Poland-Bialystok: Propane and butane

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003593991327711
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386727-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Propane and butane

2017/S 189-386727

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bialymstoku
ul. Poleska 89
Bialystok
15-874
Poland
Contact person: Dzial Organizacyjno ? Prawny SP ZOZ WSPR w Bialymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Bialystok
Telephone: +48 856637344
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Fax: +48 856637302
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pogotowie.bialystok.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa gazu propan- butan do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku.

Reference number: EOP.332.12.17
II.1.2) Main CPV code
09122000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem post?powania jest dostawa gazu cieklego propan- butan (LPG CN: 2711 19 00) do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku, szczegolowo wyspecyfikowanego w zal?czniku nr 1 do SIWZ- Szczegolowy opis przedmiotu zamownienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 295 920.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Stacja Paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku ul. Pogodna 22.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa gazu cieklego propan- butan LPG CN: 2711 19 00 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku, szczegolowo wyspecyfikowanego w zal?czniku nr 1 do SIWZ- Szczegolowy opis przedmiotu zamownienia.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-251625
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa gazu propan butan do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z o.o.
Grochowa 2a
Bialystok
15-423
Poland
E-mail: biuro@gk.bialystok.pl
NUTS code: PL841

Internet address: www.gk.bialystok.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 373 983.74 PLN
Total value of the contract/lot: 295 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.1.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka,spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.2.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ?je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ?je?eli zostaly przeslane w inny sposob.3.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu,a poniewa? post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,tak?e wobec postanowie? SIWZ,wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punkcie 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.5.W przypadku wniesienia odwolania dotycz?cego tre?ci ogloszenia lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.6. W przypadku wniesienia odwolania Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu ogloszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwolawcze, zwanych dalej ?orzeczeniem.7. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Zamawiaj?cy uzna, i? b?dzie mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pi przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobow okre?lonych w Rozdziale XVII. niniejszej SIWZ.8. Zamawiaj?cy prze?le niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a odwolanie dotycz?ce tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zamie?ci rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu i jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.9. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.10. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.11. Czynno?ci uczestnika post?powania odwolawczego nie mog? pozostawa? w sprzeczno?ci z czynno?ciami i o?wiadczeniami strony, do ktorej przyst?pil, z zastrze?eniem zgloszenia sprzeciwu, przez uczestnika, ktory przyst?pil do post?powania po stronie Zamawiaj?cego, co do uwzgl?dnienia w calo?ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu przez Zamawiaj?cego w odpowiedzi na wniesione odwolanie.12. Zamawiaj?cy mo?e wnie?? odpowied? na odwolanie. Odpowied? na odwolanie wnosi si? na pi?mie lub ustnie do protokolu.

13. W przypadku uwzgl?dnienia przez Zamawiaj?cego w calo?ci zarzutu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Propane and butane

2017/S 189-386727

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bialymstoku
ul. Poleska 89
Bialystok
15-874
Poland
Contact person: Dzial Organizacyjno ? Prawny SP ZOZ WSPR w Bialymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Bialystok
Telephone: +48 856637344
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Fax: +48 856637302
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pogotowie.bialystok.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa gazu propan- butan do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku.

Reference number: EOP.332.12.17
II.1.2) Main CPV code
09122000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 295 920.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-251625

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa gazu propan butan do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bialymstoku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z o.o.
Grochowa 2a
Bialystok
15-423
Poland
E-mail: biuro@gk.bialystok.pl
NUTS code: PL841

Internet address: www.gk.bialystok.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 373 983.74 PLN
Total value of the contract/lot: 295 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Bialystok: Propane and butane
ND Document number 386727-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09122000 - Propane and butane
OC Original CPV code 09122000 - Propane and butane
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.pogotowie.bialystok.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >