Poland-Zabrze: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003593975923955
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389287-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zabrze: Insurance services

2017/S 190-389287

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 9
Zabrze
41-800
Poland
Contact person: ?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Sklodowskiej 9, 41-800 Zabrze, Administracja pok. 2B6
Telephone: +48 32/373-36-68
E-mail: przetargi@sccs.pl
Fax: +48 32/373-36-68
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sccs.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.sccs.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu
ul. Marii Curie-Sklodowskiej 9
Zabrze
41-800
Poland
Contact person: Andrzej Bonczek Administracja pok.2B6
Telephone: +48 323733668
E-mail: przetargi@sccs.pl
Fax: +48 323733668
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sccs.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow i czlonkow rodzin pracownikow ?l?skiego Centrum Chorob Serca w Zabrzu.

Reference number: 89/EZP/17
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi ?Grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow i czlonkow rodzin pracownikow ?l?skiego Centrum Chorob Serca w Zabrzu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu

ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9

41-800 Zabrze.

II.2.4) Description of the procurement:

Uslugi ?Grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow i czlonkow rodzin pracownikow ?l?skiego Centrum Chorob Serca w Zabrzu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z opcji automatycznego przedlu?enia umowy ubezpieczenia na takich samych warunkach zastosowanych w okresie podstawowym wykonywania zamowienia. Wykonawca nie mo?e odmowi? wykonania zamowienia w ramach tej opcji. Je?eli Zamawiaj?cy nie zlo?y Ubezpieczycielowi o?wiadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedlu?eniu na kolejny okres.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 20 000 PLN

Czas zwi?zania oferta 60 dni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Posiadanie dokumentu potwierdzaj?cego status czlonkowski wykonawcy od ktorego uzale?nione jest prawo do ?wiadczenia nabywanej uslugi.

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? posiada zezwolenie na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie to?samym z przedmiotem niniejszego zamowienia lub, w przypadku prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej na innej podstawie ni? zezwolenie, inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca uprawniony jest do wykonywania dzialalno?? ubezpieczeniow? na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie to?samym z przedmiotem niniejszego zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie stawia si? warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?li wykonawca skladaj?cy ofert? przedstawi wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem skladania oferty w zakresie grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracownikow ?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonuje 3 uslugi o warto?ci co najmniej 500 000 PLN ka?da i ubezpieczeniu co najmniej 500 osob ka?da wraz z zal?czeniem dowodow potwierdzaj?cych fakt nale?ytego wykonania lub wykonywania tych uslug.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Termin wykonania zamowienia wynosi: 36 miesi?cy od 1.2.2018 r. do 31.1.2021 r.

Skladka ubezpieczeniowa platna b?dzie co miesi?c w terminie platno?ci do ostatniego dnia ka?dego miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c, za ktory skladka jest nale?na, na wskazane konto Zakladu Ubezpiecze?

Brak zaplaty skladki przez Ubezpieczaj?cego w wyznaczonym terminie nie skutkuje rozwi?zaniem umowy i nie daje Zakladowi Ubezpiecze? prawa do odmowy wyplaty ?wiadcze? pod warunkiem, ?e skladka zostanie zaplacona przez Ubezpieczaj?cego w terminie wskazanym przez Zaklad Ubezpiecze? w odr?bnym pi?mie. Termin zaplaty wskazany przez Zaklad Ubezpiecze? nie mo?e by? krotszy ni? 14 dni.

Tre?? polis nie mo?e sta? w sprzeczno?ci z tre?ci? SIWZ i ofert? Zakladu Ubezpiecze?

Ubezpieczaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z opcji automatycznego przedlu?enia umowy ubezpieczenia o kolejne 12 miesi?cy. Realizacja opcji odb?dzie si? na takich samych warunkach jakie zastosowano w okresie podstawowym wykonywania zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:30
Place:

?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, Administracja II pi?tro Pokoj nr 2B6.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jaka zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Na otwarciu koperty z ofert? Zamawiaj?cy oglosi nazw? i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a tak?e informacje dotycz?ce ceny oferty.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej: przetargi@sccs.pl Informacje, o ktorych mow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca mo?e zlo?y? tylko jedn? ofert?.

Oferta skladana jest w formie pisemnej.

Oferta zawiera:

1) Formularz oferty,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia,

3) Pelnomocnictwo osoby podpisuj?cej ofert? w imieniu wykonawcy lub wykonawcow wykonuj?cych wspolnie zamowienie,

4) Ogolne warunki ubezpieczenia.

Zamawiaj?cy wzywa wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow:

8.1. O?wiadczenia wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

8.2. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp- wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem skladania ofert.

8.3. O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne.

8.4. Zezwolenie na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej o ktorym mowa w Ustawie z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 ), a w przypadku gdy rozpocz?li oni dzialalno?? przed wej?ciem w ?ycie Ustawy z dnia 28.7.1990 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) za?wiadczenie Ministra Finansow o posiadaniu zgody na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej.

8.5. Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

9. Opis dokumentow dla Wykonawcy ktory ma siedzib? poza terytorium RP.

9.1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8 ust. 2. SIWZ sklada: informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

Dokumenty, o ktorych mowa powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

9.2. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa pkt.8 ppkt. 2, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia:

? publikacji ogloszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

? przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.

? wobec innych czynno?ci w ktorych powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zabrze: Insurance services

2017/S 190-389287

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 9
Zabrze
41-800
Poland
Contact person: ?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Sklodowskiej 9, 41-800 Zabrze, Administracja pok. 2B6
Telephone: +48 32/373-36-68
E-mail: przetargi@sccs.pl
Fax: +48 32/373-36-68
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sccs.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow i czlonkow rodzin pracownikow ?l?skiego Centrum Chorob Serca w Zabrzu.

Reference number: 89/EZP/17
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Zabrze: Insurance services
ND Document number 389287-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ZABRZE
AU Authority name ?l?skie Centrum Chorob Serca w Zabrzu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66510000 - Insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.sccs.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >