Poland-Koszalin: Damage or loss insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003593748555047
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389302-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Damage or loss insurance services

2017/S 190-389302

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Aleksandra Starzy?ska, Urz?d Miejski, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokoj nr 24
Telephone: +48 943488656
E-mail: aleksandra.starzynska@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488656
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.koszalin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ubezpieczenie maj?tkowe i odpowiedzialno?ci cywilnej Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Zarz?du Obiektow Sportowych.

Reference number: BZP-2.271.1.56.2017.SA
II.1.2) Main CPV code
66515000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe ubezpieczenie maj?tkowe i odpowiedzialno?ci cywilnej

Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury

i Zarz?du Obiektow Sportowych

? 2 cz??ci:

Cz??? I ? Ubezpieczenie mienia, sprz?tu elektronicznego, odpowiedzialno?ci cywilnej

i kosztow leczenia za granic?

Cz??? II ? Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 274 162.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie mienia, sprz?tu elektronicznego, odpowiedzialno?ci cywilnej i kosztow leczenia za granic?

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie mienia, sprz?tu elektronicznego, odpowiedzialno?ci cywilnej

i kosztow leczenia za granic?.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 183 224.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem prawa opcji mo?e by?:

a. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie w ci?gu roku do wysoko?ci

20 000 000 PLN ponad klauzul? automatycznego pokrycia,

b. ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie

w ci?gu roku do wysoko?ci 2 000 000 PLN ponad klauzul? automatycznego pokrycia,

c. ubezpieczenie kosztow leczenia w trakcie zagranicznych podro?y slu?bowych maksymalnie w ci?gu roku w liczbie 50 os/dni.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cze?? I

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowal si? ni?ej opisanym kryterium:

Kryterium Waga

Cena / Koszt 60

Fakultatywne warunki ubezpieczenia 40.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66514100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 90 938.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem prawa opcji mo?e by? ubezpieczenie 10 pojazdow Zamawiaj?cego

w zakresie:

a. Ubezpieczenie obowi?zkowe odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych;

b. Ubezpieczenie autocasco;

c. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasa?erow;

d. Ubezpieczenie assistance.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

2.1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej ? dotyczy Cz??ci I i II

Wykonawca spelnia warunek je?eli wyka?e, ?e:

posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w zakresie ni?ej wymienionych grupach ryzyk, ktorych dotyczy przedmiot zamowienia, zgodnie

z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 z po?n. zm.).

Cz??? I ? dla nast?puj?cych grup Dzialu II ustawy:

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

1) ?wiadczenia jednorazowe;

2) ?wiadczenia powtarzaj?ce si?;

3) pol?czone ?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 i 2;

4) przewoz osob.

Grupa 2. Ubezpieczenia choroby:

1) ?wiadczenia jednorazowe;

2) ?wiadczenia powtarzaj?ce si?;

3) ?wiadczenia kombinowane.

Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotow w transporcie, obejmuj?ce szkody na transportowanych przedmiotach, niezale?nie od ka?dorazowo stosowanych ?rodkow transportu.

Grupa 8. Ubezpieczenia szkod spowodowanych ?ywiolami, obejmuj?ce szkody rzeczowe nieuj?te w grupach 3?7, spowodowane przez:

1) ogie?;

2) eksplozj?;

3) burz?;

4) inne ?ywioly;

5) energi? j?drow?;

6) obsuni?cia ziemi lub t?pni?cia.

Grupa 9. Ubezpieczenia pozostalych szkod rzeczowych (je?eli nie zostaly uj?te w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywolanych przez grad lub mroz oraz inne przyczyny (jak np. kradzie?), je?eli przyczyny te nie s? uj?te w grupie 8.

Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej ogolnej) nieuj?tej w grupach 10?12.

Grupa 18. Ubezpieczenia ?wiadczenia pomocy na korzy?? osob, ktore popadly w trudno?ci w czasie podro?y lub podczas nieobecno?ci w miejscu zamieszkania.

Cz??? II ? dla nast?puj?cych grup Dzialu II ustawy:

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

1) ?wiadczenia jednorazowe;

2) ?wiadczenia powtarzaj?ce si?;

3) pol?czone ?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 i 2;

4) przewoz osob.

Grupa 3. Ubezpieczenia auto -casco pojazdow l?dowych, z wyj?tkiem pojazdow szynowych, obejmuj?ce szkody w:

1) pojazdach samochodowych;

2) pojazdach l?dowych bez wlasnego nap?du.

Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikaj?cej

z posiadania i u?ytkowania pojazdow l?dowych z nap?dem wlasnym, l?cznie

z ubezpieczeniem odpowiedzialno?ci przewo?nika.

Grupa 18. Ubezpieczenia ?wiadczenia pomocy na korzy?? osob, ktore popadly

w trudno?ci w czasie podro?y lub podczas nieobecno?ci w miejscu zamieszkania.

2.2) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? dotyczy Cz??ci I i II:

Wykonawca spelnia warunek, je?eli wyka?e, ?e dysponuje minimum 2 osobami odpowiedzialnymi za likwidacj? szkod na terenie miasta Koszalin.

Ci?g dalszy w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy tre?ci rozpocz?tej w pkt III.1.1)

2.Poleganie na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2.2) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach, mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie* tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz spelniania w zakresie jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu

w post?powaniu sklada Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowienia dotycz?ce tych podmiotow.

4) Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 6b niniejszej SIWZ.

* tre?? zobowi?zania podmiotu trzeciego:

powinna okre?la?:

? kto jest podmiotem przyjmuj?cym zasoby,

? zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

? sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia,

? zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

? czy podmiot, na zdolno?ci ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

wzor zobowi?zania zobowi?zanie

do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia

Ja(/My) ni?ej podpisany(/ni) .................... b?d?c upowa?nionym(/mi) do reprezentowania:

(imi? i nazwisko skladaj?cego o?wiadczenie)

........................................................................ (nazwa i adres podmiotu oddaj?cego do dyspozycji zasoby)

o ? w i a d c z a m(/y),

?e wy?ej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) odda Wykonawcy

.................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy skladaj?cego ofert?)

do dyspozycji niezb?dne zasoby: ...............................................................

(zakres udost?pnianych zasobow)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pn. .....................

(nazwa zamowienia publicznego)

przez ...................... okres realizacji zamowienia i w celu jego nale?ytego wykonania.

Sposob wykorzystania w/w zasobow przez wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia to: ........................................

.......................................................................

(miejsce i data zlo?enia o?wiadczenia).

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia ? dot. Cz??ci I i II.

1) Do oferty Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 1.

2)Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow wymienionych w punkcie 6a i 6b niniejszej SIWZ.

4.Dokumenty ??dane w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu

w post?powaniu ? dotyczy Cz??ci I i II

1)Zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 z po?n. zm.) lub inny dokument potwierdzaj?cy prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie Polski w nast?puj?cym zakresie:

Cz??? I ? dla nast?puj?cych grup Dzialu II ustawy:

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

1) ?wiadczenia jednorazowe;

2) ?wiadczenia powtarzaj?ce si?;

3) pol?czone ?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 i 2;

4) przewoz osob.

Grupa 2. Ubezpieczenia choroby:

1) ?wiadczenia jednorazowe;

2) ?wiadczenia powtarzaj?ce si?;

3) ?wiadczenia kombinowane.

Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotow w transporcie, obejmuj?ce szkody na transportowanych przedmiotach, niezale?nie od ka?dorazowo stosowanych ?rodkow transportu.

Grupa 8. Ubezpieczenia szkod spowodowanych ?ywiolami, obejmuj?ce szkody rzeczowe nieuj?te w grupach 3?7, spowodowane przez:

1) ogie?;

2) eksplozj?;

3) burz?;

4) inne ?ywioly;

5) energi? j?drow?;

6) obsuni?cia ziemi lub t?pni?cia.

Grupa 9. Ubezpieczenia pozostalych szkod rzeczowych (je?eli nie zostaly uj?te w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywolanych przez grad lub mroz oraz inne przyczyny (jak np. kradzie?), je?eli przyczyny te nie s? uj?te w grupie 8.

Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej ogolnej) nieuj?tej w grupach 10?12.

Grupa 18. Ubezpieczenia ?wiadczenia pomocy na korzy?? osob, ktore popadly w trudno?ci w czasie podro?y lub podczas nieobecno?ci w miejscu zamieszkania.

Cz??? II ? dla nast?puj?cych grup Dzialu II ustawy:

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

1) ?wiadczenia jednorazowe;

2) ?wiadczenia powtarzaj?ce si?;

3) pol?czone ?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 i 2;

4) przewoz osob.

Grupa 3. Ubezpieczenia auto -casco pojazdow l?dowych, z wyj?tkiem pojazdow szynowych, obejmuj?ce szkody w:

1) pojazdach samochodowych;

2) pojazdach l?dowych bez wlasnego nap?du.

Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikaj?cej z posiadania i u?ytkowania pojazdow l?dowych z nap?dem wlasnym, l?cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialno?ci przewo?nika.

Grupa 18. Ubezpieczenia ?wiadczenia pomocy na korzy?? osob, ktore popadly w trudno?ci w czasie podro?y lub podczas nieobecno?ci w miejscu zamieszkania.

2)Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za za?wiadczenie uslug wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (Nale?y rownie? poda? dane teleadresowe tych osob) ? zlo?ony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ.

Ci?g dalszy tre?ci w pkt III.1.3) Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy tre?ci rozpocz?tej w pkt III.1.2)

5. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow ??danych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu ? dot. Cz??ci I i II

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

3) O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu

w post?powaniu z powodu okoliczno?ci, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ? dot. Cz??ci I i II:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

7.Wykonawcy zagraniczni

1)Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w SIWZ w pkt 6b ppkt 1) sklada informacj? z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja lub dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt 1) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

3) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ppkt 1) zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2 stosuje si? odpowiednio.

Uwaga!

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

8. W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w SIWZ w pkt 6b, ppkt. 1) Wykonawca sklada dokument, o ktorym mowa w SIWZ w pkt. 6.1. ppkt 1), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Forma skladanych dokumentow

1)O?wiadczenia (w tym Jednolity Europejski Dokument Zamowienia), o ktorych mowa w SIWZ dotycz?ce Wykonawcy oraz dotycz?ce podwykonawcow, skladane s? w oryginale.

2)Dokumenty, o ktorych mowa w SIWZ, inne ni? o?wiadczenia o ktorych mowa w pkt 1, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.

3)Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

4)Zamawiaj?cy mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentow, innych ni? o?wiadczenia, wyl?cznie wtedy, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.

5)W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj?cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.

6)Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? skladane wraz

z tlumaczeniem na j?zyk polski.

7)W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiaj?cy ??da? b?dzie od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc?

i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj?cego dokumentow.

9. Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie

1) Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

2) W przypadku, o ktorym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania

w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3) Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie przedstawiaj? Zamawiaj?cemu dokument,

z ktorego wynika pelnomocnictwo, o ktorym mowa w ppkt 2).

4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcow, o ktorych mowa w ppkt 1).

5) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, o ktorym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

10. Podwykonawcy

1) Zamawiaj?cy zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp ??da wskazania przez Wykonawc?

? w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia ? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzy? cz??ci zamowienia podwykonawcy, informacj? o tym punkcie nale?y pomin?? lub oznaczy? ?nie dotyczy.

2) Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowienia dotycz?ce podwykonawcow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przewiduje zmian? umowy, dot. cz??ci I i II ? okoliczno?ci zmian opisane w Rozdziale V ? SIWZ ? Projekty umow.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miejski w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, I pi?tro, pokoj nr 30.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zostanie zamieszczona na stronie: www.bip.koszalin.pl .

2. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik, Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy okre?laj?ce jego zakres winno by? rownie? zlo?one wraz z ofert? i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pelnomocnictwo nale?y zlo?y? w oryginale, w przypadku kserokopii pelnomocnictwo musi by? po?wiadczone notarialnie.

5. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci:

a) cz??? I ? 35 000 PLN

b) cz??? II ? 2 700 PLN

6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury okre?lonej w dyspozycji art. 24aa Pzp, tzw. ?procedura odwrocona.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej

w formie:

1) odwolania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu ? wyl?cznie od niezgodnej

z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

a) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

b) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji

o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

c) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt a) i b) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2) skargi ? na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy ustawy Prawo Zamowie? Publicznych od art. 179 do art. 198 g.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Damage or loss insurance services

2017/S 190-389302

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Aleksandra Starzy?ska, Urz?d Miejski, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokoj nr 24
Telephone: +48 943488656
E-mail: aleksandra.starzynska@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488656
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ubezpieczenie maj?tkowe i odpowiedzialno?ci cywilnej Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Zarz?du Obiektow Sportowych.

Reference number: BZP-2.271.1.56.2017.SA
II.1.2) Main CPV code
66515000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 274 162.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie mienia, sprz?tu elektronicznego, odpowiedzialno?ci cywilnej i kosztow leczenia za granic?

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 183 224.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66514100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 90 938.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Koszalin: Damage or loss insurance services
ND Document number 389302-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66514100 - Insurance related to Transport
66515000 - Damage or loss insurance services
OC Original CPV code 66514100 - Insurance related to Transport
66515000 - Damage or loss insurance services
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) www.bip.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >