Poland-Warsaw: Systems and technical consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003595425632280
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387350-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Systems and technical consultancy services

2017/S 189-387350

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Poland
Contact person: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarz?dzania Uczelni? opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej.

Reference number: ZP/CI/04/2017
II.1.2) Main CPV code
72220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarz?dzania Uczelni? opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia zostal opisany we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Prawo opcji polega? b?dzie na zamowieniu od Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamowienia, Uslug Dodatkowych opisanych w 5 Wzoru Umowy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 680 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72250000
72230000
72253200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi utrzymania Systemu SAP PW w zakresie modulow: HCM (w szczegolno?ci PA, PY, PT, ESS), FI, FI-CA, CO, PS, MM, SD, FI-AA, RE/PM, PI, BW, BOBJ, HANA, polegaj?ce na:

1) dokonywaniu oplat maintenance do posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji SAP,

2) usuwaniu Usterek i Awarii oraz ?wiadczeniu Konsultacji Zdalnych,

3) dostosowywanie Systemu SAP PW do zmieniaj?cych si? przepisow prawa,

4) reprezentowaniu interesow Zamawiaj?cego wobec producenta Oprogramowania w przypadku konieczno?ci rozwi?zywania problemow instalacyjnych oraz problemow zwi?zanych z kodem Oprogramowania,

5) wykonywaniu Uslug Dodatkowych: Szkole?, Konsultacji na Miejscu oraz Uslug Rozwojowych,

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia zostal opisany we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Prawo opcji polega? b?dzie na zamowieniu od Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamowienia, Uslug Dodatkowych opisanych w 5 Wzoru Umowy.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Prawo opcji polega? b?dzie na zamowieniu od Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamowienia, Uslug Dodatkowych opisanych w 5 Wzoru Umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia. Wszystkie kryteria zostaly wymienione w dokumentacji zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 029-052106
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/CI/04/2017
Title:

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarz?dzania Uczelni? opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Quercus Sp. z o.o. ? Lider
ul. Radosna 2
Zakrzewo
62-070
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
S&T services Sp. z o.o.
ul. Post?pu 21d
Warszawa
02-676
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Abile Sp. z o.o.
ul. Chalubi?skiego 8
Warszawa
00-613
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 970 692.68 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 20 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace w module FI-CA, PI, RE, PM, PS, ABAP, SAP BASIS.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2) ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

3) ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Systems and technical consultancy services

2017/S 189-387350

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Poland
Contact person: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarz?dzania Uczelni? opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej.

Reference number: ZP/CI/04/2017
II.1.2) Main CPV code
72220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 680 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72250000
72230000
72253200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 029-052106

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/CI/04/2017
Title:

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarz?dzania Uczelni? opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Quercus Sp. z o.o. ? Lider
ul. Radosna 2
Zakrzewo
62-070
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
S&T services Sp. z o.o.
ul. Post?pu 21d
Warszawa
02-676
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Abile Sp. z o.o.
ul. Chalubi?skiego 8
Warszawa
00-613
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 970 692.68 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Systems and technical consultancy services
ND Document number 387350-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72220000 - Systems and technical consultancy services
72230000 - Custom software development services
72250000 - System and support services
72253200 - Systems support services
OC Original CPV code 72220000 - Systems and technical consultancy services
72230000 - Custom software development services
72250000 - System and support services
72253200 - Systems support services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) https://www.ci.pw.edu.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >