Poland-Lublin: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003593982999498
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386728-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Laboratory reagents

2017/S 189-386728

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Poland
Contact person: Natalia Ulanicka
Telephone: +48 815344610
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Fax: +48 815324153
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.spsk1.lublin.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa podlo?y, kr??kow antybiotykowych i testow dla potrzeb Zakladu Mikrobiologii.

Reference number: EO/LA-2722/XXXVII/17
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa podlo?y, kr??kow antybiotykowych i testow dla potrzeb Zakladu Mikrobiologii.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 116 872.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Podlo?a mikrobiologiczne, kr??ki antybiotykowe, szczepy wzorcowe ? 95 pozycji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry jako?ciowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Nieswoisty test do oznaczania reagin kilowych w surowicy (osoczu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Test lateksowy oparty na barwnej, widocznej golym okiem reakcji antygen-swoiste przeciwcialo.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273946
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Argenta Sp. z o.o. Sp. k.
Pozna?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 108 450.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Argenta Sp. z o.o. Sp. k.
Pozna?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 909.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie 3

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes UZP
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przysluguj? wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy.

?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwolanie

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub wy?sza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwolanie przysluguje wyl?cznie wobec czynno?ci okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Terminy do wniesienia odwolania

1. Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust.5 zdanie drugie

2. albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie:10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 ? 3 wnosi si?: w przypadku zamowie?, ktorych warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Skarga do s?du

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

2. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Laboratory reagents

2017/S 189-386728

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Poland
Contact person: Natalia Ulanicka
Telephone: +48 815344610
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Fax: +48 815324153
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.spsk1.lublin.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa podlo?y, kr??kow antybiotykowych i testow dla potrzeb Zakladu Mikrobiologii.

Reference number: EO/LA-2722/XXXVII/17
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 116 872.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273946

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Argenta Sp. z o.o. Sp. k.
Pozna?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 108 450.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Argenta Sp. z o.o. Sp. k.
Pozna?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 909.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie 3

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Laboratory reagents
ND Document number 386728-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LUBLIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.spsk1.lublin.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >