Poland-Warsaw: Passenger cars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003593607858924
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386579-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Passenger cars

2017/S 189-386579

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego
ul. Wspolna 1/3
Warszawa
00-529
Poland
Contact person: Michal Wi?niewski
Telephone: +48 225292763
E-mail: przetargi@nauka.gov.pl
Fax: +48 225292780
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.nauka.gov.pl/

Address of the buyer profile: http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: edukacja ? szkolnictwo wy?sze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Najem 7 szt. samochodow osobowych na okres 44 miesi?cy.

Reference number: BDG.WZP.311.20.2017.8.MW
II.1.2) Main CPV code
34110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest najem 7 szt. samochodow osobowych, w tym:

1) 6 samochodow osobowych klasy D (?rednia) wg Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR; 1 samochod osobowy klasy E (wy?sza) wg Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR;

2) Wykonawca, je?eli w dniu 17.12.2017 r. nie b?dzie mo?liwe dostarczenie samochodow kontraktowych, zobowi?zuje si?, do dnia odbioru przez Zamawiaj?cego samochodow kontraktowych, jednak nie dlu?ej ni? na okres do 120 dni, do oddania Zamawiaj?cemu do u?ywania 7 samochodow przed kontraktowych.

3) W ramach uslugi najmu Wykonawca zapewni ni?ej wymienione uslugi:

a) ubezpieczenie wynajmowanych pojazdow ? pelny pakiet OC, NW, AC,

b) obslug? serwisow?,

c) samochod zast?pczy o porownywalnych parametrach i roczniku nie starszym ni? 1 rok od samochodu b?d?cego w dyspozycji Zamawiaj?cego,

d) serwis ogumienia.

4) W ramach umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji tj. wzi?? do u?ywania dodatkowy fabrycznie nowy samochod klasy D.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 807 567.07 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest najem 7 szt. samochodow osobowych, w tym:

1) 6 samochodow osobowych klasy D (?rednia) wg Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR;

1 samochod osobowy klasy E (wy?sza) wg Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR;

2) Wykonawca, je?eli w dniu 17.12.2017 r. nie b?dzie mo?liwe dostarczenie samochodow kontraktowych, zobowi?zuje si?, do dnia odbioru przez Zamawiaj?cego samochodow kontraktowych, jednak nie dlu?ej ni? na okres do 120 dni liczonych nie wcze?niej ni? od dnia 17.12.2017 r., do oddania Zamawiaj?cemu do u?ywania 7 samochodow przedkontraktowych. Samochody przedkontraktowe powinny spelnia? co najmniej wymagania okre?lone dla pojazdow klasy D (z zastrze?eniem i? kolor samochodu nie mo?e by? inny ni? grafit b?d? czarny) i nie powinny by? starsze ni? 48 miesi?cy od daty produkcji;;

3) W ramach uslugi najmu Wykonawca zapewni ni?ej wymienione uslugi:

a) ubezpieczenie wynajmowanych pojazdow ? pelny pakiet OC, NW, AC

bez udzialu wlasnego Zamawiaj?cego w szkodach przez caly okres trwania umowy, zabezpieczenie pelnego post?powania przy likwidacji szkod, usluga Assistance (zakres terytorialny Europa),

b) obslug? serwisow? ? naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne blacharsko-lakiernicze oraz pozostale nie obj?te gwarancj? wynikaj?ce z normalnej eksploatacji pojazdu w autoryzowanych stacjach obslugi z gwarancj? oryginalnych cz??ci, obowi?zkowe przegl?dy rejestracyjne, przegl?dy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej pi?ciu stacji obslugi na terenie Warszawy lub jej okolicy nie dalej ni? 50 km,

c) samochod zast?pczy o porownywalnych parametrach i roczniku nie starszym ni? 1 rok od samochodu b?d?cego w dyspozycji Zamawiaj?cego ? dost?pny w ci?gu 4 godzin od momentu zgloszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przegl?du przedlu?aj?cego si? ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od pracy, bez ogranicze? czasowych, Wykonawca dostarczy samochod do miejsca wyznaczonego przez Zamawiaj?cego,

d) serwis ogumienia ? sezonowa wymiana opon (opony letnie i zimowe zgodne z parametrami zalecanymi przez producenta samochodu), w co najmniej pi?ciu punktach serwisowych ogumienia na terenie m.st. Warszawy, skladowanie opon nieu?ytkowanych (w danym sezonie), wymiana na nowe komplety opon adekwatnie do zu?ycia nie rzadziej jednak ni? po przebiegu 50 000 km lub wcze?niej ? gdy sygnalizuje to wska?nik zu?ycia TWI.

3). W ramach umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji tj. wzi?? do u?ywania dodatkowy fabrycznie nowy samochod klasy D. Parametry samochodu dodatkowego nie b?d? gorsze ni? parametry samochodu kontraktowego klasy D;

4). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 1 do SIWZ. Pozostale warunki dotycz?ce realizacji zamowienia zostaly okre?lone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych zal?cznik nr 2 do SIWZ;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: L?czny koszt brutto (dla samochodu klasy D i E) jednego kilometra ponad limit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: L?czna warto?? brutto (dla samochodu klasy D i E) jednego kilometra poni?ej limitu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Koszt brutto za jeden dzie? wynajmu samochodow przedkontraktowych (7 szt.) / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 807 567.07 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 44
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji tj. wzi?? do u?ywania dodatkowy fabrycznie nowy samochod klasy D. Parametry samochodu dodatkowego nie b?d? gorsze ni? parametry samochodu kontraktowego klasy D.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z powodu spelnienia ktoregokolwiek z warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy informuje, ?e podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 21-23 maj? charakter krajowy.

2. W celu wykazania spelniania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawcy musz? zlo?y? wraz z ofert?:

1) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia(JEDZ) ? wzor stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ, w celu wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w Rozdziale V SIWZ);

2) Je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow (Rozdzial V ust. 3 SIWZ) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 dotycz?ce tych podmiotow;

3) Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia o?wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 dotycz?cego podwykonawcow.

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale V ust. 9 SIWZ do zlo?enia w terminie, nie krotszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? skladania o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale VI ust. 5 SIWZ (w formie zgodnej z postanowieniami Rozdzialu VI ust. 9 i 10 SIWZ).

4. Je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow stosownie do Rozdzialu V ust. 3 SIWZ, Zamawiaj?cy na zasadach okre?lonych w Rozdziale VI ust. 5 SIWZ wezwie Wykonawc? do zlo?enia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow i o?wiadcze?, o ktorych mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt 1 ? 4 SIWZ (w formie zgodnej z postanowieniami Rozdzialu VI ust. 9 i 10 SIWZ).

5. Dokumenty podmiotow zagranicznych: je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt 1-4 SIWZ sklada dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VI ust. 8 SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ocena nast?pi na podstawie informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wymaganej przez Zamawiaj?cego wysoko?ci.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?, w wysoko?ci nie mniejszej ni? 950 000 PLN (slownie zlotych: dziewi??set pi??dziesi?t tysi?cy)

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ocena nast?pi na podstawie wykazu wykonanych dostaw wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy te zostaly wykonane (wzor stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ) oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powy?ej s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy (je?eli Wykonawca sklada o?wiadczenie, zobowi?zany jest poda? przyczyny braku mo?liwo?ci uzyskania po?wiadczenia); w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykazal, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie nale?ycie wykonal (tj. ?wiadczyl, zrealizowal, zako?czyl), a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nale?ycie wykonuje (tj. ?wiadczy, realizuje) co najmniej dwie dostawy polegaj?ce na najmie co najmniej siedmiu samochodow osobowych klasy D lub E, ktorych warto?? wynosi nie mniej ni? 230 000 PLN brutto (slownie zlotych: dwie?cie trzydzie?ci tysi?cy), ka?da.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunek musi spelnia? przynajmniej jeden z Wykonawcow.

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki, na ktorych Zamawiaj?cy zawrze umow? w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,okre?lone zostaly w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Zal?cznik 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego

ul. Wspolna 1/3 (wej?cie od ul. Ho?ej 20), 00-529 Warszawa

pokoj 18.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie zobowi?zany jest do wniesienia wadium (przed uplywem terminu skladania ofert) w wysoko?ci: 10 000 PLN (slownie zlotych: dziesi?? tysi?cy).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22457801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp (Dzial VI ? ?rodki ochrony prawnej).

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

7. Terminy:

1) odwolanie wnosi si? w terminie ? 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie ? 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwolanie wobec czynno?ci innych ni? w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie ? 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do jego wniesienia.

8. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

9. Do post?powania odwolawczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o s?dzie polubownym (arbitra?owym), je?eli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przysluguje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje si? do Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Passenger cars

2017/S 189-386579

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego
ul. Wspolna 1/3
Warszawa
00-529
Poland
Contact person: Michal Wi?niewski
Telephone: +48 225292763
E-mail: przetargi@nauka.gov.pl
Fax: +48 225292780
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.nauka.gov.pl/

Address of the buyer profile: http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/

I.5) Main activity
Other activity: edukacja ? szkolnictwo wy?sze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Najem 7 szt. samochodow osobowych na okres 44 miesi?cy.

Reference number: BDG.WZP.311.20.2017.8.MW
II.1.2) Main CPV code
34110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 807 567.07 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 807 567.07 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 44
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Passenger cars
ND Document number 386579-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34110000 - Passenger cars
66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 34110000 - Passenger cars
66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.nauka.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >