Poland-Radom: Security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003595108816554
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 387138-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Security services

2017/S 189-387138

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy
ul. Pilsudskiego 10
Radom
26-600
Poland
Contact person: Dorota Galkowska
Telephone: +48 486776553
E-mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radom.so.gov.pl

I.1) Name and addresses
S?d Rejonowy
ul. Struga 63
Radom
26-600
Poland
Contact person: Dorota Galkowska
Telephone: +48 486776553
E-mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radom.so.gov.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.radom.so.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
S?d Okr?gowy
ul. Warszawska 1
Radom
26-600
Poland
Contact person: Dorota Galkowska
Telephone: +48 486776553
E-mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.radom.so.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
S?d Okr?gowy
ul. Warszawska 1
Radom
26-600
Poland
Contact person: Dorota Galkowska
Telephone: +48 486776553
E-mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.radom.so.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: s?d okr?gowy
I.5) Main activity
Other activity: wymiar sprawiedliwo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu oraz w S?dach Rejonowych w Radomiu, w Zwoleniu, w Lipsku, w Szydlowcu i w Przysusze.

Reference number: ZP 226 - 11/17
II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu, w S?dzie Rejonowym w Radomiu, w S?dzie Rejonowym w Zwoleniu, w S?dzie Rejonowym w Lipsku, w S?dzie Rejonowym w Szydlowcu i w S?dzie Rejonowym w Przysusze.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu i w S?dzie Rejonowym w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 ? 600 Radom

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

S?d Okr?gowy i S?d Rejonowy, ul. Warszawska 1, 26 ? 600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

I. S?d okr?gowy w radomiu, ul. Warszawska 1, 26 ? 600 Radom:1) ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemow, konwojowanie dokumentow lub materialow zawieraj?cych informacje niejawne, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej ? przewidywany termin od dnia 23.2.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.:a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana przez:6 pracownikow ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00 oraz od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30, 2 pracownikow ochrony ? w poniedzialki od godziny 18:00 do godziny 07:30 rano dnia nast?pnego oraz od wtorku do pi?tku od godziny 15:30 do godziny 07:30 rano dnia nast?pnego, poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami),II. S?d Rejonowy w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 ? 600 Radom: 1) ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemow, konwojowanie warto?ci pieni??nych, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej ? przewidywany termin od dnia 23.2.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.: a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana przez: 8 pracownikow ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00 oraz od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30, 2 pracownikow ochrony ? w poniedzialki od godziny 18:00 do godziny 07:30 rano dnia nast?pnego oraz od wtorku do pi?tku od godziny 15:30 do godziny 07:30 rano dnia nast?pnego, poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami).Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/02/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 30 000 PLN. Od Wykonawcy,ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w cz??ci I wymagane b?dzie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy,w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w cz??ci I(l?cznej warto?ci brutto za realizacj? cz??ci I). Szczegolowe wymagania dot.wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy s? zawarte w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu, ul. Pilsudskiego 10, 26-600 Radom

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

S?d Okr?gowy, ul. Pilsudskiego 10, 26 ? 600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

I. S?d Okr?gowy w Radomiu, ul. Pilsudskiego 10, 26 ? 600 Radom ? ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemow, konwojowanie warto?ci pieni??nych, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej- przewidywany termin od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.:

1) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana, zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez: a) 3 pracownikow ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00 oraz od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30, b) 1 pracownika ochrony ? w poniedzialki od godziny 15:30 do godziny 07:30 rano dnia nast?pnego oraz od wtorku do pi?tku od godziny 15:30 do godziny 07:30 rano dnia nast?pnego, poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 10 000 PLN. Od Wykonawcy,ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w cz??ci II wymagane b?dzie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy,w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w cz??ci II(l?cznej warto?ci brutto za realizacj? cz??ci II). Szczegolowe wymagania dot. wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy s? zawarte w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwole?

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

S?d Rejonowy, ul. Moniuszki 6, 26 ? Zwole?.

II.2.4) Description of the procurement:

I S?d Rejonowy w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 ? 700 Zwole? ? ochrona budynku, monitoring obiektu + konserwacja systemow alarmowych, konwojowanie dokumentow lub materialow zawieraj?cych informacje niejawne, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej ? przewidywany termin od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.: 1) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez: a) 2 pracownikow ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od poniedzialku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30, b) 1 pracownika ochrony ? w poniedzialki w godzinach urz?dowania od godziny 15:30 do godziny 18:00, poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 500 PLN. Od Wykonawcy,ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w cz??ci III wymagane b?dzie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy,w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w cz??ci III(l?cznej warto?ci brutto za realizacj? cz??ci III). Szczegolowe wymagania dot.wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy s? zawarte w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Lipsku, ul. Partyzantow 1 i ul. Partyzantow 7, 27 ? 300 Lipsko

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

S?d Rejonowy, ul. Partyzantow 1 i ul. Partyzantow 7, 27 ? 300 Lipsko.

II.2.4) Description of the procurement:

S?d Rejonowy w Lipsku ? ochrona budynkow, monitoring obiektow + konserwacja systemow alarmowych, konwojowanie dokumentow lub materialow zawieraj?cych informacje niejawne, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej ? przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

1. S?d Rejonowy w Lipsku, ul. Partyzantow 1, 27 ? 300 Lipsko: a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez: 2 pracownikow ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od poniedzialku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30, 1 pracownika ochrony ? w poniedzialki w godzinach urz?dowania od godziny 15:30 do godziny 18:00, poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami), 2. S?d Rejonowy w Lipsku, ul. Partyzantow 7, 27 ? 300 Lipsko: a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez:

1 pracownika ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30 oraz w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00, z tym ?e w przypadku przedlu?ania si? posiedze? s?du poza ustalonymi godzinami pracy ochrona b?dzie wykonywana przez pracownika ochrony, w celu zapewnienia ochrony obiektu, osob i mienia do czasu zako?czenia rozpraw. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 7 000 PLN. Od Wykonawcy,ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w cz??ci IV wymagane b?dzie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy,w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w cz??ci IV(l?cznej warto?ci brutto za realizacj? cz??ci IV). Szczegolowe wymagania dot.wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy s? zawarte w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Szydlowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydlowiec

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

S?d Rejonowy, Pl. M. Konopnickiej 7, 26 ? 500 Szydlowiec.

II.2.4) Description of the procurement:

S?d Rejonowy w Szydlowcu ? ochrona budynku, monitoring obiektu + konserwacja systemow alarmowych, konwojowanie dokumentow lub materialow zawieraj?cych informacje niejawne, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej ? przewidywany termin od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

1. S?d Rejonowy w Szydlowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26 ? 500 Szydlowiec: a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez: 2 pracownikow ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od poniedzialku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny15:30, 1 pracownika ochrony ? w poniedzialki w godzinach urz?dowania od godziny 15:30 do godziny 18:00, poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 500 PLN. Od Wykonawcy,ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w cz??ci V wymagane b?dzie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy,w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w cz??ci V(l?cznej warto?ci brutto za realizacj? cz??ci V). Szczegolowe wymagania dot.wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy s? zawarte w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Przysusze, Al. Jana Pawla II 11, ul. Staszica 11, ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

S?d Rejonowy, al. Jana Pawla II 11, ul. Staszica 11, ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha.

II.2.4) Description of the procurement:

S?d Rejonowy w Przysusze ? ochrona budynkow, monitoring obiektow + konserwacja systemow alarmowych, konwojowanie dokumentow lub materialow zawieraj?cych informacje niejawne, sporz?dzenie planu ochrony fizycznej ? przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

1. Budynek S?du Rejonowego w Przysusze, al. Jana Pawla II 11, 26 ? 400 Przysucha: a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez: 1 pracownika ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30 oraz w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00, 1 pracownika ochrony ? poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami),2. Budynek S?du Rejonowego w Przysusze, ul. Staszica 11, 26 ? 400 Przysucha:a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez:1 pracownika ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30 oraz w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00,1 pracownika ochrony ? poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami),3. Budynek S?du Rejonowego w Przysusze, ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha ? wynajmowany na potrzeby V Wydzialu Ksi?g Wieczystych:a) bezpo?rednia ochrona fizyczna musi by? realizowana zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) przez: 1 pracownika ochrony ? w godzinach urz?dowania, tj. od wtorku do pi?tku od godziny 07:30 do godziny 15:30 oraz w poniedzialki od godziny 07:30 do godziny 18:00, 1 pracownika ochrony ? poza godzinami urz?dowania, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy w my?l ustawy z dnia 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z po?niejszymi zmianami). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 13 500 PLN. Od Wykonawcy,ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w cz??ci VI wymagane b?dzie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy,w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w cz??ci VI(l?cznej warto?ci brutto za realizacj? cz??ci VI). Szczegolowe wymagania dot.wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy s? zawarte w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada wa?n? koncesj? Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie uslug ochrony osob i mienia, zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z po?niejszymi zmianami) oraz ustaw? z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie dzialalno?ci gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z po?niejszymi zmianami).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dotyczy cz??ci I

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 900 000 PLN.

Dotyczy cz??ci II

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 500 000 PLN.

Dotyczy cz??ci III

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 90 000,- zlotych.

Dotyczy cz??ci IV

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 100 000 PLN.

Dotyczy cz??ci V

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 100 000 PLN.

Dotyczy cz??ci VI

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 200 000 PLN.

W przypadku skladania przez Wykonawc? oferty na wi?cej ni? jedn? cz???, Wykonawca musi wykaza?, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? rown? dodanym sumom gwarancyjnym wskazanym dla poszczegolnych cz??ci np. Je?eli Wykonawca sklada ofert? na cz??? I, cz??? II i cz??? III, to Wykonawca musi wykaza?, i? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na sum? gwarancyjn? 1 490 000 PLN (cz??? I ? 900 000 PLN. + cz??? II ? 500 000 PLN. + cz??? III ? 90 000 PLN.).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Wykonawca musi posiada? do?wiadczenie w wykonaniu uslug, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie,2) Wykonawca musi posiada? osoby, skierowane przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialne za ?wiadczenie uslug.

Do?wiadczenie Dotyczy cz??ci I: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? uslug? ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, konwojowanie) w budynkach u?yteczno?ci publicznej o minimalnej powierzchni calkowitej 8 000 m.Dotyczy cz??ci II:Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? uslug? ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, konwojowanie) w budynkach u?yteczno?ci publicznej o minimalnej powierzchni calkowitej 3 000 m.Dotyczy cz??ci III:Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? uslug? ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, konwojowanie) w budynkach u?yteczno?ci publicznej o minimalnej powierzchni calkowitej 1 000 m.Dotyczy cz??ci IV:Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? uslug? ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, konwojowanie) w budynkach u?yteczno?ci publicznej o minimalnej powierzchni calkowitej 1 000 m.Dotyczy cz??ci V:Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? uslug? ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, konwojowanie) w budynkach u?yteczno?ci publicznej o minimalnej powierzchni calkowitej 600 m.Dotyczy cz??ci VI:Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? uslug? ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja + konwojowanie) w budynkach u?yteczno?ci publicznej o minimalnej powierzchni calkowitej 950 m.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Osoby do realizacji zamowienia dotyczy cz??ci I:Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:? dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy),? dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy),?dysponuje co najmniej 27 pracownikami ochrony (w tym dziewi?ciu rezerwowych). Dotyczy cz??ci II: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:? dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy),? dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy), ?dysponuje co najmniej 6 pracownikami ochrony (w tym trzema rezerwowymi). Dotyczy cz??ci III: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:? dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy), ? dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy), ?dysponuje co najmniej 5 pracownikami ochrony (w tym dwoma rezerwowymi). Dotyczy cz??ci IV: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:?dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy), ?dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy), ?dysponuje co najmniej 6 pracownikami ochrony (w tym dwoma rezerwowymi). Dotyczy cz??ci V: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e: dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy), dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy), ? dysponuje co najmniej 5 pracownikami ochrony (w tym dwoma rezerwowymi). Dotyczy cz??ci VI: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:? dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy), ? dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy), ? dysponuje co najmniej 9 pracownikami ochrony (w tym trzema rezerwowymi). W/w pracownicy musz? posiada? odpowiedni sta? i do?wiadczenie zawodowe, by? wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego prowadzon? przez Komendanta Glownego Policji, posiada? legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego, posiada? wa?ne po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul? ?poufne, posiada? aktualne za?wiadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustaw? z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1167 z po?niejszymi zmianami), posiada? aktualne pozwolenie na bro? obiektow?, posiada? aktualne za?wiadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony radiologicznej oraz aktualne za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do pracy przy urz?dzeniach rentgenowskich wydane przez lekarza posiadaj?cego odpowiednie do tego kwalifikacje. Szczegolowo wymagania dla pracownikow w poszczegolnych cz??ciach okre?la SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej cz??ci, zobowi?zany jest przez podpisaniem umowy do przekazania Zamawiaj?cemu kserokopii:a) wa?nych po?wiadcze? bezpiecze?stwa upowa?niaj?cych do dost?pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul? ?poufne ? wszystkie cze?ci,b) aktualnych za?wiadcze? o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych ? wszystkie cz??ci,c) legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej ? wszystkie cz??ci,d) legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego ? wszystkie cz??ci,e) aktualnego za?wiadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony radiologicznej ? cz??? I i II,f) aktualnego za?wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza? do pracy przy urz?dzeniach rentgenowskich wydanego przez lekarza uprawnionego do wydawania takich za?wiadcze? ? cz??? I i II,g) wa?nych za?wiadcze? o niekaralno?ci z Krajowego Rejestru Karnego? wszystkie cz??ci. Zmiany umow przewidziane s? w paragrafie 11 wzoru umow.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:30
Place:

S?d Okr?gowy w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, 26-600 Radom, w pokoju nr 4.17, IV pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:1) wypelniony formularz ofertowy,2) o?wiadczenia wymienione w punkcie 8.1. ? 8.4. SIWZ 3) dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium 4) zobowi?zanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym przez Zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:a) koncesji lub dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania,b) potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego (je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? wymaganych przez Zamawiaj?cego dokumentow, Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innych dokumentow, ktore w wystarczaj?cy sposob potwierdzaj? spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu),c) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,d) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami,

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,g) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne,h) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowie? Publicznych jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Security services

2017/S 189-387138

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy
ul. Pilsudskiego 10
Radom
26-600
Poland
Contact person: Dorota Galkowska
Telephone: +48 486776553
E-mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radom.so.gov.pl

I.1) Name and addresses
S?d Rejonowy
ul. Struga 63
Radom
26-600
Poland
Contact person: Dorota Galkowska
Telephone: +48 486776553
E-mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radom.so.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: wymiar sprawiedliwo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu oraz w S?dach Rejonowych w Radomiu, w Zwoleniu, w Lipsku, w Szydlowcu i w Przysusze.

Reference number: ZP 226 - 11/17
II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu i w S?dzie Rejonowym w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 ? 600 Radom

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/02/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Okr?gowym w Radomiu, ul. Pilsudskiego 10, 26-600 Radom

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwole?

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Lipsku, ul. Partyzantow 1 i ul. Partyzantow 7, 27 ? 300 Lipsko

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Szydlowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydlowiec

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug bezpo?redniej ochrony fizycznej: w S?dzie Rejonowym w Przysusze, Al. Jana Pawla II 11, ul. Staszica 11, ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Radom: Security services
ND Document number 387138-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place RADOM
AU Authority name S?d Okr?gowy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79710000 - Security services
OC Original CPV code 79710000 - Security services
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) www.radom.so.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >