Poland-Ornontowice: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003594386511230
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389268-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ornontowice: Refuse and waste related services

2017/S 190-389268

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Zasobami Gminy
Zwyci?stwa 26a
Ornontowice
43-178
Poland
Contact person: Michal Cieply
Telephone: +48 323306236
E-mail: zgzg@op.pl
Fax: +48 322354545
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: http://www.zgzg.ornontowice.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zgzg.ornontowice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zaklad Gospodarki Zasobami Gminy
PL22C
Zwyci?stwa 26a, pokoj 413
Ornontowice
43-178
Poland
Contact person: Michal Cieply
Telephone: +48 323306236
E-mail: zgzg@op.pl
Fax: +48 322354545
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: http://www.zgzg.ornontowice.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w Gminie Ornontowice.

Reference number: ZGZG.271.00001.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w Gminie Ornontowice. Szacunkowa ilo?? odpadow komunalnych, ktor? Zamawiaj?cy przewiduje do odebrania od wla?cicieli nieruchomo?ci wynosi w okresie realizacji uslugi 2500 Mg.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zgodnie z zal?cznikiem nr 1, 1a, 1b, 1c do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
Main site or place of performance:

Gmina Ornontowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w Gminie Ornontowice. Szacunkowa ilo?? odpadow komunalnych, ktor? Zamawiaj?cy przewiduje do odebrania od wla?cicieli nieruchomo?ci wynosi w okresie realizacji uslugi 2500 Mg.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ oraz zal?cznikiem nr 1, 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Odbior i zagospodarowanie wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w Gminie Ornontowice w trakcie obowi?zywania umowy jako wykonanie obowi?zkow wynikaj?cych

z ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z po?n. zm.):

bezpo?rednio z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) szklo,

c) tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe, metal,

d) papier i tektura,

e) odpady ulegaj?ce biodegradacji,

f) popiol i ?u?el paleniskowy,

z punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych (PSZOK):

a) szklo,

b) tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe, metal,

c) papier i tektura,

d) odpady ulegaj?ce biodegradacji,

e) odpady wielkogabarytowe,

f) zu?yte opony,

g) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny,

h) odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadow komunalnych,

i) przeterminowane leki,

j) chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadow komunalnych z grupy 20, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. poz. 1923),

k) zu?yte baterie i akumulatory.

l) Liczba mieszka?cow, ktorzy b?d? obj?ci uslug? odbierania odpadow komunalnych w Gminie Ornontowice b?dzie wynosi? okolo 6000 (5901 stan osob zameldowanych na dzie? 31.8.2017 r.). W oparciu o zlo?one deklaracje 4415 mieszka?cow zamieszkuje zabudow? jednorodzinn?, a 1248 wielorodzinn?. Liczba mieszka?cow ulega ci?glym zmianom.

m) Orientacyjna liczba punktow gromadzenia odpadow w zabudowie jednorodzinnej szacunkowo wynosi okolo 1214. Liczba punktow gromadzenia odpadow w zabudowie wielorodzinnej wynosi 10.

n) Liczby wymienione powy?ej nie uwzgl?dniaj? mog?cych powsta? nowych ulic i budynkow mieszkalnych, jak rownie? nie uwzgl?dniaj? likwidacji budynkow i zmian liczby mieszka?cow w czasie realizacji przedmiotu zamowienia.

o) Wszystkie nowo powstaj?ce nieruchomo?ci zamieszkale powinny by? obj?te uslug? odbioru i zagospodarowania odpadow.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamowienie to b?dzie polegalo na powtorzeniu podobnych uslug ? uslug opisanych w przedmiocie zamowienia, tj. na odbiorze i zagospodarowaniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w Gminie Ornontowice, do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego.

Warunki zawartej umowy, dotycz?cej zamowienia polegaj?cego na powtorzeniu podobnych zamowie?, b?d? to?same z warunkami opisanymi w projekcie umowy dotycz?cej zamowienia podstawowego.

Cena jednostkowa podana w ofercie b?dzie obowi?zuj?c? w przypadku udzielenia powy?szego zamowienia i nie b?dzie podlega? waloryzacji, z wyl?czeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana nast?pi w formie aneksu do umowy).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe wyposa?enie techniczne ?mieciarek / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wcze?niejsze ogloszenie o zamowieniu opublikowane zostalo pod numerem 2016/S 204-368679 dnia 21.10.2016 r.

Planowane ogloszenie kolejnego post?powania w III kwartale 2018 r.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada:

a) aktualne za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych z terenu gminy Ornontowice, obj?tych post?powaniem przetargowym; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z po?n. zm.),

b) aktualne zezwolenie na transport odpadow komunalnych, wydane na podstawie ustawy o odpadach, obejmuj?ce swym zakresem co najmniej odpady obj?te post?powaniem przetargowym; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z po?n. zm.)

c) aktualne za?wiadczenie o wpisie do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska, zgodnie z ustaw? o z dnia 11.9.2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 z po?n. zm.).

2 Dokumenty skladane na wezwanie zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a). Aktualnego za?wiadczenia o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ornontowice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z po?n. zm.),

b) Aktualnego zezwolenia na transport odpadow wydanego przez wla?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dna 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z po?n. zm.), obejmuj?ce swym zakresem co najmniej odpady obj?te post?powaniem przetargowym,

c) Aktualne za?wiadczenie o wpisie do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska, zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 z po?n. zm.),

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? ubezpieczenia nie mniejsz? ni? 500 000 PLN.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

2.1. Dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lona przez zamawiaj?cego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Ocena spelniania warunkow nast?pi na zasadzie spelnia/ nie spelnia. Wst?pna ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nast?pi na podstawie o?wiadczenia na formularzu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy okre?la szczegolny, obiektywnie uzasadniony, sposobu spelniania przez wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, warunkow o ktorych mowa w rozdz. IV. 3. niniejszej SIWZ.

21. Warunki okre?lone w pkt 3.1. winny by? spelnione oddzielnie przez czlonkow konsorcjum

2.2. Warunek okre?lony w pkt 3. ppkt 3.3.1. powinien spelnia? jeden z czlonkow konsorcjum samodzielnie.

2.2. Pozostale warunki mog? spelnia? czlonkowie konsorcjum l?cznie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

1.1. wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie min. jedn? (1) uslug? polegaj?c? na odbieraniu odpadow komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej zbiorki odpadow (tj. odbieranie odpadow zbieranych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikow i/lub workow), o warto?ci nie mniejszej ni? 500 000 PLN brutto. W przypadku Wykonawcow realizuj?cych uslug?, ktora nie zostala jeszcze zako?czona warto?? rozliczonej uslugi na dzie? skladania ofert nie mo?e by? mniejsza ni? 500 000 PLN. brutto.

1.2. dysponuje lub b?dzie dysponowal co najmniej:

a) 2 samochodami ? ?mieciarkami do odbioru odpadow gromadzonych w pojemnikach o pojemno?ci od 120 l do 1100 l,

b) 1 samochodem ? ?mieciark? do odbioru odpadow gromadzonych w pojemnikach o pojemno?ci od 120 l do 1100 l umo?liwiaj?cym odbior odpadow z drugiej oraz kolejnych linii zabudowy mieszkaniowej ? (tona? samochodu umo?liwiaj?cy latwo?? manewrowania w miejscach zwartej zabudowy i oddalonej od drogi publicznej),

c) 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadow wielkogabarytowych lub odpadow umieszczonych w workach,

d) 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadow umieszczonych w workach umo?liwiaj?cym odbior tych odpadow z drugiej oraz kolejnych linii zabudowy mieszkaniowej ? (tona? samochodu umo?liwiaj?cy latwo?? manewrowania w miejscach zwartej zabudowy i oddalonej od drogi publicznej),

e) 1 samochodem samozaladowczym z systemem HDS,

f) 1 samochodem o zabudowie hakowej

g) 1 samochodem o zabudowie bramowej.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

2.1 Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (wedlug zal?cznika nr 5 do SIWZ)

2.2. Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wedlug zal?cznika nr 6 do SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Ocena spelniania warunkow nast?pi na zasadzie spelnia/ nie spelnia. Wst?pna ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nast?pi na podstawie o?wiadczenia na formularzu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy okre?la szczegolny, obiektywnie uzasadniony, sposobu spelniania przez wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, warunkow o ktorych mowa w rozdz. IV. 3. niniejszej SIWZ.

21. Warunki okre?lone w pkt 3.1. winny by? spelnione oddzielnie przez czlonkow konsorcjum

2.2. Warunek okre?lony w pkt 3. ppkt 3.3.1. powinien spelnia? jeden z czlonkow konsorcjum samodzielnie.

2.2. Pozostale warunki mog? spelnia? czlonkowie konsorcjum l?cznie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte zostaly w projekcie umowy ? zal?cznik nr 7 do SIWZ

Warunki zmiany umowy zawarte zostaly w paragrafie 13 projektu umowy ? zal?cznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 13:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 14:00
Place:

Zaklad Gospodarki Zasobami Gminy, ul. Zwyci?stwa 26a, 43-178 Ornontowice, pokoj 301.

Information about authorised persons and opening procedure:

Sklad komisji przetargowej: Michal Cieply, Joanna ?yszka, Anna Boczula

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert zamawiaj?cy poda kwot? jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowane zamowienia. Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartal 2018r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wadium. Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci 20 000,00 zl.

2. W celu wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, okre?lonych w Rozdziale IV oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy musz? zlo?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

2.1 aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenia w zakresie wskazanym w Zal?czniku Nr 3 JEDZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniach b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenia te wykonawca sklada zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik Nr 3 do SIWZ. (Na stronie internetowe Urz?du Zamowie? Publicznych znajduje si? Instrukcja wypelniania jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia )

2.2 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1.1 (JEDZ).

2.3 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1.1 sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

2.4 Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ ? je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowi?zany do przekazania zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, (o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? inne informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

4. Dokumenty skladane na wezwanie zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow (o ktorych mowa w sekcji III punkty III.1.1., III.1.2., III.1.3. ) oraz:

4.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

4.2. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow, o ktorych mowa w 5 pkt 1, rozporz?dzenia

4.3. Je?eli wykonawca ma siedzib? poza lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow o ktorych mowa w pkt.3 rozdzialu V niniejszej SIWZ sklada dokumenty zgodnie z 7 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U z 2016 r poz. 1126).

5. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcow:

5.1. ktorzy nie wykazali, spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

5.2. ktorzy nie wyka??, ?e nie zachodz? wobec nich przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy na wniesienie odwolania

a) Odwolanie wnosi si?:

? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

b) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie:

? 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

c) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi si?:

? w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp- w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

d) Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosil wykonawcy do zlo?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? ? ogloszenia o udzieleniu zamowienia z uzasadnieniem;

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej r?ki.

e) W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert

f) W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ornontowice: Refuse and waste related services

2017/S 190-389268

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Zasobami Gminy
Zwyci?stwa 26a
Ornontowice
43-178
Poland
Contact person: Michal Cieply
Telephone: +48 323306236
E-mail: zgzg@op.pl
Fax: +48 322354545
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: http://www.zgzg.ornontowice.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w Gminie Ornontowice.

Reference number: ZGZG.271.00001.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wcze?niejsze ogloszenie o zamowieniu opublikowane zostalo pod numerem 2016/S 204-368679 dnia 21.10.2016 r.

Planowane ogloszenie kolejnego post?powania w III kwartale 2018 r.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 13:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Ornontowice: Refuse and waste related services
ND Document number 389268-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ORNONTOWICE
AU Authority name Zaklad Gospodarki Zasobami Gminy (PL22C)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
RC NUTS code PL22C
IA Internet address (URL) http://www.zgzg.ornontowice.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >