Poland-Gdansk: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003595631615044
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388309-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 190-388309

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzialaj?ca w imieniu Gminy Miasta Gda?ska
000168372
ul. ?aglowa 11
Gda?sk
80-560
Poland
Contact person: Krzysztof Malkowski
Telephone: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Fax: +48 583205105
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.drmg.gdansk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.drmg.gdansk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gda?sku oraz trasy rowerowej od W?zla Elbl?ska do granicy Miasta Gda?ska.

Reference number: I/PNE/212/2017/TK
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gda?sku ? Sobieszewie oraz trasy rowerowej od W?zla Elbl?ska wzdlu? ul. Mialki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gda?ska w rejonie skrzy?owania

z ul. Elbl?sk? (pelna nazwa zamowienia, ktora ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow nie zmie?cila si? w Sekcji II.1.1.)

2. Przedmiot zamowienia sklada si? z 2 (dwoch) cz??ci.

2.1. Cz??? nr 1 ? ?Budowa drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej

i ul. Boguckiego w Gda?sku ? Sobieszewie;

2.2. Cz??? nr 2 ? ?Budowa trasy rowerowej od W?zla Elbl?ska wzdlu? ulic Mialki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gda?ska w rejonie skrzy?owania z ul. Elbl?sk?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gda?sku ? Sobieszewie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233120
45111200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Celem zadania jest budowa brakuj?cego odcinka drogi rowerowej oraz poprawa bezpiecze?stwa niechronionych uczestnikow ruchu drogowego.

2. Realizacja inwestycji przewidziana jest na dzialkach ewidencyjnych nr 179, 237, 240/3, 244, 253/4, 253/5, 254/2, 254/6, 254/8, 255, 289, 290, 292/3, 299/38, 300, 301/8, 305, 312/4, 299/37, 414, 241/6, 242/1, 291/1, 292/5, 292/7, 292/8, 309/1, 415, 416, 245/9, 253/1, 254/1, 254/7, 256/1, 257/1, 260/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 312/1, obr. 0140 117/72, 118/3, 237, 238, 84/3, 117/197, 117/199 obr. 0141 polo?onych w Gda?sku ? Sobieszewie.

3. Realizacja zamowienia obejmuje budow? drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gda?sku, drogi wojewodzkiej nr 501 na odcinku okolo 4,4 km od skrzy?owania z ul. Przegali?sk?

do skrzy?owania z ul. Pohoreckiego w tym:

1) budow? dwukierunkowej drogi rowerowej;

2) przebudow? skrzy?owania ulic Turystycznej i ul. Przegali?skiej;

3) budow? odcinkow chodnikow;

4) budow? peronow autobusowych;

5) przebudow? zjazdow;

6) budow? odcinkow murow oporowych;

7) zagospodarowanie wod deszczowych w niezb?dnym zakresie wynikaj?cym z budowy drogi rowerowej;

8) budow? urz?dze? organizacji ruchu /oznakowanie pionowe

i poziome/;

9) przebudow? i budow? o?wietlenia drogowego;

10) przebudow? lub zabezpieczenie istniej?cego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodoci?gow, gazu, teletechniki, energetyki -

w zakresie niezb?dnym do realizacji inwestycji;

11) usuni?cie drzew i krzewow koliduj?cych z zakresem inwestycji;

12) rozbiork? odcinkow istniej?cych jezdni;

13) rozbiork? obiektow koliduj?cych z inwestycj?;

14) przebudow? /regulacj? wysoko?ciow? wybranych ogrodze?/ /bram/furtek do przyleglych nieruchomo?ci;

15) wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu mi?dzynarodowym ? w zakresie opisanym w dok. projektowej jako ?orientacja 8 i 9;

16) wykonanie nasadze? zast?pczych drzew.

4. Zakres rzeczowy Cz??ci nr 1 zamowienia:

1) roboty przygotowawcze;

2) karczowanie drzew i krzewow;

3) roboty rozbiorkowe;

4) roboty ziemne;

5) roboty drogowe w tym:

a) budowa drogi rowerowej o szer. 3,0 m.;

b) budowa peronow przystankowych;

c) budowa zjazdow, doj??;

d) monta? oznakowania;

6) przebudowa skrzy?owania ul. Turystycznej i ul. Przegali?skiej na mini rondo;

7) budowa murow oporowych;

8) przebudowa o?wietlenia ulicznego;

9) przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;

10) nasadzenia zieleni wraz z piel?gnacj? drzew i krzewow oraz trawnikow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przedlu?enie minimalnego okresu gwarancji jako?ci dla I i II przedmiotu odbioru / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi?dzynarodowym R10 i Wi?lana Trasa Rowerowa R9 ? odcinek R10 Gda?sk.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcow wniesienia wadium dla cz??ci nr 1 zamowienia w wysoko?ci 175 000 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa trasy rowerowej od W?zla Elbl?ska wzdlu? ulic Mialki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gda?ska w rejonie skrzy?owania z ul. Elbl?sk?

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233120
45111200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Planowana inwestycja ma na celu wybudowanie trasy rowerowej cz??ciowo z wykorzystaniem istniej?cego ukladu ulicznego a cz??ciowo nowej, zapewnienie jej ci?glo?ci oraz oznakowanie jej zgodnie z wytycznymi Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

2. Realizacja inwestycji przewidziana jest na dzialkach ewidencyjnych obr?b 0115 dzialki: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 102/11, 103/2, 103/1, 104/4, 168/2, 282, 295, 314, 315, obr?b 0116 dzialki: 115, 116, 119, 145, 134, 147,obr?b 0301 dzialki: 195/2, 285/7 w dzielnicy Rudniki.

3. Realizacja zamowienia obejmuje budow? trasy rowerowej, ktora stanowi? b?dzie odcinek szlaku rowerowego o znaczeniu mi?dzynarodowym R10 oraz Wi?lanej Trasy Rowerowej R9. Przebiega? b?dzie cz??ciowo po wydzielonych torach ruchu wzdlu? istniej?cych drog a cz??ciowo wzdlu? nowych ?cie?ek rowerowych, ktore b?d? pelnily rol? drogi serwisowej w tym:

1) budow? wydzielonej drogi rowerowej;

2) budow? obiektu mostowego nad Kanalem Rudniki w formie kladki dla rowerow;

3) budow? zjazdu do budynku obsluguj?cego komor? K2;

4) budow? przejazdu rowerowego przez ul. Tama P?dzichowsk? wraz z budow? progow zwalniaj?cych dla pojazdow;

5) budow? urz?dze? organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;

6) przebudow? sieci kanalizacji deszczowej;

7) przebudow? sieci gazowej;

8) przebudow? sieci elektroenergetycznych.

4. Zakres rzeczowy Cz??ci nr 2 zamowienia:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiorkowe;

3) roboty ziemne;

4) roboty drogowe w tym:

5) budowa trasy rowerowej o szer. 3,0 m.;

6) budowa zjazdow, progow zwalniaj?cych;

7) wykonanie nakladek bitumicznych na istn. drogach;

8) monta? oznakowania;

9) roboty konstrukcyjne ? budowa obiektu mostowego w formie kladki dla rowerow z dopuszczeniem ruchu pojazdow slu?b komunalnych;

10) Przebudow? sieci gazowej DN160;

11) przebudow? sieci kanalizacji deszczowej ? budowa wpustu i przykanalika.

12) przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15kV.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przedlu?enie minimalnego okresu gwarancji jako?ci dla I i II przedmiotu odbioru / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi?dzynarodowym R10 i Wi?lana Trasa Rowerowa R9 ? odcinek R10 Gda?sk.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcow wniesienia wadium dla cz??ci nr 2 zamowienia w wysoko?ci 68 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawcow w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

4. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 3

ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej ( stanowi?cym zal?cznik nr 2 do SIWZ).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej zamawiaj?cy ??da informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w zakresie niezb?dnym do wykazania spelnienia warunku opisanego w pkt 4, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

? zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

? sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

? zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

? czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

4. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

? dla cz??ci nr 1 zamowienia ? posiadaj? ?rodki finansowe w banku lub spoldzielczej kasie oszcz?dno?ciowo ? kredytowej lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 2 000 000 PLN;

? dla cz??ci nr 2 zamowienia ? posiadaj? ?rodki finansowe w banku lub spoldzielczej kasie oszcz?dno?ciowo ? kredytowej lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 1 000 000 PLN.

5. W przypadku skladania ofert na dwie cz??ci zamowienia nale?y wykaza? spelnianie warunku udzialu w post?powaniu w zakresie zdolno?ci finansowej w l?cznej wysoko?ci dla dwoch cz??ci zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu

w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, w zakresie niezb?dnym do wykazania spelnienia warunku opisanego w pkt 3,

wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania

i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty;

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

w zakresie niezb?dnym do wykazania spelnienia warunku opisanego w pkt 5, wraz z informacjami na temat ich uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

? zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

? sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

? zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

? czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie wcze?niej ni?

w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali nale?ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyli, co najmniej dwa zamowienia, z ktorych ka?de obejmowalo swoim zakresem wykonanie robot drogowych w zakresie budowy lub przebudowy drog lub drog rowerowych o nawierzchni bitumicznej, o warto?ci jednostkowej ka?dego z zamowie? rownej lub wy?szej ni? 1 000 000 PLN brutto.

4. W przypadku zlo?enia ofert na obie cz??ci zamowienia wystarczaj?ce jest wykazanie si? wykonaniem nale?ytym, zgodnym z przepisami prawa budowlanego i prawidlowym uko?czeniem, co najmniej dwoch zamowie?

z ktorych ka?de obejmowalo swym zakresem wykonanie robot drogowych,

w zakresie budowy lub przebudowy drog lub drog rowerowych o nawierzchni bitumicznej, o warto?ci jednostkowej ka?dego z zamowie? rownej lub wy?szej ni? 1 000 000 PLN brutto.

5. O udzielenie zamowienia na dowoln? cz??? lub wszystkie cz??ci przedmiotu zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy dysponuj? lub b?d? dysponowa? w okresie wykonywania zamowienia i skieruj? do jego realizacji kierownika budowy posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno ? budowlanej.

5.1 Kierownik budowy powinien posiada? uprawnienia budowlane zgodnie z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre?lone w art. 12 ust. 1 ustawy mog? rownie? wykonywa? osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Regulacj? odr?bn? stanowi? przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 11a lub 11b do SIWZ.

2. Warunki realizacji zawarte s? w odpowiednich dokumentach zamowienia dost?pnych na stronie internetowej zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:10
Place:

Oferty zostan? otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gda?ska, ul. ?aglowa 11, 80-560 Gda?sk(budynek Amber Expo), IV pi?tro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. V cz??? A pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogloszenia o zamowieniu:

1) ppkt 1) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)?4) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje si?.

4. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. V cz??? A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogloszenia o zamowieniu, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. V cz??? D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogloszenia o zamowieniu, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje si?.

5. Ze wzgl?du na ograniczona liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego

6. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

7. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia nie zostan? mu przyznane.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy przysluguj? wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. ?rodkami ochrony prawnej s?:

? odwolanie zgodnie z art. 180 ustawy,

? skarga do s?du, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 190-388309

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzialaj?ca w imieniu Gminy Miasta Gda?ska
000168372
ul. ?aglowa 11
Gda?sk
80-560
Poland
Contact person: Krzysztof Malkowski
Telephone: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Fax: +48 583205105
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.drmg.gdansk.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gda?sku oraz trasy rowerowej od W?zla Elbl?ska do granicy Miasta Gda?ska.

Reference number: I/PNE/212/2017/TK
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa drogi rowerowej wzdlu? ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gda?sku ? Sobieszewie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233120
45111200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa trasy rowerowej od W?zla Elbl?ska wzdlu? ulic Mialki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gda?ska w rejonie skrzy?owania z ul. Elbl?sk?

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233120
45111200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Construction work
ND Document number 388309-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place GDANSK
AU Authority name Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzialaj?ca w imieniu Gminy Miasta Gda?ska (000168372)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45233120 - Road construction works
45233162 - Cycle path construction work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45233120 - Road construction works
45233162 - Cycle path construction work
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.drmg.gdansk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >