankow?, instalacje sytemu, czeki, szkolenie pracownikow zamawiaj?cego, itp.

9. Skalkulowania oprocentowania kredytu odnawialnego tak, aby jedynym miesi?cznym kosztem dla Zamawiaj?cego byl koszt naliczany od faktycznego dziennego zadlu?enia w tym rachunku, ktory b?dzie zawieral w sobie prowizje za udzielenie kredytu, prowizje od niewykorzystanej kwoty kredytu itp.

10. Bezkolejkowej obslugi kasjera UJK w oddziale banku w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim.

11. Wskazanie maksymalnie dwoch stalych doradcow, ktorych zadaniem bylaby kompleksowa obsluga zamawiaj?cego w zakresie podpisanych umow.

12. Wydanie i prowadzenie bez dodatkowych kosztow firmowych kart przedplaconych uruchamianych na polecenie zamawiaj?cego.

13. Wydania bez dodatkowych kosztow tokenow lub innych akcesoriow potrzebnych do obslugi bankowo?ci elektronicznej w ilo?ci do 30 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dokona oceny ofert wedlug nast?puj?cych kryteriow i ich wag:

a) Koszt (cena) prowadzenia i obslugi rachunkow bankowych* 40 %

b) Oprocentowanie rachunkow ** 10 %

c) Oprocentowanie kredytu w rachunku *** 50 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

UWAGA !!!

w zwi?zku z ograniczeniem dotycz?cym ilo?ci znakow w niniejszym formularzu ogloszenia, Zamawiaj?cy informuje, ?e informacje, ktore si? w nim nie zmie?cily znajduj? si? w tre?ci SIWZ dost?pnej na stronie www.ujk.edu.pl .

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w pkt. 2.

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow; tzn. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzialalno?ci bankowej. Na potwierdzenie spelnienia warunku Wykonawca musi udokumentowa? prawo do wykonywania dzialalno?ci bankowej, wynikaj?ce z ustawy z dnia 29.8.1997 r. ? Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z po?niejszymi zmianami),.

2) Wykonawca wyka?e, ?e:

? dysponuje lub posiadaja co najmniej jeden Bank lub oddzial, fili?, placowk? bankow? na terenie miasta Kielce (dotyczy ka?dej cz??ci) i miasta Piotrkow Trybunalski (dotyczy II cz??ci);

? zatrudnia minimum 2 osoby posiadaj?cymi kwalifikacje do kompleksowej obslugi rachunkow bankowych i kredytu (dotyczy ka?dej cz??ci);

? posiada, i w przypadku wybrania oferty, zainstaluje u zamawiaj?cego system elektronicznej obslugi bankowej (home banking), nie koliduj?cy z systemem funkcjonuj?cym w Uczelni.

3.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

4.Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5.Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 5 ? 8 ustawy.

6.W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

Zamawiaj?cy wymaga, aby podmiot, na ktorego kwalifikacjach zawodowych, wyksztalceniu lub do?wiadczeniu polega wykonawca, bral udzial w realizacji zamowienia (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).

7.Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w pkt. 3, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

1)zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w Rozdziale V pkt. 3 SIWZ.

8.Potwierdzenie spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w Rozdziale V pkt. 2, nast?pi na podstawie przedlo?onych przez Wykonawc? dokumentow i o?wiadcze?, wymienionych w Rozdziale VI.

9. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw okre?lonych w art. 24 ust.5 ustawy PZP.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

? s? ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci na kwot? nie mniejsz? ni?: cz??? I 600 000 PLN; cz??? II 150 000 PLN;

? posiadaj? minimalny wspolczynnik wyplacalno?ci 12 %,

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Wykonawca wyka?e, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwie uslugi o charakterze odpowiadaj?cym przedmiotowi zamowienia, ka?da o warto?ci brutto nie ni?szej ni?:

? cz??? I ? 600 000 PLN brutto ka?da.

? cz??? II ? 150 000 PLN brutto ka?da.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wymagana ilo?? uslug nie sumuje si?, tzn. ?e jeden z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln? musi wykaza?, ?e zrealizowal dwie uslugi, ka?da o warto?ci brutto nie ni?szej ni?:

? cz??? I ? 600 000 PLN brutto ka?da.

? cz??? II ? 150 000 PLN brutto ka?da.

2) Wykonawca wyka?e, ?e:

? dysponuje lub posiada co najmniej jeden Bank lub oddzial, fili?, placowk? bankow? na terenie miasta Kielce (dotyczy ka?dej cz??ci) i miasta Piotrkow Trybunalski (dotyczy II cz??ci);

? zatrudnia minimum 2 osoby posiadaj?ce kwalifikacje do kompleksowej obslugi rachunkow bankowych i kredytu (dotyczy ka?dej cz??ci);

? posiada, i w przypadku wybrania oferty, zainstaluje u zamawiaj?cego system elektronicznej obslugi bankowej, nie koliduj?cy z systemem funkcjonuj?cym w Uczelni.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zawarcie umowy nast?pi wedlug wzoru Zamawiaj?cego ? stanowi?cego zal?cznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegolno?ci w poni?szych przypadkach i w okoliczno?ciach okre?lonych art.144 ust.1 ustawy PZP:

? zmiana pracownikow skierowanych do realizacji zamowienia pod warunkiem spelnienia wymaga? okre?lonych w SIWZ;

? zmiana sposobu spelnienia ?wiadczenia np takich ktore nie spowoduj? rozszerzenia przedmiotu zamowienia, ale prowadzi? b?d? do ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie rozwi?za? rownowa?nych;

? zmiany ewentualnych podwykonawcow z zastrze?eniem spelniania przez nich warunkow

okre?lonych w SIWZ jakie byly postawione wykonawcom ubiegaj?cym si? o udzielenie zamowienia;

? zmiany terminu wykonania uslugi w trakcie realizacji umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-369 Kielce, ul. ?eromskiego 5

Dzial Zamowie? Publicznych

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mog? uczestniczy? w otwarciu ofert.

Podczas otwarcia ofert zamawiaj?cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w kwocie:

cz.I 12 000 PLN (slownie: dwana?cie tysi?cy zlotych).

cz.II 3 000 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych).

1.Wykaz o?wiadcze? skladanych przez Wykonawc? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu oraz inne dokumenty wymagane do zlo?enia wraz z ofert?:

1) Wykonawca do oferty zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ. O?wiadczenie sklada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.

3) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. O?wiadczenie te potwierdza spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Ponadto Wykonawca zlo?y:

a) Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post?powaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentow rejestracyjnych). Pelnomocnictwo musi by? podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i piecz?cie oryginalne) lub mie? posta? aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

b) Dowod wniesienia wadium wnoszone w formie gwarancji/por?cze? nale?y dol?czy? do oferty w oryginale (nie dotyczy wadium wnoszonego w gotowce na konto zamawiaj?cego.)

c) W przypadku gdy Wykonawca b?dzie polegal na zdolno?ciach lub sytuacji innych

podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2. O?wiadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ? wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia w/w o?wiadczenie sklada ka?dy z Wykonawcow.

3.Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, zgodnie z rozdzialem VI SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej postaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 3 i pkt. 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Je?eli Zamawiaj?cy, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. Je?eli Zamawiaj?cy, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kielce: Banking services

2017/S 190-389313

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. ?eromskiego 5
Kielce
25-369
Poland
Contact person: Justyna Juchniewicz
Telephone: +48 413497277
E-mail: dzp@ujk.edu.pl
Fax: +48 413497278
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.ujk.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych i uruchomienie kredytu UJK.

Reference number: DP.2301.48.2017
II.1.2) Main CPV code
66110000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych UJK w walucie PLN i EUR na okres 18.12.2017 r. ? 18.12.2022 r., Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bie??cym w kwocie 15 000 000 PLN.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otwarcie i prowadzenie rachunkow bankowych UJK w walucie PLN i EUR (w tym 1 w PLN dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim),uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bie??cym w kwocie 6.000.00 MLN PLN

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Kielce: Banking services
ND Document number 389313-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KIELCE
AU Authority name Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66110000 - Banking services
66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66110000 - Banking services
66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) www.ujk.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >