Poland-Nowy Targ: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003594955314331
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 388552-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nowy Targ: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388552

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Telephone: +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Fax: +48 182662312
NUTS code: PL219

Internet address(es):

Main address: www.nowytarg.pl

Address of the buyer profile: www.nowytarg.pl

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.nowytarg.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektr. do budynku Urz?du Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakladu Wodoci?gow i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.201.

Reference number: ZP.271.25.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Urz?du Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakladu Wodoci?gow i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.:

1/ zakres zamowienia obejmuje zakup energii w ilo?ci okolo 13 360 678 kWh.

2/ wskazane zu?ycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, ktory slu?y jedynie wycenie, a nast?pnie porownaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilo?ci, ktora mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie nast?powa? b?dzie na podstawie faktycznego zu?ycia energii elektrycznej w obiektach, zgodnie ze wskazaniami licznikow,

Szczegolowy opis zamowienia zawiera Rozdz. II SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL219
Main site or place of performance:

Nowy Targ.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Urz?du Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakladu Wodoci?gow i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

1/ zakres zamowienia obejmuje zakup energii w ilo?ci okolo 13 360 678 kWh.

2/ wskazane zu?ycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, ktory slu?y jedynie wycenie, a nast?pnie porownaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilo?ci, ktora mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie nast?powa? b?dzie na podstawie faktycznego zu?ycia energii elektrycznej w obiektach, zgodnie ze wskazaniami licznikow,

3/ szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w wy?ej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy dla poszczegolnych obiektow oraz ich charakterystyka zostaly wskazane w zestawieniu, ktore stanowi zal?cznik nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

4/ ilo?? punktow poboru energii elektrycznej mo?e ulec zmianie, zmiany b?d? wprowadzane w formie aneksu do umowy,

5/ dostarczana przez wykonawc? energia elektryczna musi spelnia? wymagania okre?lone w obowi?zuj?cych przepisach, w szczegolno?ci ustawie Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z po?n. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych zwi?zanych z nimi aktach obowi?zuj?cego prawa oraz polskimi normami,

6/ po zako?czeniu post?powania zamawiaj?cy przeka?e wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane niezb?dne do przeprowadzenia przez wykonawc? zmiany sprzedawcy,

7/ termin platno?ci z tytulu realizacji przedmiotu zamowienia nie b?dzie krotszy ni? 14 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej, nie cz??ciej ni? raz w miesi?cu, faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilo?ci zu?ycia energii elektrycznej i dostarczenia jej na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),

8/ termin dostarczenia odbiorcy prawidlowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala si? na nie mniej ni? 14 dni przed terminem zaplaty okre?lonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin platno?ci wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedlu?ony o czas opo?nienia,

9/ rozliczenia odbywa? si? b?d? na podstawie rzeczywistego zu?ycia energii elektrycznej (wyklucza si? stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej wynikaj?cej z oferty wykonawcy,

10/ cena jednostkowa netto sprzeda?y energii elektrycznej jest stala przez caly okres trwania umowy,

11/ cena jednostkowa brutto mo?e ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i uslug VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogolnie obowi?zuj?cych przepisow prawa, a w szczegolno?ci zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywno?ci energetycznej lub przepisow wykonawczych wprowadzaj?cych dodatkowe obowi?zki zwi?zane z zakupem praw maj?tkowych lub certyfikaty dotycz?ce efektywno?ci energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaj? powi?kszone o kwot? wynikaj?c? z obowi?zkow nalo?onych wla?ciwymi przepisami, od dnia ich wej?cia w ?ycie, bez konieczno?ci sporz?dzenia aneksu do umowy,

12/ wymagane jest posiadanie przez wykonawc?, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S. A. ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow) na ?wiadczenie uslug dystrybucyjnych na obszarze, na ktorym znajduje si? miejsce odbioru energii elektrycznej ? w przypadku wykonawcow nie b?d?cych wla?cicielami sieci dystrybucyjnej,

13/ wykonawca odpowiedzialny b?dzie za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia, za jako??, zgodno?? z warunkami technicznymi i jako?ciowymi okre?lonymi dla przedmiotu zamowienia,

14/ wymagana jest nale?yta staranno?? przy realizacji zamowienia, rozumiana jako staranno?? profesjonalisty w dzialalno?ci obj?tej przedmiotem niniejszego zamowienia,

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w Rozdziale II SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Kryterium wyboru wykonawcy oceniane b?dzie wedlug nast?puj?cych zasad:

1/ Cena ? 60 %

2/ termin platno?ci ? 40 %

3. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci 30 000 PLN (trzydzie?ci tysi?cy zlotych),

Pozostale informacje dotycz?ce wadium zostaly zawarte w Rozdz. XIV i XV SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie spelniony je?eli wykonawca posiada aktualn? koncesj? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z po?n. zm.) na wykonywanie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? obejmuj?ca wszystkie taryfy.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki,

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie definiuje szczegolowego opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie definiuje szczegolowego opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy:

1/ zamawiaj?cy zaakceptuje tre?? umowy stosowanej w swej dzialalno?ci przez wykonawc? pod warunkiem, ?e b?dzie ona zgodna ze Specyfikacj? Istotnych Warunkow Zamowienia, zaleca si? aby wykonawca do oferty dol?czyl projekt umowy,

2/ Urz?d Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiaj?cy przygotowuje i przeprowadza post?powanie przetargowe, natomiast umowy zostan? podpisane oddzielnie przez ka?d? jednostk? Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejski Zaklad Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o.,

3/ dostaw? nale?y realizowa? od dnia 1.1.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, z zastrze?eniem, ?e rozpocz?cie dostaw z wybranym dostawc? nast?pi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, ktor? z upowa?nienia zamawiaj?cego ma przeprowadzi? wykonawca w terminie do 31.12.2017 r.,

Pozostale istotne postanowienia znajduj? sie w Rozdziale II ust 3 SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Miasta Nowy Targ

ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

pok. 117.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie dotycz?ce spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz o?wiadczenie dotycz?ce przeslanek wykluczenia z post?powania w formie wypelnionego i podpisanego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowie? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

II. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych nie podleganiu wykluczeniu /art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy/:

1/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

2/ o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat i skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci /wedlug zal?cznika nr 5 do SIWZ/,

3/ o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne /wedlug zal?cznika nr 5 do SIWZ/,

4/ za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

5/ za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

6/ o?wiadczenia o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716 z po?n. zm.) /wedlug zal?cznika nr 5 do SIWZ/,

7/ odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie (je?eli post?powanie nie zostanie uniewa?nione) zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu o zamowienie publiczne.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale VI ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zmowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia, lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zmowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania okre?laj? stosowne przepisy dzialu VI ustawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1481) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nowy Targ: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388552

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Telephone: +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Fax: +48 182662312
NUTS code: PL219

Internet address(es):

Main address: www.nowytarg.pl

Address of the buyer profile: www.nowytarg.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektr. do budynku Urz?du Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakladu Wodoci?gow i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.201.

Reference number: ZP.271.25.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL219
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Nowy Targ: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 388552-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place NOWY TARG
AU Authority name Gmina Miasto Nowy Targ (NIP 735-001-40-12)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
RC NUTS code PL219
IA Internet address (URL) www.nowytarg.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >