Poland-Wroclaw: Turbine generator sets

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 28 - Engines, Turbines, and Components
Opps ID: NBD00003594407876530
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 387157-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Turbine generator sets

2017/S 189-387157

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. C. K. Norwida 34
Wroclaw
50-950
Poland
Contact person: Ewelina Balsam
Telephone: +48 713378969
E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Fax: +48 713285048
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Address of the buyer profile: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja rz?dowa niezespolona
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont kapitalny turbozespolu Elektrowni Wodnej Kozielno na rzece Nysie Klodzkiej w miejscowo?ci Paczkow, ul. Stacyjna 2.

Reference number: AZ/3840/55/2017
II.1.2) Main CPV code
31124100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga pn. ?Remont kapitalny turbozespolu Elektrowni Wodnej Kozielno na rzece Nysie Klodzkiej w miejscowo?ci Paczkow, ul. Stacyjna 2. Powinna obejmowa? nast?puj?cy zakres prac:

? Prace przygotowawcze, tj. zalo?enie zastawek remontowych od strony wody dolnej, zamkni?cie bramy wlotowej wody do komory turbiny od strony wody gornej, uszczelnienie zamkni?? (wymagany d?wig 16 t.). Konieczne jest dysponowanie pletwonurkiem, jako usluga. Odpompowanie wody i utrzymywanie przez caly remont zadanego poziomu wody.

? Remont Turbina pionowa Francisa K32/4 firmy Vetach Moller Energi 2400.

? Przekladnia glowna z?bata SKODA 150/750 obrotow, 1,9 M ? wymiana.

? Remont generatora asynchronicznego INDAR 1900 kW.

? Prace i czynno?ci w rozdzielni NN i SN.

? Remont czyszczarki krat SAHLINS typ UR.

? Prace i czynno?ci dla calo?ci hydrozespolu.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 975 600.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
II.2.4) Description of the procurement:

I. Przedmiotem zamowienia jest usluga pn. ?Remont kapitalny turbozespolu Elektrowni Wodnej Kozielno na rzece Nysie Klodzkiej w miejscowo?ci Paczkow, ul. Stacyjna 2. Powinna obejmowa? nast?puj?cy zakres prac:

? Prace przygotowawcze, tj. zalo?enie zastawek remontowych od strony wody dolnej, zamkni?cie bramy wlotowej wody do komory turbiny od strony wody gornej, uszczelnienie zamkni?? (wymagany d?wig 16 t.). Konieczne jest dysponowanie pletwonurkiem, jako usluga. Odpompowanie wody i utrzymywanie przez caly remont zadanego poziomu wody.

? Remont Turbina pionowa Francisa K32/4 firmy Vetach Moller Energi 2400.

? Przekladnia glowna z?bata SKODA 150/750 obrotow, 1,9 M ? wymiana.

? Remont generatora asynchronicznego INDAR 1900 kW.

? Prace i czynno?ci w rozdzielni NN i SN.

? Remont czyszczarki krat SAHLINS typ UR.

? Prace i czynno?ci dla calo?ci hydrozespolu.

II. Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy/Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osoby, ktora podczas realizacji zamowienia b?dzie pelnila czynno?ci: kierownika remontu, ktory b?dzie koordynowal i nadzorowal calo?? prac remontowych.

III. Przedmiot zamowienia obj?ty jest gwarancj? na okres nie krotszy ni? 24 miesi?ce.

IV. Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp: nie dotyczy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 975 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegaj? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 8 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);

b) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 8 Pzp z post?powania o udzielenie zamowienia zamawiaj?cy wyklucza rownie? wykonawc?:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

3) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej;

5) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

Warunki udzialu okre?la pkt 5 i 6 SIWZ. W przypadku Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia ww. dokumentow. Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu odbywa? si? b?dzie na zasadzie spelnia/nie spelnia. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa wy?ej sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykaza? ubezpieczenie OC w zakresie dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia o warto?ci min. 1 mln zl.

W przypadku zlo?enia polisy, w ktorej wysoko?? ubezpieczenia Wykonawcy wyra?ona b?dzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spelniania warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej waluty na PLN wedlug ?redniego bie??cego kursu wyliczonego i ogloszonego przez NBP z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu.

W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj?cy ??da od wykonawcy dokumentow potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje narz?dziami i urz?dzeniami (o parametrach minimalnych) z podaniem ich charakterystyk technicznych, niezb?dne do wykonania zamowienia:

? sprz?t d?wigowy o ud?wigu min. 16 t. i wysi?gu 20 m.;

? pompa o wydajno?ci powy?ej 2000 l/min., wysoko?? pompowania min.16 m.

2) Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonywal lub wykonuje uslugi odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamowienia: co najmniej 2 zadania, polegaj?ce na remoncie kompletnych hydrozespolow o warto?ci powy?ej 500 000,00 PLN brutto ka?dy.

3) Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (ktore b?d? uczestniczy? wykonaniu zamowienia) posiadaj?cymi wiedz? i do?wiadczenie w zakresie nast?puj?cym, tj.:

a) kierownik prac remontowych, ktory b?dzie posiadal 5 letni sta? pracy w bran?y hydroenergetycznej oraz uprawnienia kwalifikacyjne do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji, wydawane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z po?niejszymi zmianami) ? w zakresie niezb?dnym do wykonania zadania. Grupa I ?D i ?E b.o.n oraz Grupa II ?D i ?E pkt. 3;

b) dwoch pracownikow posiadaj?cych uprawniania do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, wydawane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z po?niejszymi zmianami) ? w zakresie niezb?dnym do wykonania zadania. Grupa I ?E b.o.n w zakresie wykonywanych prace pomiarowe oraz Grupa II ?E pkt. 3;

c) jeden pracownik posiadaj?cy uprawnienia do obslugi urz?dze? d?wigowych (suwnic) wydane przez UDT.

W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da od wykonawcy:

a) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skladania ofert;

b) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

c) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroclaw, sala nr 22.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Rodzaj procedury: otwarta. Przetarg nieograniczony.

II. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Je?eli oferta wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, zamawiaj?cy b?dzie ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy reguluj?cej wspolprac? tych wykonawcow.

III. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 14 500 PLN. (slownie: czterna?cie tysi?cy pi??set zlotych 00/100) przed uplywem terminu skladania ofert. Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zostaly przedstawione w pkt. 10 SIWZ.

IV. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy ustala si? w wysoko?ci 7 % ceny calkowitej podanej w ofercie. Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zostaly okre?lone w pkt. 17 SIWZ.

V. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

VI. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VII. Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zaplaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia dor?czenia do siedziby Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z tre?ci? art. 180 oraz 182 ustawy Prawo Zamowie? Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Turbine generator sets

2017/S 189-387157

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. C. K. Norwida 34
Wroclaw
50-950
Poland
Contact person: Ewelina Balsam
Telephone: +48 713378969
E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Fax: +48 713285048
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Address of the buyer profile: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont kapitalny turbozespolu Elektrowni Wodnej Kozielno na rzece Nysie Klodzkiej w miejscowo?ci Paczkow, ul. Stacyjna 2.

Reference number: AZ/3840/55/2017
II.1.2) Main CPV code
31124100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 975 600.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 975 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Turbine generator sets
ND Document number 387157-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WROCLAW
AU Authority name Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31124100 - Turbine generator sets
OC Original CPV code 31124100 - Turbine generator sets
RC NUTS code PL52
IA Internet address (URL) http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >