Poland-Warsaw: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003595073379007
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 389245-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Snow-clearing services

2017/S 190-389245

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursus
PL1
pl. Czerwca 1976 Roku nr 1
Warszawa
02-495
Poland
Contact person: Zespol Zamowie? Publicznych, pok. 122
Telephone: +48 224436000
E-mail: ursus.zzp@um.warszawa.pl
Fax: +48 224436011
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ursus.warszawa.pl

Address of the buyer profile: www.ursus.warszawa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ursus.warszawa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Zimowe utrzymanie czysto?ci i porz?dku drog zarz?dzanych przez Dzielnic? Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.1.2018 r., do 31.12.2018 r.

Reference number: UD-XI-ZZP.271.25.WO?.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zimowe utrzymanie czysto?ci i porz?dku drog polegaj?ce na:

? od?nie?aniu drog, chodnikow,

? ?cie?ek rowerowych i miejsc parkingowych,

? likwidacja ?lisko?ci zimowej,

? wywo?enie nadmiernej ilo?ci ?niegu i skladowanie ich na terenach zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego jak rownie? czynno?ci zwi?zane ze sprz?taniem przej?ciowym drog

? sprz?tanie i zamiatanie ulic.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 171 674.34 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Ursus.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zimowe utrzymanie czysto?ci i porz?dku drog polegaj?ce na:

? od?nie?aniu drog, chodnikow,

? ?cie?ek rowerowych i miejsc parkingowych,

? likwidacja ?lisko?ci zimowej,

? wywo?enie nadmiernej ilo?ci ?niegu i skladowanie ich na terenach zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego jak rownie? czynno?ci zwi?zane ze sprz?taniem przej?ciowym drog

? sprz?tanie i zamiatanie ulic. Opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji (T) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 230 565.75 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu wykonawca sklada dokumenty i o?wiadczenia wskazane w cz??ci IV SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w zakresie spelniana tego warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w zakresie spelniana tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca wykazal, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat, przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 uslug? w zakresie zimowego utrzymania ulic (jezdnie i chodniki) o warto?ci nie mniejszej ni? 200 000 PLN brutto polegaj?cej na od?nie?ania ulic, chodnikow oraz ?cie?ek rowerowych.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych o udzielenie zamowienia, warunek zostanie uznany przez zamawiaj?cego, za spelniony je?eli spelni go co najmniej jeden z wykonawcow skladaj?cych ofert?.

Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania warunku posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i zal?czone dowody potwierdzaj? spelnianie warunku. Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania warunku udzialu w post?powaniu, zgodnie z formul? spelnia/nie spelnia, w oparciu o o?wiadczenia i dowody zlo?one przez wykonawc? w ofercie na wezwanie zamawiaj?cego.

2) Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca, wykazal, ?e osoby, ktore b?d? skierowane przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialne za ?wiadczenie uslug posiadaly kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do?wiadczenie i wyksztalcenie niezb?dne do wykonywania zamowienia publicznego, a tak?e wykonywaly czynno?ci wyznaczone przez zamawiaj?cego, w zakresie co najmniej;

a) dyspozytor ? minimum 1 osoba,

b) kierowcy i operatorzy wymaganego sprz?tu ze stosownymi uprawnieniami do ich kierowania;

? kierowcy ? prawo jazdy kategorii minimum C ? minimum 3 kierowcow,

? operatorzy ? uprawnienia na sprz?t zaladowczy jednonaczyniowy ? minimum 3 operatorow;

c) pracownicy do obslugi utrzymania drog (jezdnie, chodniki, ?cie?ki rowerowe, zatoki parkingowe) ? minimum 8 osob;

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych o udzielenie zamowienia, warunek zostanie uznany przez zamawiaj?cego, za spelniony je?eli wykonawcy skladaj?cy ofert? b?d? spelnia? go l?cznie.

Zamawiaj?cy dokona oceny warunku posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz potwierdza spelnianie warunku. Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania warunku udzialu w post?powaniu, zgodnie z formul? spelnia/nie spelnia, w oparciu o o?wiadczenia i dokumenty zlo?one przez wykonawc? w ofercie na wezwanie zamawiaj?cego.

3) Zamawiaj?cy wymaga aby wykonawca dysponowal niezb?dnymi narz?dziami, wyposa?eniem zakladu lub urz?dzeniami technicznymi dost?pnymi wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami w minimalnym zakresie obejmuj?cym;

a) plugopiaskarka ? minimum 3 sztuki,

b) samochod samowyladowczy o ladowaniu 5 ton ? minimum 1 szt.,

c) od?nie?arka ?limakowo ? wirnikowa ? minimum 1 szt.,

d) od?nie?arka frezowo ? wirnikowa ? minimum 1 szt.;

e) zamiatarka wyposa?ona w zespol szczotek, oraz system zraszania ? minimum 3 szt.,

f) samochod ci??arowy do wywozu zebranych zanieczyszcze? do utylizacji? minimum 1 szt.;

g) samochod osobowy do monitorowania tras i kontroli wykonywanych prac? minimum 1 szt.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych o udzielenie zamowienia, warunek zostanie uznany przez zamawiaj?cego, za spelniony je?eli wykonawcy skladaj?cy ofert? b?d? spelnia? go l?cznie.

Zamawiaj?cy dokona oceny warunku posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz potwierdza spelnianie warunku. Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania warunku udzialu w post?powaniu, zgodnie z formul? spelnia/nie spelnia, w oparciu o o?wiadczenia i dokumenty zlo?one przez wykonawc? w ofercie na wezwanie zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w istotnych postanowieniach umowy, ktore stanowi? integraln? cz??? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (Zal?cznik nr 2 do SIWZ). Zal?cznik dost?pny na stronie Zamawiaj?cego: www.ursus.warszawa.pl .

2. W odniesieniu do art. 144 ustawy Pzp, zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany warunkow umowy na etapie jej realizacji w zakresie opisanym w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiaj?cy przeprowadzi aukcj?, je?eli zostan? zlo?one co najmniej 2 oferty nie podlegaj?ce odrzuceniu. Zaproszenie do udzialu w aukcji elektronicznej zostanie wyslane droga elektroniczn? na adres e-mail wskazany przez wykonawc? w druku ?Oferta. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej- cena 60 %.Warunkiem wzi?cia udzialu w aukcji j jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Siedziba zamawiaj?cego; Plac Czerwca 1976 Roku nr 1, pokoj nr 102.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. W sprawach merytyorycznych

Inspektor WO? Magdalena Sternik ? e-mail: msternik@um.warszawa.pl tel + 48 22 443-60-56

2. W sprawach proceduralnych;

Glowny specjalista ZZP ? Iwona Magdziarz ? e-mail: imagdziarz@um.warszawa.pl

fax. + 48 22 443-60-11.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik/listopad 2017.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Kwota i termin wniesienia wadium

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 6 000 PLN ( slownie: sze?? tysi?cy zlotych 00/100 zl)

2. Termin wniesienia wadium uplywa dnia 8.11.2017 roku o godz. 10:00

3. Wadium musi obejmowa? okres zwi?zania ofert? tj. do dnia 6.1.2018 roku;

4. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni, bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj?cego mo?e przedlu?y? termin zwi?zania ofert? z tym, ?e zamawiaj?cy mo?e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi?zania ofert?, zwroci? si? do wykonawcow o wyra?enie zgody na przedlu?enie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu?szy jednak ni? 60 dni.

II. Inne dokumenty wymagane od wykonawcy zgodnie z cz??ci? IV pkt II ppkt 6 (nie wymienione w cz??ci IV pkt 1-4 SIWZ.).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Snow-clearing services

2017/S 190-389245

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursus
PL1
pl. Czerwca 1976 Roku nr 1
Warszawa
02-495
Poland
Contact person: Zespol Zamowie? Publicznych, pok. 122
Telephone: +48 224436000
E-mail: ursus.zzp@um.warszawa.pl
Fax: +48 224436011
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ursus.warszawa.pl

Address of the buyer profile: www.ursus.warszawa.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Zimowe utrzymanie czysto?ci i porz?dku drog zarz?dzanych przez Dzielnic? Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.1.2018 r., do 31.12.2018 r.

Reference number: UD-XI-ZZP.271.25.WO?.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 171 674.34 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 230 565.75 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Snow-clearing services
ND Document number 389245-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursus (PL1)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.ursus.warszawa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >