Poland-Warsaw: Occupational clothing, special workwear and accessories

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 84 - Clothing, Individual Equipment, and Insignia
Opps ID: NBD00003595083461896
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386532-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Occupational clothing, special workwear and accessories

2017/S 189-386532

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
ul. Wie?owa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746356
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.pansa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: slu?by ?eglugi powietrznej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odzie?y i obuwia roboczego.

Reference number: AMZP-2227-24/77/2017
II.1.2) Main CPV code
18100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa odzie?y i obuwia roboczego realizowana w podziale na dwie cz??ci:

Cz??? I przedmiotu zamowienia:

Dostawa odzie?y i obuwia roboczego zgodnie z zal?cznikiem nr 1 do SIWZ ? OPZ dla cz??ci I przedmiotu zamowienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowi?cymi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Cz??? II przedmiotu zamowienia:

Dostawa odzie?y i obuwia medycznego zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? OPZ dla cz??ci II przedmiotu zamowienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowi?cymi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I. przedmiotu zamowienia ? dostawa odzie?y i obuwia roboczego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
35113400
18830000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ul. Wie?owa 8, 02-147 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I przedmiotu zamowienia:

Dostawa odzie?y i obuwia roboczego zgodnie z zal?cznikiem nr 1 do SIWZ ? OPZ dla cz??ci I przedmiotu zamowienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowi?cymi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady (min. 24 miesi?ce) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa odzie?y i obuwia medycznego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33199000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ul. Wie?owa 8, 02-147 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II przedmiotu zamowienia:

Dostawa odzie?y i obuwia medycznego zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? OPZ dla cz??ci II przedmiotu zamowienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowi?cymi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady (min. 24 miesi?ce) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dla cz??ci I przedmiotu zamowienia:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 375 000 PLN (slownie: trzysta siedemdziesi?t pi?? tysi?cy zlotych).

UWAGA: W przypadku podania warto?ci sumy gwarancyjnej od odpowiedzialno?ci cywilnej w walucie innej ni? zl, w celu oceny spelniania ww. warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zl wedlug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi?zuj?cego w dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Dla cz??ci II przedmiotu zamowienia:

Brak szczegolowego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dla cz??ci I przedmiotu zamowienia:

Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal / wykonuje co najmniej trzy (3) zamowienia polegaj?ce na sukcesywnych dostawach odzie?y i obuwia roboczego o warto?ci minimum 250 000 PLN netto ka?de zamowienie. Zamawiaj?cy wymaga aby sukcesywne dostawy o warto?ci minimum 250 000 PLN netto w ramach jednego zamowienia (umowy) zostaly zrealizowane w okresie nie dlu?szym ni? 12 miesi?cy.

UWAGA: W przypadku podania warto?ci dostawy w walucie innej ni? zl, w celu oceny spelniania ww. warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zl wedlug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi?zuj?cego w dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Dla cz??ci II przedmiotu zamowienia:

Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal / wykonuje co najmniej trzy (3) zamowienia polegaj?ce na dostawie odzie?y i obuwia medycznego o warto?ci minimum 5 000 PLN (slownie: pi?? tysi?cy zlotych) netto ka?de zamowienie.

Uwaga: W przypadku podania warto?ci dostawy w walucie innej ni? zl, w celu oceny spelniania ww. warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zl wedlug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi?zuj?cego w dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Realizacja zgodnie z tre?ci? Istotnych Postanowie? Umowy, stanowi?cych zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Polska Agencja ?eglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wie?owa 8.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Termin wykonania zamowienia ? zgodnie z Rozdzialem IV SIWZ.

II. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z post?powania o zamowienie ?zgodnie z Rozdzialem V SIWZ.

III. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udzialu w post?powaniu ? zgodnie z Rozdzialem VI SIWZ.

IV. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia, ?e oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego ? zgodnie z Rozdzialem VII SIWZ.

V. Wymagania dotycz?ce wadium ? zgodnie z Rozdzialem IX SIWZ.

VI. Opis kryteriow oceny ofert oraz sposob oceny ofert ? zgodnie z Rozdzialem XIV SIWZ.

VI. Informacje o formalno?ciach, jakie powinny zosta? dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego ? zgodnie z Rozdzialem XV SIWZ.

VIII. Istotne postanowienia umowy ? zgodnie z Rozdzialem XVII SIWZ

IX. Termin zwi?zania ofert? ? Wykonawca zwi?zany jest ofert? przez okres 60 dni, licz?c od dnia, w ktorym uplywa termin skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, ktory ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Occupational clothing, special workwear and accessories

2017/S 189-386532

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
ul. Wie?owa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746356
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.5) Main activity
Other activity: slu?by ?eglugi powietrznej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odzie?y i obuwia roboczego.

Reference number: AMZP-2227-24/77/2017
II.1.2) Main CPV code
18100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I. przedmiotu zamowienia ? dostawa odzie?y i obuwia roboczego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
35113400
18830000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa odzie?y i obuwia medycznego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33199000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Occupational clothing, special workwear and accessories
ND Document number 386532-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories
18830000 - Protective footwear
33199000 - Medical clothing
35113400 - Protective and safety clothing
OC Original CPV code 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories
18830000 - Protective footwear
33199000 - Medical clothing
35113400 - Protective and safety clothing
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.pansa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >