Poland-Jaslo: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003596603476429
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388922-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jaslo: Computer equipment and supplies

2017/S 190-388922

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Jasielski
6851949925
Rynek 18
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Ewa Dubiel, Wydzial Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ja?le
Telephone: +48 134486408
E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
Fax: +48 134463189
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: https://www.powiat.jaslo.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Uslugowych i Spo?ywczych w Ja?le i Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le.

Reference number: IN -II.272.20.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Uslugowych i Spo?ywczych w Ja?le i Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le w ramach projektu ?Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do ?rodowiska pracy zawodowej ? cz??? II.

2. Przedmiot zamowienia (szczegolowo opisany w zal?czniku nr 3 do SIWZ) obejmuje wyposa?enie pracowni w 2 placowkach edukacyjnych:

1) Zespol Szkol Uslugowych i Spo?ywczych w Ja?le, zwany dalej ZSUiS:

a) Pracownia technologii i wytwarzania odzie?y/ warsztaty szkolne,

b) Pracownia do projektowania i estetyki,

c) Pracownia technologii gastronomicznej/ Warsztaty szkolne,

d) Pracownia technologiczna i analizy biologiczno ? chemicznej,

2) Zespol Szkol Budowlanych w Ja?le, zwane dalej ZSB:

a) Pracownia geodezji wspomaganej komputerowo,

w ramach 11 zada?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?t geodezyjny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Jaslo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le w ramach projektu ?Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do ?rodowiska pracy zawodowej ? cz??? II. Asortyment:

1 Podzialka transwersalna 15 Kpl.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
II.2.14) Additional information

Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia:

Gwarancja na urz?dzenia z okre?lon? minimaln? 12 miesi?czn? G:

a. w przypadku zaoferowania G na okres min. 12 miesi?cy ? 0,00 pkt

b. w przypadku zaoferowania G na okres min. 24 miesi?ce ? 10,00 pkt

c. w przypadku zaoferowania G na okres min. 36 miesi?cy ? 20,00 pkt

d. w przypadku zaoferowania G na okres min. 48 miesi?cy ? 40,00 pkt.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Programy do oblicze? geodezyjnych

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Jaslo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le w ramach projektu ?Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do ?rodowiska pracy zawodowej ? cz??? II. Asortyment:

1 Oprogramowanie do oblicze? geodezyjnych 1 komplet.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres wsparcia technicznego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
II.2.14) Additional information

Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia:

Pkt w kryterium Okres wsparcia technicznego przyznane zostan? zgodnie ze schematem okre?lonym w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilo?? punktow wedlug kryterium ?Okres wsparcia technicznego to 40,00 punktow.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Program do pracy z map? numeryczn?

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Jaslo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le w ramach projektu ?Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do ?rodowiska pracy zawodowej ? cz??? II. Asortyment:

1 Oprogramowanie do pracy z map? numeryczn? 1 komplet.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres wsparcia technicznego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
II.2.14) Additional information

Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia:

Pkt w kryterium Okres wsparcia technicznego przyznane zostan? zgodnie ze schematem okre?lonym w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilo?? punktow wedlug kryterium ?Okres wsparcia technicznego to 40,00 punktow.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Program do obslugi katastru

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Jaslo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le w ramach projektu ?Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do ?rodowiska pracy zawodowej ? cz??? II. Asortyment:

1 Oprogramowanie do obslugi katastru 1 komplet.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres wsparcia technicznego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
II.2.14) Additional information

Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia:

Pkt w kryterium Okres wsparcia technicznego przyznane zostan? zgodnie ze schematem okre?lonym w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilo?? punktow wedlug kryterium ?Okres wsparcia technicznego to 40,00 punktow.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310078
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 2
Title:

Sprz?t geodezyjny

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 9
Title:

Programy do oblicze? geodezyjnych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 10
Title:

Program do pracy z map? numeryczn?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 11
Title:

Program do obslugi katastru

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy, Powiat Jasielski uniewa?nil post?powanie w cz??ci dotycz?cej:

? Zadania nr 2: Sprz?t geodezyjny

? Zadania nr 9: Programy do oblicze? geodezyjnych

? Zadania nr 10: Program do pracy z map? numeryczn?

? Zadania nr 11: Program do obslugi katastru

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t. j.), ktory stanowi, ?e Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wplyn?l ?aden wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i 3.

W ww. post?powaniu w ramach zada? nr 2, 9, 10, 11 nie zlo?ono ?adnej oferty.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy ? przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale VI ustawy (art. 179 ? 198g).

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jaslo: Computer equipment and supplies

2017/S 190-388922

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Jasielski
6851949925
Rynek 18
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Ewa Dubiel, Wydzial Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ja?le
Telephone: +48 134486408
E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
Fax: +48 134463189
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: https://www.powiat.jaslo.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?enia do pracowni Zespolu Szkol Uslugowych i Spo?ywczych w Ja?le i Zespolu Szkol Budowlanych w Ja?le.

Reference number: IN -II.272.20.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?t geodezyjny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
II.2) Description
II.2.1) Title:

Programy do oblicze? geodezyjnych

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
II.2) Description
II.2.1) Title:

Program do pracy z map? numeryczn?

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
II.2) Description
II.2.1) Title:

Program do obslugi katastru

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310078

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 2
Title:

Sprz?t geodezyjny

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 9
Title:

Programy do oblicze? geodezyjnych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 10
Title:

Program do pracy z map? numeryczn?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: IN-II.272.20.2017
Lot No: 11
Title:

Program do obslugi katastru

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Jaslo: Computer equipment and supplies
ND Document number 388922-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place JASLO
AU Authority name Powiat Jasielski (6851949925)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL821
IA Internet address (URL) https://www.powiat.jaslo.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >