Poland-Warsaw: Systems support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003595324758249
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 387133-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Systems support services

2017/S 189-387133

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-624
Poland
Contact person: Karolina Krzepina-Kropidlowska
Telephone: +48 226012247
E-mail: karolina.krzepina-kropidlowska@policja.gov.pl
Fax: +48 226011982
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.policja.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Komenda Glowna Policji Wydzial Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansow
ul. Domaniewska 36/38
Warszawa
02-672
Poland
Contact person: Karolina Krzepina ? Kropidlowska
Telephone: +48 226011982
E-mail: karolina.krzepina-kropidlowska@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslugi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesi?cy.

Reference number: 215/BLiI/17/KK/
II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakup uslugi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesi?cy. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do Projektu umowy ? Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup uslugi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesi?cy. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do Projektu umowy ? Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin ko?cowy realizacji zamowienia: 24 miesi?ce od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania limitu 9 000 osobogodzin, jednak nie wcze?niej ni? od 18.10.2017 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamowienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktory:

1. spelnia nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu, dotycz?ce:

1)zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? posiadania wiedzy i do?wiadczenia, w tym:

wykonania w okresie trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie:

minimum jednej uslugi polegaj?cej na wsparciu systemu informatycznego, trwaj?cej nie krocej ni? 12 miesi?cy o warto?ci nie mniejszej 1 000 000,00 PLN (jeden milion zlotych 00/100) brutto;

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia ? w tym co najmniej 6 (sze?cioma) ekspertami, ktorzy l?cznie posiadaj? nast?puj?ce wa?ne certyfikaty:

minimum 1 Eksperta z zakresu baz danych posiadaj?cego certyfikaty: ?Oracle Database 12c Administrator Certified Professional i ?Oracle Database 11g Administrator Certified Professional;

minimum 1 Eksperta z zakresu baz danych posiadaj?cego certyfikaty: ?Oracle Database 12c Maximum Availability Certified Expert Certification i ?Oracle Database 11g Administrator Certified Professional oraz ?Oracle Database Performance and Tuning 2015 Certified Implementation Specialist Certification lub ?Oracle Database 12c Maximum Availability Certified Expert Certification i ?Oracle Database 11g Administrator Certified Professional oraz ?Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert;

'minimum 1 Eksperta z zakresu baz danych posiadaj?cego certyfikat ?Oracle Database 11g Administrator Certified Professional;

minimum 1 Eksperta z zakresu Serwera Aplikacji Oracle Weblogic posiadaj?cego certyfikat ?Oracle Certified Professional, Oracle WebLogic Server 12c Administrator Certification;

minimum 2 Ekspertow z zakresu Serwera Aplikacji Oracle Weblogic posiadaj?cych certyfikaty: ?Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 11g System Administrator i ?Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 12c Administrator;

minimum 2 Ekspertow Systemu Operacyjnego Red Hat Linux posiadaj?cych certyfikat ?Red Hat Certified System Administrator;

minimum 1 Eksperta posiadaj?cego certyfikat ?Oracle VM 3.0 for x86 Certified Implementation Specialist;

Wskazane osoby musz? bra? udzial w realizacji przedmiotowego zamowienia.

W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu:

5.1.1.wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

5.1.2 wykazu osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie okre?lonym w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1) SIWZ ? zalecan? tre?? wykazu stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? Projekt umowy wraz z zal?cznikami.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Przyst?puj?c do przetargu, Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, zaznaczaj?c cel wplaty, w wysoko?ci: 90 000 PLN (dziewi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).

2.Forma wnoszenia wadium.

Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach, w: pieni?dzu, por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978, 1240 z po?n. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wplaca przelewem na podany ni?ej rachunek bankowy Zamawiaj?cego (kserokopi? dokumentu potwierdzaj?cego dokonanie powy?szej operacji Wykonawca winien dol?czy? do oferty):

Komenda Glowna Policji Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000 z dopiskiem nr sprawy 215/BLiI/17/KK

4.Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi by? zlo?one lub wplyn?? na rachunek Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert i musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?.

5.Wadium wniesione w jednej z form okre?lonych w pkt. 2 (z wyl?czeniem formy pieni??nej), nale?y zlo?y? w formie oryginalu w Biurze Finansow KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 435 (w dniach od poniedzialku do pi?tku z wyl?czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-15.00).

6.Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, musz? by? podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by? sporz?dzony w sposob umo?liwiaj?cy jego identyfikacj?, np. zlo?ony wraz z imienn? piecz?tk? lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?.

7.Wykonawca, ktory nie zabezpieczy zlo?onej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?.

8.Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okre?lonych w ustawie Pzp.

9.Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.

Ponadto:

1.Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia wykonawcow, ktorzy nie wykazali spelnienia wymogow okre?lonych w art. 24 ust. 1 i 5. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow zawiera Rozdzial VII SIWZ.

2.Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

3.Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sklada dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ust. 6 Rozdzial VII.

4.Przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy b?dzie wymagal od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % warto?ci brutto przedmiotu umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Systems support services

2017/S 189-387133

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-624
Poland
Contact person: Karolina Krzepina-Kropidlowska
Telephone: +48 226012247
E-mail: karolina.krzepina-kropidlowska@policja.gov.pl
Fax: +48 226011982
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslugi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesi?cy.

Reference number: 215/BLiI/17/KK/
II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Systems support services
ND Document number 387133-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Glowna Policji
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72253200 - Systems support services
OC Original CPV code 72253200 - Systems support services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.policja.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >