Poland-Aleksandrow: Solar collectors for heat production

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003595661544746
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386775-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Aleksandrow: Solar collectors for heat production

2017/S 189-386775

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Aleksandrow
Aleksandrow Drugi 380
Aleksandrow
23-408
Poland
Contact person: Boguslawa Kotwica, Piotr Kukielka
Telephone: +48 846875002
E-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl
Fax: +48 846875321
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych, kotlow na biomas? oraz wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? na terenie Gminy Aleksandrow.

Reference number: IGK.271.7.2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych, kotlow na biomas? oraz wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? na terenie Gminy Aleksandrow, ktora jest realizowana w ramach projektu ?Wykorzystanie odnawialnych ?rodel energii w Gminie Aleksandrow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 284 852.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09331100
45300000
45330000
45321000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Teren Gminy Aleksandrow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow, obejmuj?ca mi?dzy innymi:

1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? dokumentacj? techniczn? 529 kompletow instalacji kolektorow slonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcj? dostosowan? do miejsca monta?u, w tym:

a) 522 kpl (w sklad 1 kpl wchodzi: 2 panele o mocy min. 3,42 kW i zasobnik 300 dm) montowane na dachach lub ?cianie budynkow mieszkalnych osob fizycznych,

b) 7 kpl (w sklad 1 kpl wchodzi 2 panele o mocy min. 3,42 kW i zasobnik 300 dm) montowane na dachach 3 budynkow u?yteczno?ci publicznej,

2) demonta? istniej?cego podgrzewacza c.w.u. i odl?czenie go od instalacji,

3) monta? nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszaj?cym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) monta? i izolacja ruroci?gow mi?dzy kolektorami, grup? pompow?, a podgrzewaczem c.w.u.,

5) monta? grupy pompowej,

6) monta? czujnikow temperatury w kolektorach slonecznych i w zbiorniku,

7) podl?czenie istniej?cego ?rodla ciepla do podgrzewacza c.w.u.,

8) przeplukanie plynem solarnym i przeprowadzenie prob szczelno?ci instalacji solarnej,

9) napelnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeplywu cieczy oraz ustalenie prawidlowego ci?nienia wg instrukcji producenta kolektorow slonecznych,

10) wyko?czenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej?cia instalacji (tynk, ocieplenie, przej?cia przez ?ciany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wplywem ?rodkow atmosferycznych miejsc na zewn?trz obiektu, gdzie prowadzone byly prace,

11) zaprogramowanie i uruchomienie ukladu automatyki wraz z podl?czeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrow uzysku energetycznego za pomoc? Internetu dla 20 instalacji kolektorow slonecznych Sterownik zapisuje dzienn? miesi?czn? oraz roczn? energi? zgromadzon? przez kolektory sloneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umo?liwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urz?dzenie zewn?trzne. Sterownik lub dodatkowy modul do komunikacji z sieci? posiada wbudowane WiFi opart? na komunikacji radiowej do bezprzewodowego pol?czenia z lokaln? istniej?c? sieci? (WLAN), i wspolpracy z systemem monitoringu

12) przeszkolenie u?ytkownika instalacji w obsludze zastosowanych urz?dze?,

13) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obslugi oraz ogolnego schematu instalacji,

14) inne elementy uj?te w zal?czniku nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przegl?du gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada? czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Numeracja przywolana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45331110
45300000
45330000
45321000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Teren Gminy Aleksandrow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i monta? kotlow na biomas? w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrow, obejmuj?ca mi?dzy innymi:

1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? dokumentacj? techniczn? 93 szt. kotlow na biomas?, w tym:

a) 37 szt. o mocy grzewczej min. 20kW w budynkach mieszkalnych,

b) 52 szt. o mocy grzewczej min. 25kW w budynkach mieszkalnych,

c) 4 szt. o mocy grzewczej min. 40kW w budynkach mieszkalnych.

2) monta? armatury, urz?dze? i pozostalych elementow,

3) instalacja ukladu steruj?cego,

4) wbudowanie modulu Ethernet umo?liwiaj?cego sterowanie funkcjami podgl?du parametrow uzysku energetycznego za pomoc? Internetu dla:

a) 5 instalacji kotlow na biomas? o mocy 20 kW

b) 5 instalacji kotlow na biomas? o mocy 25 kW

c) 1 instalacja kotla o mocy 40 kW

Sterownik zapisuje dzienn? miesi?czn? oraz roczn? energi? zgromadzon? przez kolektory sloneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umo?liwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urz?dzenie zewn?trzne. Sterownik lub dodatkowy modul do komunikacji z sieci? posiada wbudowane WiFi opart? na komunikacji radiowej do bezprzewodowego pol?czenia z lokaln? istniej?c? sieci? (WLAN), i wspolpracy z systemem monitoringu

5) wykonanie plukania oraz prob ci?nieniowych instalacji,

6) napelnienie instalacji,

7) uruchomienie instalacji,

8) przeszkolenie U?ytkownikow,

9) sporz?dzenie instrukcji obslugi i przekazanie jej U?ytkownikom,

10) inne elementy uj?te w zal?czniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przegl?du gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada? czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Numeracja przywolana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? pochodz?c? z OZE w Gminie Aleksandrow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Gmina Aleksandrow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? pochodz?c? z OZE w Gminie Aleksandrow, obejmuj?ca mi?dzy innymi:

1) wykonanie analizy przedwdro?eniowej,

2) wykonanie projektu wdra?anego systemu informatycznego,

3) dostaw? i wdro?enie oprogramowania systemu monitoringu energii pochodz?cej z OZE,

4) dostaw?, instalacj? i uruchomienie oprogramowania do zarz?dzania baz? danych, oraz innego oprogramowania, ktore jest niezb?dne do uruchomienia Systemu dla u?ytkownikow i administratorow,

5) udzielenie licencji na korzystanie z Systemu OZE,

6) dostaw? i wdro?enie strony internetowej OZE wraz z formularzem online,

7) utrzymanie systemu przez okres 60 miesi?cy od dnia odbioru,

8) udzielenie gwarancji na System OZE, oprogramowania bazodanowego oraz innego oprogramowania, ktorej jest niezb?dne do uruchomienia Systemu OZE dla u?ytkownikow i administratorow,

9) udzielenie gwarancji na System OZE,

10) przeszkolenie pracownikow w zakresie obslugi i administracji Systemem OZE,

11) dostarczenie dokumentacji systemu oraz instrukcji dla administratora Systemu OZE.

12) inne elementy uj?te w zal?czniku nr 1c do SIWZ i wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik Nr 2c do SIWZ.

13) Dostarczenie mobilnego urz?dzenia do odczytu danych z karty SD lub microSD z mo?liwo?ci? przeniesienia odczytanych danych do serwera zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu realizacji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada? czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Numeracja przywolana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227301
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzy?ska
95-054
Poland
Telephone: +48 422260453
E-mail: biuro@flexipowergroup.pl
NUTS code: PL71

Internet address: http://www.flexipowergroup.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 030 790.00 PLN
Lowest offer: 4 999 050.00 PLN / Highest offer: 5 008 510.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SASS-Zaklad Remontowo-Budowlany Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy Ryszard Sass
ul. 3-go Maja 51/75
Bilgoraj
23-400
Poland
Telephone: +48 846866053
E-mail: sass@sass-bilgoraj.pl
Fax: +48 846860060
NUTS code: PL81

Internet address: http://sass-bilgoraj.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 287 864.24 PLN
Total value of the contract/lot: 1 285 803.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 70 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Monta? kotlow na biomas? w oparciu o dokumentacj? techniczn?.

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? pochodz?c? z OZE w Gminie Aleksandrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
DEVCOMM ICT Marek M?drek
ul. Al. Warszawska 102 lok. 4
Lublin
20-824
Poland
Telephone: +48 4707440
E-mail: poczta@decomm.pl
Fax: +48 4707437
NUTS code: PL81
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 000.00 PLN
Lowest offer: 18 900.00 PLN / Highest offer: 55 600.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Ci?g dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

?8.12. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 8.10 SIWZ ? powy?ej,zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przez notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11 SIWZ stosuje si? odpowiednio.

?8.13. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt.8.7.2 lit. a) SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 8.10 SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11SIWZ stosuje si? odpowiednio.

?8.14. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

?8.15. W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8SIWZ w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.

?8.16. W przypadku wskazania przez wykonawc? o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ, ktore znajduj? si? w posiadaniu zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentow, o ile s? one aktualne.

?8.17. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? zlo?one wraz z tlumaczeniami na j?zyk polski.Je?eli o?wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8.15 SIWZ s? sporz?dzone w j?zyku obcym wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia ich tlumaczenia na j?zyk polski.

?12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci:

?12.1.1. dla cz??ci 1 zamowienia: 96 000 PLN (slownie: dziewi??dziesi?t sze?? tysi?cy zlotych).

?12.1.2. dla cz??ci 2 zamowienia: 25 000 PLN (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych).

?12.1.3. dla cz??ci 3 zamowienia: 380 PLN (slownie: trzysta osiemdziesi?t zlotych).

? Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

? Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

? Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow udzialu w post?powaniu zostaly zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ.

? Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego pod adresem: www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl w zakladce Zamowienia Publiczne/Zamowienia Publiczne z SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp,przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? wterminie10dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia,w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 poz. 1529)jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Aleksandrow: Solar collectors for heat production

2017/S 189-386775

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Aleksandrow
Aleksandrow Drugi 380
Aleksandrow
23-408
Poland
Contact person: Boguslawa Kotwica, Piotr Kukielka
Telephone: +48 846875002
E-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl
Fax: +48 846875321
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych, kotlow na biomas? oraz wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? na terenie Gminy Aleksandrow.

Reference number: IGK.271.7.2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 284 852.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09331100
45300000
45330000
45321000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45331110
45300000
45330000
45321000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? pochodz?c? z OZE w Gminie Aleksandrow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227301

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzy?ska
95-054
Poland
Telephone: +48 422260453
E-mail: biuro@flexipowergroup.pl
NUTS code: PL71

Internet address: http://www.flexipowergroup.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 030 790.00 PLN
Lowest offer: 4 999 050.00 PLN / Highest offer: 5 008 510.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i monta? instalacji kolektorow slonecznych w budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Aleksandrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SASS-Zaklad Remontowo-Budowlany Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy Ryszard Sass
ul. 3-go Maja 51/75
Bilgoraj
23-400
Poland
Telephone: +48 846866053
E-mail: sass@sass-bilgoraj.pl
Fax: +48 846860060
NUTS code: PL81

Internet address: http://sass-bilgoraj.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 287 864.24 PLN
Total value of the contract/lot: 1 285 803.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania energi? pochodz?c? z OZE w Gminie Aleksandrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DEVCOMM ICT Marek M?drek
ul. Al. Warszawska 102 lok. 4
Lublin
20-824
Poland
Telephone: +48 4707440
E-mail: poczta@decomm.pl
Fax: +48 4707437
NUTS code: PL81
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 000.00 PLN
Lowest offer: 18 900.00 PLN / Highest offer: 55 600.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Aleksandrow: Solar collectors for heat production
ND Document number 386775-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place ALEKSANDROW
AU Authority name Gmina Aleksandrow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45321000 - Thermal insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331110 - Boiler installation work
48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45321000 - Thermal insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331110 - Boiler installation work
48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >