Czech Republic-Brno: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003593788798580
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 389300-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

2017/S 190-389300

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teplarny Brno, a.s.
46347534
Okru?ni 828/25
Brno
638 00
Czech Republic
Contact person: Marcela Kone?na
Telephone: +420 545169277
E-mail: konecna@teplarny.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.teplarny.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106
Additional information can be obtained from another address:
S ? Invest CZ s.r.o.
25526171
Ka?tanova 496/123a
Brno
620 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Jitka Anto?ova
Telephone: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.s-investcz.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
S ? Invest CZ s.r.o.
25526171
Ka?tanova 496/123a
Brno
620 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Jitka Anto?ova
Telephone: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.s-investcz.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

I.4) Type of the contracting authority
Other type: akciova spole?nost
I.5) Main activity
Other activity: vyroba a rozvod tepla

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Metrologicke slu?by.

II.1.2) Main CPV code
50410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je:

1) zaji?t?ni dodavek m??i?? tepla a m??i?? pr?toku,

2) zaji?t?ni metrologickych slu?eb spo?ivajicich ov??ovani, p?ezku?ovani a kalibrace m??idel tepla a pr?toku, a to jak u nov? dodanych m??i??, tak u stavajicich m??i??, v?. jejich oprav p?ed vlastnim ov??ovanim a p?ezku?ovanim.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 29 300 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50410000
38551000
38421000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je:

1) zaji?t?ni dodavek m??i?? tepla a m??i?? pr?toku,

2) zaji?t?ni metrologickych slu?eb spo?ivajicich ov??ovani, p?ezku?ovani a kalibrace m??idel tepla a pr?toku, a to jak u nov? dodanych m??i??, tak u stavajicich m??i??, v?. jejich oprav p?ed vlastnim ov??ovanim a p?ezku?ovanim.

Cilem zadavane ve?ejne zakazky je: ziskat dodavatele, ktery bude zaji??ovat dodavky m??idel a jejich ov??ovani, p?ezku?ovani a kalibraci, p?i?em? m??idla, ktera to budou vy?adovat, budou opravena (v?. dodavek nahradnich dil?) tak, aby mohla byt ov??ena, p?ezkou?ena a kalibrovana k dal?imu pou?iti v provozu.

Pro pln?ni p?edm?tu ve?ejne zakazky v ?asti metrologicke slu?by stanovil zadavatel podminky, ktere jsou vyjad?eny v tabulce: Podminky spln?ni rozsahu p?edm?tu pln?ni ? ov??ovani m??i?? tepla a pr?toku, ktera je sou?asti zadavaci dokumentace. U?astnik zadavaciho ?izeni je povinen tabulku vyplnit a p?edlo?it v nabidce.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 29 300 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zadavatel v souladu s ustanovenim 41 zakona po?aduje, aby u?astnik zadavaciho ?izeni poskytl ve lh?t? pro podani nabidek jistotu. Vy?e jistoty je stanovena na ?astku 50 000 CZK. U?et pro slo?eni pen??ni jistoty: 194 424 126/0300; variabilni symbol platby: I? dodavatele. Smlouva bude uzav?ena na dobu ur?itou (4 roky).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepo?aduje.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Uvedeno v zadavaci dokumentaci zve?ejn?ne na profilu zadavatele.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
Place:

S-Invest CZ s.r.o., Ka?tanova 123a, 620 00 Brno.

Information about authorised persons and opening procedure:

Za ka?deho u?astnika, ktery podal v?as nabidku jeho zastupce, v p?ipad? zahrani?niho u?astnika te? tlumo?nik.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

2017/S 190-389300

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teplarny Brno, a.s.
46347534
Okru?ni 828/25
Brno
638 00
Czech Republic
Contact person: Marcela Kone?na
Telephone: +420 545169277
E-mail: konecna@teplarny.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.teplarny.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

I.5) Main activity
Other activity: vyroba a rozvod tepla

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Metrologicke slu?by.

II.1.2) Main CPV code
50410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 29 300 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50410000
38551000
38421000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 29 300 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Czech Republic-Brno: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
ND Document number 389300-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BRNO
AU Authority name Teplarny Brno, a.s. (46347534)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38421000 - Flow-measuring equipment
38551000 - Energy meters
50410000 - Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
OC Original CPV code 38421000 - Flow-measuring equipment
38551000 - Energy meters
50410000 - Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
RC NUTS code CZ064
IA Internet address (URL) https://www.teplarny.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >