Poland-Gorzyce: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003594468221979
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 387152-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gorzyce: Refuse and waste related services

2017/S 189-387152

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Gorzyce
ul. Ko?cielna 15
Gorzyce
44-350
Poland
Contact person: Stella Siedlaczek
Telephone: +48 324513056
E-mail: gorzyce@gorzyce.pl
Fax: +48 324513056
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: http://www.gorzyce.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ug.bip.gorzyce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych, polo?onych na terenie gminy Gorzyce.

Reference number: IZP.271.24.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamowienia odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych, polo?onych na terenie Gminy Gorzyce, w sposob umo?liwiaj?cy Gminie Gorzyce osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U.2017 1289) zapisami Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa ?l?skiego na lata 2016-2022 oraz Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Gorzyce, ktory b?dzie obowi?zywal od 1.1.2018 r., ustaw? z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. 2016.1987 ze zm.) a tak?e rozporz?dzeniami Ministra ?rodowiska dotycz?cymi realizacji zadania.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90513100
90514000
90511000
34928480
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Gmina Gorzyce.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres prac obejmuje:

Odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy na stale i czasowo, w tym:

a) odbieranie spod nieruchomo?ci odpadow komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),

b) odbieranie spod nieruchomo?ci odpadow segregowanych (papier, szklo, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegaj?ce biodegradacji, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem bioodpadow oraz zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, opony oraz w okresie od pa?dziernika do kwietnia popioly i ?u?le.

Gmina Gorzyce sklada si? z 12 solectw do ktorych nale??: Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Odra, Osiny, Uchylsko, Rogow, Czy?owice, Turza ?l?ska, Kolonia Fryderyk, Bluszczow, Belsznica. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla wojewodztwa ?l?skiego Gmina Gorzyce nale?y do REGIONU III.

Dane:

? powierzchnia gminy wynosi 6,447 ha,

? liczba mieszka?cow gminy wedlug ewidencji ludno?ci: 20 582

? liczba mieszka?cow gminy wedlug deklaracji o wysoko?ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 18 342 (na dzie? 14.09.2017)

? liczba nieruchomo?ci jednorodzinnych wedlug ewidencji nieruchomo?ci: 5 151

? liczba nieruchomo?ci wielolokalowych: 30, liczba osob zameldowanych w tych nieruchomo?ciach to 952 osoby

? drogi gminne publiczne: okolo 112 km,

? drogi gminne wewn?trzne: okolo 50 km,

? drogi krajowe: okolo 10,1 km,

? drogi powiatowe: okolo 47,8 km.

Zamawiaj?cy posiada wyposa?ony Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK), Gorzyce ul. Bogumi?ska 13. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? pojemniki na wymian? do PSZOK zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca zobowi?zany jest przyj?? w kalkulacji kosztow przychod pochodz?cy ze sprzeda?y surowcow wtornych, odebranych z terenu Gminy Gorzyce.

Wykonawcy maj? do wgl?du na stronie internetowej: www.gorzyce.pl/mapa.htm map? gminy Gorzyce. Po podpisaniu umowy zamawiaj?cy udost?pni wykonawcy map? gminy Gorzyce w formie papierowej.

Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? do Urz?du Gminy Gorzyce, ul. Ko?cielna 15 do 31.12.2017 r. po 200 szt. workow z ka?dej frakcji odpadow zbieranych selektywnie, ktore b?d? wydawane mieszka?com nowych nieruchomo?ci w siedzibie urz?du celem doposa?enia.

Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wyposa?enia mieszka?cow zabudowy wielolokalowej w pojemniki na odpady komunalne segregowane o pojemno?ci min.1100 l na ka?d? frakcj? odpadow zgodnie ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni w ramach zamowienia dzier?aw? metalowych pojemnikow przeznaczonych do zbiorki zmieszanych odpadow komunalnych w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. a tak?e dodatkowo do selektywnej zbiorki popiolow i ?u?li w okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. oraz od pa?dziernika 2018 r. do grudnia 2018 r. do budynkow stanowi?cych mienie komunalne gminy Gorzyce zgodnie ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych do ktorej jest obowi?zany przekaza? odebrane odpady. W przypadku niewielkich ilo?ci odebranych odpadow selektywnie zbieranych, niepodlegaj?cych przekazaniu do regionalnej instalacji przetwarzania odpadow komunalnych, mo?liwe jest wskazanie podmiotu zbieraj?cego te odpady.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 50 000 PLN

2. Kryteria wyboru ofert:

? cena ? 60 %

? emisja spalin ? 40 %

3. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie? z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamowie? polega? b?dzie na powtorzeniu podobnych uslug jak w zamowieniu podstawowym. Warto?? powtorzonych uslug mo?e wynie?? maksymalnie 500 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu wymienione w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamowie? publicznych dotycz?ce posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, tj.:

1.1) wpisu do rejestru dzialalno?ci regulowanej, prowadzonego przez Wojta Gminy Gorzyce, w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach,

1.2) zezwolenia na zbieranie odpadow wydane przez wla?ciwy organ zgodnie z Ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

1.3) zezwolenia na transport odpadow wydane przez wla?ciwy organ zgodnie z Ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

1.4) wpisu do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym.

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca przedstawi:

1) dokument potwierdzaj?cy wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej prowadzonego przez Wojta Gminy Gorzyce (zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach),

2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadow wydane przez wla?ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

3) aktualne zezwolenie na transport odpadow wydane przez wla?ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

4) dokument potwierdzaj?cy wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska zgodnie z ustaw? z dnia 29.7.2005 r., o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym,

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca powinien znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia, tj.: winien posiada? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w kwocie nie mniejszej ni? 350 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca przedstawi informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu (Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganej przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnienie opisanego powy?ej warunku udzialu w post?powaniu)

Je?eli Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, warunki o ktorych mowa powy?ej Wykonawcy mog? spelnia? l?cznie, tj co najmniej jeden z Wykonawcow musi spelnia? okre?lony warunek

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu polega? na zasobach innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykaza?, ?e w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie wykonywal/wykonuje minimum 1 uslug? odpowiadaj?c? swym rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia w l?cznej kwocie 300 000 PLN.

Wykonawca winien wykaza?, ?e dysponuje co najmniej baz? magazynowo-transportow? usytuowan?:

a) w gminie, z ktorej terenu odbiera te odpady, lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granicy tej gminy;

b) na terenie, do ktorego posiada tytul prawny.

W zakresie wyposa?enia bazy magazynowo ? transportowej nale?y zapewni?, aby:

a) teren bazy magazynowo ? transportowej byl zabezpieczony w sposob uniemo?liwiaj?cy wst?p osobom nieupowa?nionym;

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdow byly zabezpieczone przed emisj? zanieczyszcze? do gruntu;

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadow komunalnych byly zabezpieczone przed emisj? zanieczyszcze? do gruntu oraz zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych;

d) teren bazy magazynowo-transportowej byl wyposa?ony w urz?dzenia lub systemy zapewniaj?ce zagospodarowanie wod opadowych i ?ciekow przemyslowych, pochodz?cych z terenu bazy zgodnie z wymaganiami okre?lonymi przepisami ustawy z dnia 18.7.2001 r. ? Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121);

Baza magazynowo-transportowa byla wyposa?ona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdow,

b) pomieszczenie socjalne dla pracownikow odpowiadaj?ce liczbie zatrudnionych osob,

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadow z grupy odpadow komunalnych,

d) legalizowan? samochodow? wag? najazdow? ? w przypadku gdy na terenie bazy nast?puje magazynowanie odpadow.

Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdowa? si? tak?e:

a) punkt bie??cej konserwacji i napraw pojazdow,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdow

? o ile czynno?ci te nie s? wykonywane przez uprawnione podmioty zewn?trzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Cz??? transportowa oraz cz??? magazynowa bazy mog? znajdowa? si? na oddzielnych terenach.

Wykonawca dysponuje co najmniej:

a) pojazdami typu ?mieciarka do odbioru odpadow z pojemnikow typu 110/120 l, 240 l, 1100 l ? 3 szt.

b) ?mieciark? malogabarytow? do 3,5 tony przystosowan? do odbioru odpadow z posesji o utrudnionym doje?dzie, w tym o w?skich ograniczonych kraw??nikami i chodnikami dojazdach ? 1 szt.

c) pojazdem z d?wigiem hakowym lub bramowym (no?nik) przystosowanym do odbioru kontenerow z odpadami typu KP5, KP7, KP10 ? 1 szt.

d) samochodem ci??arowym przystosowanym do odbioru odpadow ? 1 szt.

e) pojazdami stosowanymi do zbiorki selektywnej spod nieruchomo?ci ? 4 szt.

Ww. pojazdy specjalistyczne, u?ywane do ?wiadczenia uslug odbioru odpadow winny by? oznakowane w widocznym miejscu: nazw? firmy oraz danymi adresowymi i nr telefonu podmiotu odbieraj?cego odpady komunalne. Zamawiaj?cy mo?e przeprowadza? kontrol? pojazdow w zakresie emisji spalin zgodnie z przedstawion? ofert?, podczas realizacji zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca przedstawi:

? wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert ? wg zal. nr 4 do SIWZ.;

? wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzor stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

Je?eli Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, warunki o ktorych mowa powy?ej Wykonawcy mog? spelnia? l?cznie, tj co najmniej jeden z Wykonawcow musi spelnia? okre?lony warunek.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji s? uj?te w formularzu umowy, ktora zostanie podpisany w wyniku rozstrzygni?cia niniejszego przetargu. Formularz stanowi zal?cznik nr 8 do specyfikacji.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Gminy w Gorzycach, ul. Ko?cielna 15, 44-350 Gorzyce, Sala Narad (parter).

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby do kontaktu: Stella Siedlaczek, Izolda Gajowska, Barbara Kolodziej

Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy podaje kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

W trakcie otwierania ofert do publicznej wiadomo?ci zostan? podane:

? nazwa i adres Wykonawcy,

? cena ofertowa,

? termin wykonania zamowienia, oraz

? inne informacje przewidziane ustaw?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartal 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien przedlo?y?:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem skladania ofert;

2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4 aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

5) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? wzor o?wiadczenia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ;

6) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? wzor o?wiadczenia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ;

7) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2016.716 ze zm.) ? wzor o?wiadczenia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ;

Wykonawcy zobowi?zani s? wraz z ofert? cenow? ? Formularz oferty zlo?y?:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamowie?, dalej zwany JEDZ, wg instrukcji stanowi?cej Zal?cznik 2 do SIWZ w zakresie wst?pnego potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust 1b Pzp (rozdzial IX pkt 1 SIWZ) oraz, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 Pzp, wypelniony w zakresie dotycz?cym informacji o Wykonawcy (Cz??? II), a tak?e:

a) w zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust 1 Pzp

b) w zakresie wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolno?ci technicznej lub zawodowej

2) Pelnomocnictwo ? je?eli dotyczy

3) Zobowi?zania podmiotow trzecich ? je?eli dotyczy,

4) Dowod wniesienia wadium,

5) Dokumenty potwierdzaj?ce, i? wskazane pojazdy spelniaj? okre?lone w ofercie normy emisji spalin.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokolu z otwarcia ? o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej z innymi Wykonawcami skladaj?cymi oferty w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Termin do wniesienia odwolania:

a) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo

b) w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du Okr?gowego w Gliwicach na zasadach opisanych w rozdziale 3 dzialu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gorzyce: Refuse and waste related services

2017/S 189-387152

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Gorzyce
ul. Ko?cielna 15
Gorzyce
44-350
Poland
Contact person: Stella Siedlaczek
Telephone: +48 324513056
E-mail: gorzyce@gorzyce.pl
Fax: +48 324513056
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: http://www.gorzyce.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych, polo?onych na terenie gminy Gorzyce.

Reference number: IZP.271.24.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90513100
90514000
90511000
34928480
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Gorzyce: Refuse and waste related services
ND Document number 387152-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GORZYCE
AU Authority name Gmina Gorzyce
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34928480 - Waste and rubbish containers and bins
90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90513100 - Household-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
OC Original CPV code 34928480 - Waste and rubbish containers and bins
90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90513100 - Household-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
RC NUTS code PL227
IA Internet address (URL) http://www.gorzyce.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >