Poland-Janowo: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003593319361701
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388717-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Janowo: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388717

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Janowo
ul. Przasnyska 14
Janowo
13-113
Poland
Contact person: Alina Jablonowska
Telephone: +48 896264480/+48 896706906
E-mail: sekretariat@janowo.pl
Fax: +48 896264480
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.janowo.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Blizanow
Blizanow Drugi 52
Blizanow
62-814
Poland
Telephone: +48 627511066
E-mail: inwestycjeblizanow@wp.pl
Fax: +48 627641113
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://bip.wokiss.pl/blizanow/

I.1) Name and addresses
Gmina Dzierzgowo
ul. Tadeusza Ko?ciuszki 1
Dzierzgowo
06-520
Poland
Telephone: +48 236533012
E-mail: gmina@dzierzgowo.pl
Fax: +48 236533226
NUTS code: PL922

Internet address(es):

Main address: http://dzierzgowo.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Ilowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
Ilowo-Osada
13-240
Poland
Telephone: +48 236541014
E-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl
Fax: +48 236541014
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: https://biuletyn.net/ilowo-osada

I.1) Name and addresses
Gmina Janowiec Ko?cielny
Janowiec Ko?cielny 62
Janowiec Ko?cielny
13-111
Poland
Telephone: +48 896262002
E-mail: gmina@janowiec.com.pl
Fax: +48 896262186
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Kozlowo
ul. Mazurska 3
Kozlowo
13-124
Poland
Telephone: +48 896250833
E-mail: gmina@kozlowo.pl
Fax: +48 896267502
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kozlowo.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Ostroda
ul. Mickiewicza 24
Ostroda
14-100
Poland
Telephone: +48 896429400
E-mail: um@um.ostroda.pl
Fax: +48 896429401
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://www.ostroda.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Piecki
ul. Zwyci?stwa 34
Piecki
11-710
Poland
Telephone: +48 897421100
E-mail: gmina@piecki.com.pl
Fax: +48 897422065
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.piecki.com.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
Raszkow
63-440
Poland
Telephone: +48 627343510
E-mail: kancelaria@raszkow.pl
Fax: +48 627350665
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.raszkow.bip.net.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
Rybno
13-220
Poland
Telephone: +48 236966055
E-mail: rybno@gminarybno.pl
Fax: +48 236966811
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://bip.gminarybno.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6
Susz
14-240
Poland
Telephone: +48 552786015
E-mail: susz@susz.pl
Fax: +48 552786222
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://www.susz.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Polna 3A
Piecki
11-710
Poland
Telephone: +48 897421052
E-mail: zgkim@piecki.com.pl
Fax: +48 897422273
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.zgkim.piecki.com.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
ul. Zarybi?ska 9
Rybno
13-220
Poland
Telephone: +48 236966486
E-mail: gzgk.rybno@wp.pl
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://bip.gminarybno.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.janowo.pl
Additional information can be obtained from another address:
Energy Solution Sp. z o.o.
ul. Bialostocka 22
Warszawa
03-741
Poland
Telephone: +48 224989977
E-mail: biuro@energysolution.pl
Fax: +48 896264480
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.energysolution.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Energy Solution Sp. z o.o.
ul. Bialostocka 22
Warszawa
03-741
Poland
Telephone: +48 224989977
E-mail: biuro@energysolution.pl
Fax: +48 896264480
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.energysolution.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotow nale??cych do grupy zakupowej w okresie 1.1.2018 r.-31.12.2020 r.

Reference number: GT.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotow nale??cych do grupy zakupowej w okresie 1.1.2018 r.-31.12.2020 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
NUTS code: PL621
NUTS code: PL416
NUTS code: PL922
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 1.1.2018 r.-31.12.2020 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z po?n. zm.) dla potrzeb wymienionych poni?ej gmin i ich jednostek organizacyjnych:

1. Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo

2. Gmina Blizanow, Blizanow Drugi 52, 62-814 Blizanow

3. Gmina Dzierzgowo, ul. Tadeusza Ko?ciuszki 1, 06-520 Dzierzgowo

4. Gmina Ilowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Ilowo-Osada

5. Gmina Janowiec Ko?cielny, Janowiec Ko?cielny 62, 13-111 Janowiec Ko?cielny

6. Gmina Kozlowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozlowo

7. Gmina Miejska Ostroda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostroda

8. Gmina Piecki, ul. Zwyci?stwa 34, 11-710 Piecki

9. Gmina i Miasto Raszkow, ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow

10. Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

11. Gmina Susz, ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

oraz innych podmiotow nale??cych do grupy zakupowej:

12. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Polna 3A, 11-710 Piecki

13. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybi?ska 9, 13-220 Rybno

2. Calkowite szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 1.1.2018 r.-31.12.2020 r. wynosi 25 162,129 MWh.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre?la szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (zal?cznik nr 1 do SIWZ), zawieraj?cy lokalizacje i opis punktow poboru energii elektrycznej oraz wzor umowy (zal?cznik nr 3 do SIWZ) wraz z zal?cznikiem nr 1 (wykaz punktow poboru energii elektrycznej obj?tych umow?) i nr 2 (pelnomocnictwo), stanowi?ce integraln? cz??? niniejszej SIWZ.

4. Niniejsze zamowienie nie obejmuje uslug dystrybucji energii elektrycznej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Pelnomocnik Zamawiaj?cego informuje, ?e zgodnie z tre?ci? art. 24aa Ustawy Pzp w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada aktualnie obowi?zuj?c? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Za spelnienie warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy uzna posiadanie przez Wykonawc? ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 3 500 000 PLN (slownie: trzy miliony pi??set tysi?cy zlotych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc? w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 3 500 000 PLN (slownie: trzy miliony pi??set tysi?cy zlotych).

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wymaganych przez Zamawiaj?cego, Wykonawca mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych wymaga? w zakresie spelnienia tego warunku.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ wraz zal?cznikami.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Pelnomocnika Zamawiaj?cego ? Energy Solution Sp. z o.o., ul. Bialostocka 22, 03-741 Warszawa ? sala konferencyjna.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wykonawcy mog? by? obecni przy otwarciu ofert.

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Pelnomocnik Zamawiaj?cego poda kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Otwieraj?c oferty Pelnomocnik Zamawiaj?cego poda nazwy oraz adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminow wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca zapewni jako cz??? swojej oferty wadium w wysoko?ci: 60 000 PLN (slownie: sze??dziesi?t tysi?cy zlotych) na calo?? zamowienia.

2. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc? w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

1) aktualnie obowi?zuj?ca koncesja na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydana przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

2) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 3 500 000 PLN (slownie: trzy miliony pi??set tysi?cy zlotych).

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wymaganych przez Zamawiaj?cego, Wykonawca mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

Dokumenty skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.

3. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc? w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp

5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?li? ??danie oraz wskaza? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w Ustawie Pzp dla tej czynno?ci.

8. Odwolanie wnosi si?:

a) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp,

b) w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

9. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

10. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

13. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

14. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi? przesyla si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

15. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Janowo: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388717

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Janowo
ul. Przasnyska 14
Janowo
13-113
Poland
Contact person: Alina Jablonowska
Telephone: +48 896264480/+48 896706906
E-mail: sekretariat@janowo.pl
Fax: +48 896264480
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.janowo.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Blizanow
Blizanow Drugi 52
Blizanow
62-814
Poland
Telephone: +48 627511066
E-mail: inwestycjeblizanow@wp.pl
Fax: +48 627641113
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://bip.wokiss.pl/blizanow/

I.1) Name and addresses
Gmina Dzierzgowo
ul. Tadeusza Ko?ciuszki 1
Dzierzgowo
06-520
Poland
Telephone: +48 236533012
E-mail: gmina@dzierzgowo.pl
Fax: +48 236533226
NUTS code: PL922

Internet address(es):

Main address: http://dzierzgowo.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Ilowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
Ilowo-Osada
13-240
Poland
Telephone: +48 236541014
E-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl
Fax: +48 236541014
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: https://biuletyn.net/ilowo-osada

I.1) Name and addresses
Gmina Janowiec Ko?cielny
Janowiec Ko?cielny 62
Janowiec Ko?cielny
13-111
Poland
Telephone: +48 896262002
E-mail: gmina@janowiec.com.pl
Fax: +48 896262186
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Kozlowo
ul. Mazurska 3
Kozlowo
13-124
Poland
Telephone: +48 896250833
E-mail: gmina@kozlowo.pl
Fax: +48 896267502
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kozlowo.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Ostroda
ul. Mickiewicza 24
Ostroda
14-100
Poland
Telephone: +48 896429400
E-mail: um@um.ostroda.pl
Fax: +48 896429401
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://www.ostroda.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Piecki
ul. Zwyci?stwa 34
Piecki
11-710
Poland
Telephone: +48 897421100
E-mail: gmina@piecki.com.pl
Fax: +48 897422065
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.piecki.com.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
Raszkow
63-440
Poland
Telephone: +48 627343510
E-mail: kancelaria@raszkow.pl
Fax: +48 627350665
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.raszkow.bip.net.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
Rybno
13-220
Poland
Telephone: +48 236966055
E-mail: rybno@gminarybno.pl
Fax: +48 236966811
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://bip.gminarybno.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6
Susz
14-240
Poland
Telephone: +48 552786015
E-mail: susz@susz.pl
Fax: +48 552786222
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://www.susz.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Polna 3A
Piecki
11-710
Poland
Telephone: +48 897421052
E-mail: zgkim@piecki.com.pl
Fax: +48 897422273
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.zgkim.piecki.com.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
ul. Zarybi?ska 9
Rybno
13-220
Poland
Telephone: +48 236966486
E-mail: gzgk.rybno@wp.pl
NUTS code: PL621

Internet address(es):

Main address: http://bip.gminarybno.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotow nale??cych do grupy zakupowej w okresie 1.1.2018 r.-31.12.2020 r.

Reference number: GT.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
NUTS code: PL621
NUTS code: PL416
NUTS code: PL922
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Janowo: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 388717-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place JANOWO
AU Authority name Gmina Janowo
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
RC NUTS code PL416
PL621
PL622
PL922
IA Internet address (URL) http://bip.janowo.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >