Poland-Wroclaw: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003595855220743
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 388692-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Medical equipments

2017/S 190-388692

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?skie Centrum Chorob Pluc we Wroclawiu
ul. Grabiszynska 105
Wroclaw
53-439
Poland
Contact person: Teresa Podsiadlo
Telephone: +49 713349520
E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl
Fax: +49 713349420
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.dcchp.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dcchp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: podmiot leczniczy niebed?cy przedsi?biorc?
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego ? 1 sztuka.

Reference number: sprawa BZP.3810.75.2017.TP
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego ? 1 sztuka.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL5
Main site or place of performance:

Dolno?l?skie Centrum Chorob Pluc we Wroclawiu

Adres: 53-439 Wroclaw ul. Grabiszy?ska 105.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego ? 1 sztuka.

2. Urz?dzenia fabrycznie nowe, nieu?ywane, nie powystawowe, rok produkcji 2017 r.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium 4 000 PLN.

2. Wadium nale?y wnie?? (z adnotacj? ?WADIUM sprawa nr BZP.3810.75.2017.TP) przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium mo?e by? wniesione tylko w formie okre?lonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29.1.2004 r. ?Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

Wplat prosimy dokonywa? wyl?cznie przelewem na konto depozytowe Zamaw.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wymaga udokumentowania spelniania tego warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wymaga udokumentowania spelniania tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu spelnienia powy?szego warunku Wykonawca obowi?zany jest wykaza? wykonanie (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych), dostaw lub uslug w zakresie niezb?dnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, dostaw lub uslug, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zal?czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ? (zal. 3 do SIWZ JEDZ cz??? C ?Zdolno?? techniczna i zawodowa pkt.1b? wypelni? oraz z zal?czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e dostawy/uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie). Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e realizacj? przynajmniej 1 dostawy odpowiadaj?cej swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia lub rodzajowo podobne urz?dzenia o warto?ci minimum 100 000 PLN brutto.

2. Powy?sze oznacza, ?e Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania oferty o?wiadczenie z art. 25a ust. 1 ? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia tzw. JEDZ (zal. nr 3 do SIWZ

ocena warunku wg. reguly spelnia ? nie spelnia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Przelew, termin platno?ci 30 dni. Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie najpo?niej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie mo?e by? wnoszone w nast?puj?cych formach, okre?lonych w art. 148 ust 1 ustawy

z dn. 29.1.2004 r. ?Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm)...tj.:

? pieni?dzu,

? por?czeniach bankowych lub por?czeniach Spoldzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo Kredytowej,

z tym, ?e por?czenie Kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym.

? gwarancjach bankowych;

? gwarancjach ubezpieczeniowych;

? por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. nr 109, poz. 1158

z po?niejszymi zmianami).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu wykonawca wplaca wyl?cznie przelewem na konto depozytowe Zamawiaj?cego: PKO BP nr. 07 1440 1101 0000 0000 1219 4258 Na dowodzi.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 12:00
Place:

Dolno?l?skie Centrum Chorob Pluc we Wroclawiu ul .Grabiszy?ska 105, 53-439 Wroclaw, pokoj 5.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bez ogranicze?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zakazuje si? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany postanowie? zawartej umowy w zakresie:

1. zmiany stawki podatku VAT w przypadku urz?dowej zmiany stawki podatku VAT;

2. wszelkich zmian umowy, o ile konieczno?? ich wprowadzenia b?dzie wynikala ze zmian w obowi?zuj?cych przepisach prawa;

3. aktualizacji rozwi?za? z uwagi na post?p technologiczny lub zmiany obowi?zuj?cych przepisow;

4. terminu wykonania, pod warunkiem ?e zaszly okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? w chwili zawarcia umowy;

5. podwykonawcow, pod warunkiem ?e zmiana wynika z okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? w chwili zawarcia umowy.

6. zmiany osob reprezentuj?cych, pod warunkiem wcze?niejszego powiadomienia drugiej strony, w nast?puj?cych przypadkach:

a) ?mierci, choroby lub innych zdarze? losowych;

b) niewywi?zywania si? z obowi?zkow wynikaj?cych z umowy;

c) je?eli zmiana stanie si? konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezale?nych od Wykonawcy.

7. przedlu?enia terminu wykonania zamowienia w przypadku sily wy?szej;

8. z powodu wynikaj?cych ze statutowej dzialalno?ci zmawiaj?cego, zdarze? masowych, zwi?kszonej zachorowa?.

Wykonawca dol?cza do oferty obligatoryjnie:

1. Ofert? (zal. nr 1 do SIWZ) wraz z formularzem asortymentowo ?cenowym stanowi?cym zal. nr 1 do oferty oraz zal. nr 2 do oferty ?parametry techniczne (bez dodatkowych dopiskow i zmian).

2. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia tzw. JEDZ (zal. nr 3 do SIWZ ).

3. Pelnomocnictwo (je?li jest wymagane).

Wykonawca mo?e dol?czy? do oferty

17. Instrukcja obslugi w j?zyku polskim w formie wydruku na zaoferowany przedmiot zamowienia ? zal?czy? 1egz w wersji papierowej lub na plycie CD do oferty, a drugi do dostawy.

18. Zgloszenie wyrobu medycznego je?eli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych lub powiadomienia Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do u?ywania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679 ze zm)- na ??danie Zamawiaj?cego.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert (dotyczy czlonkow zarz?du, prokurentow, czlonkow rady nadzorczej je?li zostali powolani, spolki.)

8. Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

9. Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

10. O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadk.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Medical equipments

2017/S 190-388692

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?skie Centrum Chorob Pluc we Wroclawiu
ul. Grabiszynska 105
Wroclaw
53-439
Poland
Contact person: Teresa Podsiadlo
Telephone: +49 713349520
E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl
Fax: +49 713349420
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.dcchp.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego ? 1 sztuka.

Reference number: sprawa BZP.3810.75.2017.TP
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL5
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Medical equipments
ND Document number 388692-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WROCLAW
AU Authority name Dolno?l?skie Centrum Chorob Pluc we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL
PL5
IA Internet address (URL) www.dcchp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >