Poland-Stare Babice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003596761209844
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388570-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stare Babice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388570

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, Pokoj nr 18 ? Sekretariat
Stare Babice
05-082
Poland
Contact person: Jacek Klopotowski, Paulina Mateusiak
Telephone: +48 227229536
E-mail: zamowienia.publiczne@babice-stare.waw.pl
Fax: +48 227229536
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.bip.stare-babice.waw.pl

I.1) Name and addresses
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ?Eko-Babice Sp. z o.o.
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Poland
Contact person: Anna Szadkowska
Telephone: +48 22722-90-08
E-mail: szadkowska@eko-babice.pl
Fax: +48 22752-92-53
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.bip.eko-babice.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.stare-babice.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej do obiektow polo?onych na terenie gminy Stare Babice.

Reference number: RZP.271.24.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem umowy jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017.220) do punktow poboru energii Zamawiaj?cego, gminnych jednostek bud?etowych oraz Gminnego Przedsi?biorstwa Komunalnego EKO ? BABICE Sp. z o.o. wskazanych w Zal?czniku nr 2 do Umowy.

2. Umowa nie obejmuje ?wiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez Zamawiaj?cego przy pomocy Wykonawcy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pelnomocnictwa stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do umowy.

3. Sprzeda? energii elektrycznej odbywa si? za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej nale??cej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki ?wiadczenia uslug dystrybucji okre?la odr?bna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

Gmina Stare Babice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem umowy jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017.220) do punktow poboru energii Zamawiaj?cego, gminnych jednostek bud?etowych oraz Gminnego Przedsi?biorstwa Komunalnego Eko ? Babice Sp. z o.o. wskazanych w Zal?czniku nr 2 do Umowy.

2. Umowa nie obejmuje ?wiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez Zamawiaj?cego przy pomocy Wykonawcy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pelnomocnictwa stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do umowy.

3. Sprzeda? energii elektrycznej odbywa si? za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej nale??cej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki ?wiadczenia uslug dystrybucji okre?la odr?bna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.

4. Wykonawca w ramach umowy pelni funkcj? podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektow Zamawiaj?cego.

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikaj?cych z ro?nicy zu?ycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.

5. Wykonawca zwalnia Zamawiaj?cego z wszelkich kosztow i obowi?zkow zwi?zanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zglaszaniem grafikow zapotrzebowania na energi? elektryczn? do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesylowego.

6. Wykonawca zobowi?zuje si? zapewni? Zamawiaj?cemu standardy jako?ciowe obslugi oraz dostarczanej energii zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami Prawa energetycznego i aktow wykonawczych do tej ustawy.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektow Zamawiaj?cego w przypadku kl?sk ?ywiolowych, innych przypadkow sily wy?szej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak rownie? z powodu wyl?cze? dokonywanych przez OSD.

8. W przypadku niedotrzymania standardow jako?ciowych obslugi i dostarczanej energii okre?lonych obowi?zuj?cymi przepisami Prawa energetycznego i aktow wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca zobowi?zany jest do udzielenia bonifikat w wysoko?ci okre?lonej w ww. przepisach.

9. Wykonawca musi posiada? zawart? umow? (wa?n? w okresie realizacji niniejszego zamowienia) lub promes? zawarcia umowy (na dzie? wej?cia w ?ycie umowy sprzeda?y energii elektrycznej pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym) z wla?ciwym OSD dzialaj?cym na terenie punktow poboru energii elektrycznej umo?liwiaj?c? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktow poboru energii elektrycznej okre?lonych w Zal?cznikach Nr 2a-g oraz 2h-i do Umowy.

10. Wykonawca b?dzie zobowi?zany podpisa? osobne umowy z Gmin? Stare Babice, z ka?d? gminn? jednostk? bud?etow? i Gminnym Przedsi?biorstwem Komunalnym EKO ? BABICE Sp. z o.o. wskazanymi w Zal?czniku nr 2 do Umowy.

11. Szczegolowy opis zawieraj?cy m.in. list? obiektow, dane dotycz?ce PPE, szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej do poszczegolnych obiektow w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. zawarty jest w Zal?cznikach nr 2 a-g oraz 2 h-i do Umowy.

12. Obowi?zuj?ce umowy na zakup energii elektrycznej ko?cz? si? z dniem 31.122.2017 r. Dziewi?? PPE wymienionych w zal?cznikach 2 a (poz. 12,13,14), 2d (poz. 5,6,7), 2f (poz. 5,) oraz 2 g (poz.5,6) posiada umowy kompleksowe na sprzeda? i dystrybucj? energii elektrycznej podpisane z PGE Obrot S.A. z siedzib? w Rzeszowie (35-959) przy ul. 8-go Marca 6, dla ktorych obowi?zuje 3 miesi?czny okres wypowiedzenia.

13. Zawarte zostan? nowe umowy sprzeda?y energii elektrycznej do obiektow wymienionych w zal?cznikach nr 2 a-g oraz 2 h-i do Umowy z wylonionym w drodze przetargu Wykonawc?.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz warunki realizacji zawarte s? w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu w trybie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 ? 23 ustawy pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Wykonawca spelni ww. warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, wa?n? w okresie realizacji niniejszego zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy zawarty jest w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Urz?d Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, sala konferencyjna Ip.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zl) przed uplywem terminu skladania ofert.

2. W zwi?zku z opisaniem w pkt. 4.29 SIWZ standardow jako?ciowych odnosz?cych si? do wszystkich cech produktu Zamawiaj?cy jest upowa?niony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. W niniejszym post?powaniu oferty oceniane b?d? na podstawie kryterium ? Najni?sza porownawcza cena ofertowa brutto PCOB ? 100 %

4. Szczegoly zamowienia, w tym wzor umowy, opis przedmiotu zamowienia, warunki udzialu, wykaz dokumentow, kryteria oceny oraz pozostale informacje zawarte s? w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.bip.stare-babice.waw.pl w zakladce zamowienia publiczne.

5. Ofert? nale?y zlo?y? osobi?cie, przesla? za pomoc? operatora pocztowego lub kuriera na adres U.G. StareBabice ? Sekretariat pokoj nr 18, Adres 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, pokoj nr 18 ? Sekretariat.

6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli Wykonawca, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu Wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

7. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony Formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do SIWZ, zawieraj?cy w szczegolno?ci: cen? ofertow? brutto, zobowi?zanie dotycz?ce terminu realizacji zamowienia, wypelnione przez Wykonawc? dane odno?nie kryteriow oceny ofert, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert? oraz o akceptacji wszystkich postanowie? SIWZ i wzoru umowy bez zastrze?e?;

2) O?wiadczenie JEDZ, o ktorym mowa w pkt. 8.1-2 wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do SIWZ;

3) Formularz ? Dane ogolne wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ;

4) O?wiadczenie o posiadaniu zawartej umowy lub promesy zawarcia umowy umo?liwiaj?cych sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ;

5) Dowod wniesienia wadium.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp (jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), tj.:

a) odwolanie, ktore przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp; przepisy dotycz?ce odwolania zawarte s? w art. 180 ? 198 Pzp;

b) skarga do s?du, ktora przysluguje stronom post?powania odwolawczego na orzeczenie Izby; przepisy dotycz?ce skargi do s?du zawarte s? w art. 198a ? 198f Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stare Babice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388570

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, Pokoj nr 18 ? Sekretariat
Stare Babice
05-082
Poland
Contact person: Jacek Klopotowski, Paulina Mateusiak
Telephone: +48 227229536
E-mail: zamowienia.publiczne@babice-stare.waw.pl
Fax: +48 227229536
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.bip.stare-babice.waw.pl

I.1) Name and addresses
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ?Eko-Babice Sp. z o.o.
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Poland
Contact person: Anna Szadkowska
Telephone: +48 22722-90-08
E-mail: szadkowska@eko-babice.pl
Fax: +48 22752-92-53
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.bip.eko-babice.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej do obiektow polo?onych na terenie gminy Stare Babice.

Reference number: RZP.271.24.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Stare Babice: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 388570-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place STARE BABICE
AU Authority name Gmina Stare Babice
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) www.bip.stare-babice.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >