Poland-Warsaw: Financial and insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003594012656928
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 389285-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 190-389285

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: sylwia.glowala@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bgk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna ? Podzialanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2.

Reference number: DZZK/103/DIF/2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia b?dzie wybor Wykonawcow (zwanych ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF), ktorzy ?wiadczy? b?d? zlecone przez Zamawiaj?cego (?Menad?era) uslug? wdro?enia Instrumentu Finansowego, polegaj?c? w szczegolno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna (zwana dalej ,,PT), do ktorych Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy w ramach Projektu ?Instrumenty Finansowe dla wojewodztwa lodzkiego. Parametry Jednostkowych PT zostaly okre?lone w ?Metryce Instrumentu Finansowego ? Po?yczka Termomodernizacyjna (zwanej ?Metryk? PT), stanowi?cej Zal?cznik nr 2 do Istotnych Postanowie? Umowy (zwanych ?Umow? Operacyjn?), ktore stanowi? Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna ? Podzialanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I Zamowienia ? obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na wdro?eniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym, polegaj?c? w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego PT, udzieleniu, wyplaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 39 Jednostkowych PT o parametrach okre?lonych w ?Metryce Instrumentu Finansowego ? Po?yczka Termomodernizacyjna (Metryka PT) w l?cznej wysoko?ci co najmniej 50 000 000 PLN z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Po?rednika Finansowego w wysoko?ci nie ni?szej, ni? 18 %. PF zobowi?zany jest do realizacji budowy Portfela Jednostkowych PT zgodnie z post?pem okre?lonym w Metryce PT.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? oferty ? ?Jako?? na ktor? sklada si? ocena w n/w podkryteriach: / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Terminy wyplaty ?rodkow do Ostatecznych Odbiorcow / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2043
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

2.7. Zamawiaj?cy, zgodnie z dyspozycj? art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach ka?dej Cz??ci Zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji, na zasadach okre?lonych w IPU, polegaj?cego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkladu Funduszu Funduszy. Zamawiaj?cy ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spelnione zostan? l?cznie nast?puj?ce przeslanki:

a) Po?rednik Finansowy zawarl z Ostatecznymi Odbiorcami / wpisal do Portfela, Umowy Inwestycyjne, ktorych l?czna warto?? udzialu ?rodkow Funduszu Funduszy rowna jest w 100 % Wkladowi FF wniesionemu pierwotnie do Instrumentu Finansowego, oraz

b) Po?rednik Finansowy osi?gn?l wska?niki, o ktorych mowa w [ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz

c) Menad?er b?dzie dysponowal Wkladem FF w odpowiedniej wysoko?ci,

d) Po?rednik Finansowy realizuje niniejsz? Umow? nale?ycie, w tym zrealizowal wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzie? skorzystania przez Menad?era z Prawa Opcji nie wyst?pila u Po?rednika Finansowego Nieprawidlowo?? Systemowa, oraz

e) nie nast?pila istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym zwi?zanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentow Finansowych.

2.8. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa Opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLD.04.02.03-10-0001/16-00.
II.2.14) Additional information

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: dla Cz??ci I Zamowienia: 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych).

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 24 aa ustawy Pzp.

Szczegoly dotycz?ce kryteriow oceny ofert w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna ? Podzialanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II Zamowienia ? obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na wdro?eniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym, polegaj?c? w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego PT, udzieleniu, wyplaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 25 Jednostkowych PT o parametrach okre?lonych w Metryce PT, w l?cznej wysoko?ci co najmniej 30 000 000 PLN z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Po?rednika Finansowego w wysoko?ci nie ni?szej, ni? 18 %. PF zobowi?zany jest do realizacji budowy Portfela Jednostkowych PT zgodnie z post?pem okre?lonym w Metryce PT.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? oferty ? ?Jako?? na ktor? sklada si? ocena w n/w podkryteriach: / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Terminy wyplaty ?rodkow do Ostatecznych Odbiorcow / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2043
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

2.7. Zamawiaj?cy, zgodnie z dyspozycj? art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach ka?dej Cz??ci Zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji, na zasadach okre?lonych w IPU, polegaj?cego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkladu Funduszu Funduszy. Zamawiaj?cy ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spelnione zostan? l?cznie nast?puj?ce przeslanki:

a) Po?rednik Finansowy zawarl z Ostatecznymi Odbiorcami / wpisal do Portfela, Umowy Inwestycyjne, ktorych l?czna warto?? udzialu ?rodkow Funduszu Funduszy rowna jest w 100 % Wkladowi FF wniesionemu pierwotnie do Instrumentu Finansowego, oraz

b) Po?rednik Finansowy osi?gn?l wska?niki, o ktorych mowa w [ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz

c) Menad?er b?dzie dysponowal Wkladem FF w odpowiedniej wysoko?ci,

d) Po?rednik Finansowy realizuje niniejsz? Umow? nale?ycie, w tym zrealizowal wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzie? skorzystania przez Menad?era z Prawa Opcji nie wyst?pila u Po?rednika Finansowego Nieprawidlowo?? Systemowa, oraz

e) nie nast?pila istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym zwi?zanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentow Finansowych.

2.8. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa Opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLD.04.02.03-10-0001/16-00.
II.2.14) Additional information

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: dla Cz??ci II Zamowienia: 24 000 PLN (slownie: dwadzie?cia cztery tysi?ce zlotych).

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 24 aa ustawy Pzp.

Szczegoly dotycz?ce kryteriow oceny ofert w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie spelniania warunku ekonomicznego i finansowego Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia n/w dokumenty (na ??danie Zamawiaj?cego):

1) bilans, lub inny dokument okre?laj?cy wysoko?? kapitalow za ostatni zamkni?ty rok obrotowy, a w przypadku podmiotow dzialaj?cych krocej, inny dokument okre?laj?cy wysoko?? posiadanych kapitalow (funduszy) wlasnych na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci;

2) informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?ce wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;

Minimum level(s) of standards possibly required:

A. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada kapitaly (fundusze) wlasne wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, wedlug stanu na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci, w nast?puj?cej wysoko?ci:

a. dla I Cz??ci Zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej 10 000 000 PLN;

b. dla II Cz??ci Zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej 6 000 000 PLN;

UWAGA:

Dla Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, sumowaniu podlegaj? kapitaly (fundusze) wlasne Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o dan? Cz??? Zamowienia.

W przypadku zlo?enia oferty na realizacj? dwoch cz??ci Zamowienia, Wykonawca jest zobowi?zany wykaza? posiadanie kapitalow (funduszy) wlasnych odpowiadaj?cych sumie warto?ci minimalnych kapitalow (funduszy) wlasnych okre?lonych powy?ej dla tych cz??ci Zamowienia, o ktore Wykonawca si? ubiega.

Ocena spelniania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 1) cz??ci VII SIWZ.

B. Zgodnie z zalo?eniami przedmiotowego zamowienia, Wykonawca ma zapewni? wniesienie do ka?dej Inwestycji, Wkladu Po?rednika Finansowego wynosz?cego minimum 18 % warto?ci ka?dej Jednostkowej Po?yczki Termomodernizacyjnej udzielanej w ramach realizacji zamowienia, tj:

2. dla I cz??ci zamowienia suma Wkladu Po?rednika Finansowego w Jednostkowe Po?yczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej ni? 10 975 609,76 PLN;

3. dla II cz??ci zamowienia suma Wkladu Po?rednika Finansowego w Jednostkowe Po?yczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej ni? 6 585 365,85 PLN;

Jednocze?nie na etapie post?powania Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? posiada w ?rodkach pieni??nych co najmniej 25 % warto?ci wymaganego Wkladu Po?rednika Finansowego lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?.

W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, i?:

a. dla I Cz??ci Zamowienia posiada w ?rodkach pieni??nych kwot? 2 743 902,44 PLN, lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?;

b. dla II Cz??ci Zamowienia posiada w ?rodkach pieni??nych kwot? 1 646 341,46 PLN, lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?;

W przypadku zlo?enia oferty na realizacj? dwoch cz??ci zamowienia, Wykonawca powinien wykaza? posiadanie ?rodkow pieni??nych l?cznie dla obu cz??ci zamowienia lub wykaza?, i? posiada zdolno?? kredytow? odpowiadaj?c? tej kwocie.

Uwaga:

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, warunki opisane w pkt B mo?e spelnia? jeden lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego.

Ocena spelniania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 2) cz??ci VII SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie spelniania warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia n/w dokumentow (na??danie Zamawiaj?cego):

? o?wiadczenie dotycz?ce udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 7 do SIWZ;

? wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia niezb?dnych dla wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zdolno?? techniczna lub zawodowa osob

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? posiada odpowiedni zespol zapewniaj?cy zdolno?? do realizacji Zamowienia, tj. w sklad zespolu oddelegowanego do realizacji Zamowienia b?d? wchodzi? co najmniej 4 osoby posiadaj?ce odpowiednie do?wiadczenie i wyksztalcenie:

i. Kierownik Projektu ? osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze;

ii. osoba, z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie obslugi projektow finansowanych ze ?rodkow europejskich o ktorych mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870), posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

iii. osoba, posiadaj?ca do?wiadczenie w opracowywaniu audytow energetycznych, przy czym dla spelniania warunku nale?y wykaza? opracowanie co najmniej 3 (trzech) audytow, ktore odebral Zleceniodawca, a ktore byly opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.3.2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu form audytu energetycznego oraz cz??ci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a tak?e algorytmu oceny oplacalno?ci przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego oraz Regulaminem naboru (Dz.U. z 2014 r. z po?n. zm.) oraz posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze techniczne lub osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie weryfikacji audytow energetycznych, przy czym dla spelniania warunku nale?y wykaza? potwierdzenie weryfikacji przeprowadzenia co najmniej 3 (trzech) audytow, oraz posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze techniczne;

iv. osoba z co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolno?ci kredytowej/po?yczkowej podmiotow instytucjonalnych, posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze;

v. osoba z co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

vi. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w obszarze dziala? monitoringowych lub kontrolingowych, polegaj?cym m.in. na opracowywaniu raportow, analiz z dzialalno?ci sprzeda?owej, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

vii. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie sprzeda?y produktow finansowych dla segmentu podmiotow instytucjonalnych, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie.

Uwaga:

Dopuszcza si?, aby ta sama osoba, za wyj?tkiem kierownika projektu, zostala wykazana do realizacji zamowienia w nie wi?cej ni? dwoch obszarach pod warunkiem, ?e spelnia niezale?nie ka?dy z ww. warunkow w zakresie do?wiadczenia i wyksztalcenia oraz z zastrze?eniem postanowie? dotycz?cych rozdzielno?ci funkcji zwi?zanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorcow (osoba, o ktorej mowa w pkt vii powy?ej) od funkcji zwi?zanych z ocen? ryzyka i podejmowania decyzji finansowych (osoba, o ktorej mowa w pkt iv powy?ej).

W przypadku gdy Wykonawca sklada ofert? na obie cz??ci zamowienie, mo?e wykaza? dysponowanie jednym zespolem dla obu cz??ci zamowienia.

zdolno?? techniczna lub zawodowa Wykonawcy

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e do?wiadczenie w udzielaniu kredytow / po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych, co oznacza, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci gospodarczej jest krotszy, w tym okresie, dla:

a. Cz??? I Zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych wyniosla: [10], a minimalna ?rednioroczna warto?? udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych wyniosla [15,24] mln PLN;

b. Cz??? II Zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych wyniosla: [7], a minimalna ?rednioroczna warto?? udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych wyniosla [9,15] mln PLN;

Uwaga:

Dla Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,sumowaniu podlega minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy zostaly szczegolowo okre?lone w dokumentacji zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jest jawne. Zainteresowanych obecno?ci? podczas otwarcia ofert prosimy o zglaszanie si? do recepcji BGK na I pi?trze w Centrali BGK.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

? 1. Do oferty Wykonawca jest zobowi?zany dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ, sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, wraz z ofert?, sklada tak?e JEDZ-e dot. tych podmiotow.

3. Z post?powania wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci z art.24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8.

? Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt. 7.3 SIWZ.

? Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z dyspozycj? art. 24 aa ustawy Pzp, mo?e skorzysta? z procedury odwroconej, tj. w pierwszej kolejno?ci dokona? oceny ofert w oparciu o przyj?te w post?powaniu kryteria,a nast?pnie zbada? czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 190-389285

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: sylwia.glowala@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna ? Podzialanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2.

Reference number: DZZK/103/DIF/2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna ? Podzialanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2043
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna ? Podzialanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2043
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Financial and insurance services
ND Document number 389285-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Bank Gospodarstwa Krajowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bgk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >