Poland-Mi?dzyrzecz: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003594533778755
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389261-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Mi?dzyrzecz: Refuse and waste related services

2017/S 190-389261

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Mi?dzyrzecz
WRG.271.27.2017
ul. Rynek 1
Mi?dzyrzecz
66-300
Poland
Contact person: Tomasz Dembowy
Telephone: +48 957426930
E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Fax: +48 957426979
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bip.miedzyrzecz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.miedzyrzecz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie gm. Mi?dzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych oraz odbior odpadow w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r.

Reference number: WRG.271.27.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wyposa?enie wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie gminy Mi?dzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych i utrzymywanie ich w nale?ytym stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym oraz ci?gly i niezawodny odbior odpadow komunalnych z tych nieruchomo?ci w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r. Szczegolowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaly okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia,stanowi?cym pkt 3 SIWZ. Pozostale warunki realizacji zamowienia zostaly okre?lone we wzorze

umowy stanowi?cym zal?cznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Gmina Mi?dzyrzecz.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest wyposa?enie wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie gminy Mi?dzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych i utrzymywanie ich w nale?ytym stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym oraz ci?gly i niezawodny odbior odpadow komunalnych z tych nieruchomo?ci w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r.

2.W ramach zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest odebra? nast?puj?ce rodzaje odpadow komunalnych:

1)Zmieszane odpady komunalne zebrane w pojemnikach (pojemnik koloru czarnego opisane ?Zmieszane lub ?Niesegregowane),

2)Odpady zebrane selektywnie w pojemnikach/workach z podzialem na 4 frakcje:

a)papier, tektura (pojemniki lub worki koloru niebieskiego opisane ?Papier),

b)tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i metale (pojemniki lub worki koloru ?oltego opisane ?Metale i tworzywa sztuczne),

c)szklo (pojemniki lub worki koloru zielonego opisane ?Szklo),

d)ulegaj?ce biodegradacji (pojemniki koloru br?zowego opisane ?Bio),

3)odpady ?problemowe tj. meble, zu?yte opony, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, ceramika lazienkowa, drzwi, okna, i inne odpady wielogabarytowe,

4)przeterminowane leki zebrane w specjalnych zamykanych pojemnikach o poj. min. 60 l przeznaczonych na przeterminowane leki ustawionych w 4 aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Mi?dzyrzecz tj.:

a)Apteka ?Ratuszowa, ul. Rynek 2, Mi?dzyrzecz

b)Apteka ?Aspirynka, Os. Centrum 3, Mi?dzyrzecz

c)Apteka ?Grodzka, ul. Zachodnia 8, Mi?dzyrzecz

d)Apteka ?Dbam o Zdrowie, ul. Konstytucji 3 Maja 2, Mi?dzyrzecz

5)odpady segregowane z miejsc publicznych takie jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i metale oraz szklo zebrane w pojemnikach na odpady segregowane: zamykane ze specjalnymi otworami umo?liwiaj?cymi wrzucanie poszczegolnych rodzajow odpadow tj.:

a)utwardzony teren przy ul. Krasi?skiego 5 na dzialce o numerze ewidencyjnym 515/1, obr?b Mi?dzyrzecz 2,

b)utwardzony teren przy ul. Hugo Koll?taja 1 na granicy dzialek o numerach ewidencyjnych 45 i 261/57, obr?b Mi?dzyrzecz 1.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji aptek lub miejsc publicznych. Zmiana lokalizacji obejmuje teren miasta Mi?dzyrzecz.

3.Szacunkowa ilo?? odpadow komunalnych w okresie realizacji zamowienia wynosi 33.600 Mg, w tym:

a)na obszarze miejskim 24.528 Mg,

b)na obszarze wiejskim 9.072 Mg.

W wy?ej przedstawionej ilo?ci odpadow zawarte s? odpady zebrane selektywnie z podzialem na 5 frakcji:

a)papier, tektura ? w ilo?ci szacunkowej 730 Mg,

b)tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i metale ? w ilo?ci szacunkowej 1.408 Mg,

c)szklo ? w ilo?ci szacunkowej 972 Mg,

d)odpady ulegaj?ce biodegradacji ? w ilo?ci szacunkowej 2.571 Mg,

e)odpady ?problemowe ? w ilo?ci szacunkowej 914 Mg.

Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru odpadow tak?e wowczas, gdy ilo?? odpadow wzro?nie nie wi?cej ni? 5 %.

Odbioru odpadow wymienionych w pkt. 2 nale?y przeprowadza? pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczegolnych frakcji odpadow w sposob zapobiegaj?cy ich zmieszaniu.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy spelniaj?cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spelniaj?cy minimalne warunki udzialu w post?powaniu umo?liwiaj?ce realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie, dotycz?ce kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika ta z odr?bnych przepisow. Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada zezwolenie na transport odpadow, o ktorym mowa w art. 233 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy spelniaj?cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spelniaj?cy minimalne warunki udzialu w post?powaniu umo?liwiaj?ce realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie, dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e osi?gn?l w ostatnich trzech latach obrotowych, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci gospodarczej byl krotszy ? za ten okres, obrot w wysoko?ci co najmniej 1 000 000 PLN netto rocznie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy spelniaj?cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spelniaj?cy minimalne warunki udzialu w post?powaniu umo?liwiaj?ce realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie, dotycz?ce:

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Zdolno?ci technicznej (w zakresie do?wiadczenia). Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykonal (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje) nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimum:

a) jedn? uslug? lub uslugi odbioru zmieszanych odpadow komunalnych, z ktorych ka?da byla wykonywana na rzecz wla?cicieli nieruchomo?ci lub gmin, w przypadku gdy gmina przej?la obowi?zki wla?ciciela nieruchomo?ci, w sposob ci?gly przez okres co najmniej 12 miesi?cy, ktora to usluga lub uslugi obejmowaly odbior odpadow w okresie 12 miesi?cy o l?cznej masie minimum 5.000 Mg (dopuszcza si? podanie ilo?ci w m przy zastosowaniu wska?nika 0,15 Mg/m) oraz

b) jedn? uslug? lub uslugi odbioru odpadow komunalnych gromadzonych w sposob selektywny, z ktorych ka?da byla wykonywana na rzecz wla?cicieli nieruchomo?ci lub gmin, w sposob ci?gly przez okres co najmniej 12 miesi?cy, ktora to usluga lub uslugi obejmowaly odbior odpadow opakowaniowych gromadzonych w sposob selektywny o l?cznej masie minimum 450 Mg w okresie 12 miesi?cy

potwierdzone dowodami, ?e zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

2. Zdolno?ci technicznej (w zakresie potencjalu technicznego). Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal wyposa?eniem umo?liwiaj?cym odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci w ilo?ci co najmniej:

a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych, a tak?e

b) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej.

Pojazdy musz? by? trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazw? firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbieraj?cego odpady komunalne od wla?cicieli nieruchomo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega, aby co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych przeznaczone byly do ci?glej obslugi gminy Mi?dzyrzecz.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 14:15
Place:

Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 9.11.2017 roku o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. w Urz?dzie Miejskim w Mi?dzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Mi?dzyrzecz, pokoj 202 (sala narad).

Information about authorised persons and opening procedure:

Publiczne otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy skladaj?cego ofert?:

1) wypelniony formularz oferty wg zal?cznika nr 1 do SIWZ;

2) wypelniony i podpisany JEDZ wg zal?cznika nr 2 do SIWZ;

3) pelnomocnictwo lub inny dokument okre?laj?cy zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert? sklada pelnomocnik Wykonawcy;

4) dowod wniesienia wadium.

2. O?wiadczenie wymagane od Wykonawcy, ktory zlo?yl ofert? ? przekazane Zamawiaj?cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl informacji z sesji otwarcia ofert o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wg zal?cznika Nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, dokumenty lub informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w niniejszym post?powaniu.

3. Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona ? wykaz dokumentow zawarty zostal w pkt 7 i 8 SIWZ.

4. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych 00/100). Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium okre?lono w pkt 24 SIWZ.

5. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu korzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Mi?dzyrzecz: Refuse and waste related services

2017/S 190-389261

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Mi?dzyrzecz
WRG.271.27.2017
ul. Rynek 1
Mi?dzyrzecz
66-300
Poland
Contact person: Tomasz Dembowy
Telephone: +48 957426930
E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Fax: +48 957426979
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bip.miedzyrzecz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie gm. Mi?dzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych oraz odbior odpadow w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r.

Reference number: WRG.271.27.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Mi?dzyrzecz: Refuse and waste related services
ND Document number 389261-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MI?DZYRZECZ
AU Authority name Gmina Mi?dzyrzecz (WRG.271.27.2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) www.bip.miedzyrzecz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >