Poland-Lod?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003594211609321
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 27, 2017
Solicitation No: 388705-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 190-388705

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wl. Biega?skiego w Lodzi
ul. Kniaziewicza 1/5
Lod?
91-347
Poland
Contact person: Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wl. Biega?skiego w Lodzi ? Zamowienia Publiczne, pok. 31
Telephone: +48 422516166
E-mail: zampubliczne@bieganski.com.pl
Fax: +48 422516166
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego.

Reference number: ZP 46/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia niniejszego post?powania stanowi? dostawy sprz?tu i aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego z podzialem na 3 pakiety asortymentowe.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Siedziba Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Stymulator zewn?trzny serca z wyposa?eniem ? 4 sztuki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPLD.07.02.00-10-0023/17.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Siedziba Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Aparat do oxymetrii mozgowej z wyposa?eniem ? 1 sztuka.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPLD.07.02.00-10-0023/17.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Siedziba Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Aparat do drena?u jamy oplucnej z wyposa?eniem ? 2 sztuki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPLD.07.02.00-10-0023/17.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp ? Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin skladania ofert krotszy ni? 40 dni od dnia przekazania ogloszenia o zamowieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, nie krotszy jednak ni? 15 dni, w nast?puj?cych przypadkach ? je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Skrocenie terminu skladania ofert uzasadniaj? wzgl?dy organizacyjne realizacji inwestycji.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wl. Biega?skiego, 91?347 Lod?, ul. Kniaziewicza 1/5, w sali nr 37, III pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Wst?pne potwierdzenie / potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi

Aktualne na dzie? skladania ofert O?wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Wykaz o?wiadcze? / dokumentow, jakie maj? dostarczy? na wezwanie zamawiaj?cego wykonawcy, ktorych oferta zostala najwy?ej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp ?Wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2. O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

3. O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazuubiegania si? o zamowienia publiczne.

4. O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

5.Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Informacje dotycz?ce wspolnego ubieganie si? wykonawcow o udzielenie zamowienia oraz przypadku,gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajduj? si? poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaly opisane w tre?ci SIWZ.

II. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 410 PLN dla calo?ci przedmiotu zamowienia, dla poszczegolnych pakietow wysoko?? wadium zostala okre?lona w SIWZ.

III. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni od daty skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ??rodki ochrony prawnej Prawa zamowie? publicznych.

?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Odwolania wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania innych ni? okre?lone SIWZ oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do ktorej jest obowi?zany, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia albo nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolaniaw taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eliprzeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacjielektronicznej.

Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopi? odwolaniainnym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona SIWZ, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje.

Uczestnikami post?powania odwolawczego staj? si? Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego w ci?gu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania i posiadaj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 190-388705

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wl. Biega?skiego w Lodzi
ul. Kniaziewicza 1/5
Lod?
91-347
Poland
Contact person: Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wl. Biega?skiego w Lodzi ? Zamowienia Publiczne, pok. 31
Telephone: +48 422516166
E-mail: zampubliczne@bieganski.com.pl
Fax: +48 422516166
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego.

Reference number: ZP 46/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Medical equipments
ND Document number 388705-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LOD?
AU Authority name Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wl. Biega?skiego w Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 27/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33158210 - Stimulator
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33158210 - Stimulator
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >