Denmark-Hillerød: IT services: consulting, software development, Internet and suppor

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
Opps ID: NBD00003593207105029
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387338-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Hillerd: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 189-387338

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
ATP
43405810
Kongens Vnge 8
Hillerd
3400
Denmark
Contact person: Mia Gedbjerg
E-mail: mig@atp.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/68624116.aspx

Address of the buyer profile: http://atp.dk/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Posthandtering til ATP.

II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Se udvidet beskrivelse.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72212223
72212517
72224100
72227000
72230000
72263000
72265000
72266000
72267000
72268000
72310000
79920000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
NUTS code: DK0
II.2.4) Description of the procurement:

Leverandren skal implementere en skalerbarlsning, hvor ATPs ordninger kan kobles til og fra samt levere de ndvendige ydelser, herunder ndringer til lsningen, til handtering af alt indgaende post pa tvrs af ATPs forretningsomrader og kanaler. Dette omfatter intern distribution og journalisering i ATPs fagsystemer og inkluderer bade fysisk post, digital post, EG blanketter og sikker mail.

Leverandren skal primrt distribuere posten i et digitalt format, dog medundtagelser. Eksempelvis ikke-scanbare forsendelser (USB ngler, CD rom, Blasygesikring) og post som bliver omfattet af en sakaldt sprreliste. Leverandren skal desuden ogsa levere indkommen post til en digital postkasse, hvorefter ATP selv handterer distributionen.

Leverandren skal herudover i en rkke specifikke tilflde handtere udgaende post for Kunden. Dette drejer sig navnlig om leveattester samt undtagelsesvis ad hoc-udsendelse af post.

Lsningen skal understtte en sa hj grad af automatisering som muligt, saledes at manuelle procedurer kan reduceres eller helt undgas.

Kontrakten faststter nrmere vilkar for ndringer begrundet i vsentlige vanskeligheder.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 087-170016
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Posthandtering til ATP

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PostNord Scanning A/S
Hedegaardsvej 88
Kbenhavn S
2300
Denmark
Telephone: +45 46550070
Fax: +45 46591025
NUTS code: DK0
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlgge det flles europiske udbudsdokument (ESPD) som et forelbigt bevis for de i Udbudslovens 148, stk. 1, nr. 1-3 nvnte forhold: Der er tale om forelbigt bevis for:

1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nrmere nedenfor, og

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed konomisk og finansiel kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2)

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens 135 og 136 nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 6. tilbudsgiver skal anfre oplysningerne herom i det flleseuropiske udbudsdokument, del III, afsnit A, B og C, medmindre ansger har fremlagt tilstrkkelig dokumentation for, at denne er palidelig i overensstemmelse med udbudslovens 138.

ESPD'et skal udfyldes elektronisk via Mercell. Safremt Tilbudsgiver baserer sig pa andre enheders formaen, jf. udbudslovens 144, skal Tilbudsgiver angive dette i sit ESPD del II C, og de pagldende enheder skal indlevere selvstndigt ESPD udfyldt fsva. del I, II A og B del III, samt del IV og V hvis relevant. ESPD'et for underleverandrer, som Tilbudsgiver baserer sig pa, skal udfyldes elektronisk pa hjemmesiden: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome Pa ovenstaende hjemmeside importeres den xml-fil, der indgar som en del af udbudsmaterialet (PHL.xml), hvorefter Tilbudsgiveren skal udfylde de pakrvede felter. Herefter skal den nye xml-fil eksporteres, gemmes og afleveres som en del af tilbuddet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside indeholder nrmere vejledning i den elektroniske udfyldelse af ESPD'et pa flgende side: http://www.kfst.dk/ Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Ordregiver kan anvende fremgangsmaden i udbudslovens 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Eventuelle sprgsmal og svar i forbindelse med afgivelse af tilbud vil blive offentliggjort i Mercell. Interesserede opfordres til lbende at holde sig orienteret her. Al kommunikation med ordregiver skal forega via Mercell Danmark A/S. Tilbud modtaget pa andre mader end gennem Mercell Danmark A/S vil ikke blive taget med i vurderingen. Bemrk at hver Tilbudsgiver alene kan indgive 1 tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansgere om at godtgre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfrer mulighed for gensidigt at pavirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke flges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

I relation til punkt II.1.6) bemrkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnas vsentlig bedre priser ved ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, ligesom det vurderes, at der ved en samlet kontrakt vil kunne opnas en bedre sammenhng i de af kontrakten omfattede ydelser.

I relation til punkt II.2.6) skal det bemrkes, at den angivne kontraktvrdi er baseret pa ordregivers erfaringer, men er forbundet med et betydeligt skn.

I relation til punkt II.2.7) bemrkes, at den anfrte kontraktlngde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anfrte kontraktlngde kan der i forbindelse med kontraktens ophr vre behov for en tidsmssigt fleksibel udlbsfase med henblik pa at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

Tilbud, inklusive bilag, skal afleveres pa dansk. Eventuelle licensbetingelser til standardprodukter eller eventuelle generelle produktbeskrivelser, samt eksempler pa dokumentation (dog undtaget brugerdokumentation) som matte vre en del af Tilbudsgivers tilbud, kan dog vedlgges tilbuddet pa engelsk.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Hillerd: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 189-387338

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
ATP
43405810
Kongens Vnge 8
Hillerd
3400
Denmark
Contact person: Mia Gedbjerg
E-mail: mig@atp.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/68624116.aspx

Address of the buyer profile: http://atp.dk/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Posthandtering til ATP.

II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72212223
72212517
72224100
72227000
72230000
72263000
72265000
72266000
72267000
72268000
72310000
79920000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
NUTS code: DK0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 087-170016

Section V: Award of contract

Title:

Posthandtering til ATP

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PostNord Scanning A/S
Hedegaardsvej 88
Kbenhavn S
2300
Denmark
Telephone: +45 46550070
Fax: +45 46591025
NUTS code: DK0
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Denmark-Hillerd: IT services: consulting, software development, Internet and support
ND Document number 387338-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place HILLERD
AU Authority name ATP (43405810)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72212223 - Electronic mail software development services
72212517 - IT software development services
72224100 - System implementation planning services
72227000 - Software integration consultancy services
72230000 - Custom software development services
72263000 - Software implementation services
72265000 - Software configuration services
72266000 - Software consultancy services
72267000 - Software maintenance and repair services
72268000 - Software supply services
72310000 - Data-processing services
79920000 - Packaging and related services
OC Original CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72212223 - Electronic mail software development services
72212517 - IT software development services
72224100 - System implementation planning services
72227000 - Software integration consultancy services
72230000 - Custom software development services
72263000 - Software implementation services
72265000 - Software configuration services
72266000 - Software consultancy services
72267000 - Software maintenance and repair services
72268000 - Software supply services
72310000 - Data-processing services
79920000 - Packaging and related services
RC NUTS code DK
DK0
IA Internet address (URL) http://permalink.mercell.com/68624116.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >