Poland-Zielona Gora: Supervision of building work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003594394973944
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 389267-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Supervision of building work

2017/S 190-389267

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zielona Gora ? Urz?d Miasta Zielona Gora
ul. Podgorna 22
Zielona Gora
65-424
Poland
Telephone: +48 684564100
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Fax: +48 684564455
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: http://www.zielonagora.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.zielonagora.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miasto Zielona Gora ? Urz?d Miasta Zielona Gora
Podgorna 22
Zielona Gora
65-424
Poland
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pll
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: http://www.zielonagora.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania pn. ?Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Gory ? Miasto Zielona Gora ? cz??? poludniowa etap I.

Reference number: DO-ZP.271.64.2017
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania ?Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Gory ? Miasto Zielona Gora ? cz??? poludniowa etap I, a tak?e prace nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i r?kojmi.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Teren Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Gory ? Miasto Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania ?Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Gory ? Miasto Zielona Gora ? cz??? poludniowa etap I, a tak?e prace nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i r?kojmi.

2.Zakres prac obj?tych nadzorem:

a) rozbudowa jezdni,

b) budowa drog dla rowerow,

c) budowa ci?gow pieszo rowerowych,

d) przebudowa oraz budowa nawierzchni chodnikow,

e) budowa oraz przebudowa istniej?cych zjazdow,

f) budowa peronu autobusowego,

g) wycinka istniej?cych drzew i krzewow,

h) rekultywacja istniej?cych terenow zielonych,

i) przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

j) konserwacja istniej?cych rowow,

k) nasadzenia krzewow,

l) rozbiorka ogrodzenia,

m) budowa placu, ktory stanowi? ma miejsce odpoczynku dla u?ytkownikow ?cie?ki,

n) ustawienie malej architektury na placu manewrowym,

o) ustawienie o?wietlenia (solarnego) na placu manewrowym,

p) wycinka istniej?cych drzew i krzewow,

q) konserwacja oraz umocnienie cz??ci skarp istniej?cych rowow przydro?nych wraz z budow? przepustow w ich ci?gu.

3. Przedmiot zamowienia nale?y wykona? zgodnie z Dokumentacj? Projektow? zawart? w zal?czniku nr I.5 do SIWZ.

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr I.3 do SIWZ oraz

w dokumentach, o ktorych mowa w pkt 3.4. SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru ?D / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 3.8. Zadanie wspolfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, O? Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Dzialanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500 PLN (slownie: jeden tysi?c pi??set zlotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miasta Zielona Gora, ul. Podgorna 22, pokoj nr 810.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Supervision of building work

2017/S 190-389267

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zielona Gora ? Urz?d Miasta Zielona Gora
ul. Podgorna 22
Zielona Gora
65-424
Poland
Telephone: +48 684564100
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Fax: +48 684564455
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: http://www.zielonagora.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania pn. ?Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Gory ? Miasto Zielona Gora ? cz??? poludniowa etap I.

Reference number: DO-ZP.271.64.2017
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Supervision of building work
ND Document number 389267-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Miasto Zielona Gora ? Urz?d Miasta Zielona Gora
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71247000 - Supervision of building work
OC Original CPV code 71247000 - Supervision of building work
RC NUTS code PL432
IA Internet address (URL) http://www.zielonagora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >