Poland-Krakow: Life insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003594193352271
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 387165-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Life insurance services

2017/S 189-387165

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Anna Madej
Telephone: +48 126142511
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.suprabrokers.pl
Additional information can be obtained from another address:
Supra Brokers S.A.
al. ?l?ska 1
Wroclaw
54-118
Poland
Contact person: Sylwia Suszy?ska-Ziolo
Telephone: +48 717770400
E-mail: centrala@suprabrokers.pl
Fax: +48 717770455
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.suprabrokers.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II (Budynek Administracyjno-Konferencyjny ? Dziennik Podawczy)
ul. Pr?dnicka 80
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Anna Madej
Telephone: +49 126142511
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +49 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Krakowie.

Reference number: Nr SIWZ 129/2017/N/Krakow
II.1.2) Main CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Krakowie.

2. Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz czlonkowie rodzin pracownikow Zamawiaj?cego przyst?pi? do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.

3. W ci?gu trwania umowy mog? wyst?pi? zmiany w ilo?ci osob ubezpieczonych.

4. Je?eli pracownik lub czlonek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do oplacania za nich skladki ubezpieczeniowej.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 963 408.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II w Krakowie, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Krakowie.

2. Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz czlonkowie rodzin pracownikow Zamawiaj?cego przyst?pi? do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.

3. W ci?gu trwania umowy mog? wyst?pi? zmiany w ilo?ci osob ubezpieczonych.

4. Je?eli pracownik lub czlonek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do oplacania za nich skladki ubezpieczeniowej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki ubezpieczenia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji polegaj?ce na automatycznym przedlu?eniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcze?niej umowy. Je?eli Zamawiaj?cy nie zlo?y Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesi?cy przed zako?czeniem umowy o?wiadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedlu?eniu na kolejny okres.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiaj?cy zlo?y ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy:

1) spelniaj?cy warunki okre?lone w art. 22 ust.1b pkt. 1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej czyli posiadaj?cy zezwolenie na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w dziale I, o ktorym mowa w ustawie z 11.9.2015 o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 ), a w przypadku gdy rozpocz?li oni dzialalno?? przed wej?ciem w ?ycie ustawy z 28.7.1990 o dzialalno?ci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) za?wiadczenie Ministra Finansow o posiadaniu zgody na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej.

Zamawiaj?cy nie precyzuje wymaga? w odniesieniu do warunkow okre?lonych w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3;

2) wobec ktorych nie zachodz? przeslanki okre?lone w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy skutkuj?ce wykluczeniem z post?powania.

2. Sprawdzenie spelnienia w/w warunkow udzialu w post?powaniu odbywa? si? b?dzie na podstawie przedlo?onych przez Wykonawc? o?wiadcze? w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia wg zasady spelnia/nie spelnia.

3. ?rodki naprawcze (self- cleaning).

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy mo?e na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krotki opis warunkow:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy spelniaj?cy warunki okre?lone w art. 22 ust.1b pkt. 2 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej czyli: posiadania przez Wykonawc? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w wysoko?ci 1 000 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krotki opis warunkow:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy spelniaj?cy warunki okre?lone w art. 22 ust.1b pkt. 3 w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej czyli: spelniaj?cy warunki okre?lone w art. 22 ust.1b pkt. 3 w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej czyli w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal lub wykonuje 3 uslugi ubezpieczenia grupowego na ?ycie dla pracownikow dla trzech ro?nych podmiotow obejmuj?ce ochron? ubezpieczeniow? minimum 1 800 osob ka?da.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:10
Place:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II w Krakowie, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krakow.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiaj?cy, wykonawcy, osoby zainteresowane.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Wadium ? oferta winna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 40 000 PLN. Wadium nale? wnie?? w formie wskazanej w SIWZ przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Powtorzenie uslug podobnych do zamowienia podstawowego - Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zawarcia w okresie trwania umowy zamowienia polegaj?cego na powtorzeniu uslug podobnych do zamowienia podstawowego stanowi?cych 20 % zamowienia podstawowego. Zamowienie udzielane b?dzie na uslugi zgodne z przedmiotem zamowienia podstawowego w trybie zamowie? z wolnej r?ki, po spelnieniu przeslanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

3. Zmiany do umowy ? 1.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotycz?:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotycz?:

1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzaj?ce wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej skladki lub informacj? o jej ewentualnym zwrocie. Wysoko?? dodatkowej skladki lub wysoko?? jej zwrotu zostanie naliczona przy u?yciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis;

2) terminu realizacji zamowienia, w tym wcze?niejszego rozwi?zania umowy na skutek okoliczno?ci, ktorych Zamawiaj?cy nie mogl przewidzie? udzielaj?c zamowienia lub przedlu?enia umowy do czasu zawarcia w post?powaniu o udzielenie zamowienia nowej umowy;

3) realizacji dodatkowych i niezb?dnych uslug od dotychczasowego Wykonawcy po spelnieniu l?cznie przeslanek okre?lonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;

4) sytuacji, gdy spelnione zostan? l?cznie przeslanki okre?lone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy;

5) zmiany Wykonawc?, ktoremu Zamawiaj?cy udzielil zamowienia i zast?pienia go nowy Wykonawc? po spelnieniu jednej z przeslanek okre?lonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy;

6) zmian, niezale?nie od ich warto?ci, ktore nie s? istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;

7) zmian, ktorych l?czna warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % warto?ci zamowienia okre?lonej pierwotnie w umowie;

8) nast?pi zmiana wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i uslug;

b) wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac?;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

Zmiana z pkt 8) mo?e by? dokonana na wniosek Wykonawcy, ktory w sposob nale?yty wyka?e okoliczno?ci maj?ce wplyw na koszty wykonania zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Life insurance services

2017/S 189-387165

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Anna Madej
Telephone: +48 126142511
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Krakowie.

Reference number: Nr SIWZ 129/2017/N/Krakow
II.1.2) Main CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 963 408.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Life insurance services
ND Document number 387165-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66511000 - Life insurance services
OC Original CPV code 66511000 - Life insurance services
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.szpitaljp2.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >