Poland-Bydgoszcz: Pipeline-design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003596953609311
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 388138-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Pipeline-design services

2017/S 189-388138

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

Description
Pipeline-design services.
Heating-system design services.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 49 ul. Gol?bia dz. 57/6
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
1 49 Gol?bia dz. 57/6
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 1, zadanie 49 ? ul. Gol?bia dz. 57/6.
Lot No: 2 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 50 ul. Towarowa dz. 73/8
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
2 50 Towarowa dz. 73/8
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 2, zadanie 50 ? ul. Towarowa dz. 73/8.
Lot No: 3 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 53 ul. Ko?ciuszki 13
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
3 53 Ko?ciuszki 13
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 3, zadanie 53 ? ul. Ko?ciuszki 13.
Lot No: 4 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 54 ul. Jaskolcza 24
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
4 54 Jaskolcza 24
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 4, zadanie 54 ? ul. Jaskolcza 24.
Lot No: 5 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 55 ul. Strzelecka 55
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
5 55 Strzelecka 55
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 5, zadanie 55 ? ul. Strzelecka 55.
Lot No: 6 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 69 ul. Staroszkolna 13
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
6 69 Staroszkolna 13
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 6, zadanie 69 ? ul. Staroszkolna 13.
Lot No: 7 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 71 ul. Unii Lubelskiej 4, budynek YB
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
7 71 Unii Lubelskiej 4, budynek YB
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 7, zadanie 71 ? ul. Unii Lubelskiej 4, budynek YB.
Lot No: 8 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 72 ul. Mennica 10
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
8 72 Mennica 10
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 8, zadanie 72 ? ul. Mennica 10.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 13:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Pipeline-design services

2017/S 189-388138

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
1 49 Gol?bia dz. 57/6
2 50 Towarowa dz. 73/8
3 53 Ko?ciuszki 13
4 54 Jaskolcza 24
5 55 Strzelecka 55
6 69 Staroszkolna 13
7 71 Unii Lubelskiej 4, budynek YB
8 72 Mennica 10
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ciciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 15.11.2017 Completion 30.3.2018

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 49 ul. Gol?bia dz. 57/6
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
1 49 Gol?bia dz. 57/6
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 1, zadanie 49 ? ul. Gol?bia dz. 57/6.
Lot No: 2 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 50 ul. Towarowa dz. 73/8
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
2 50 Towarowa dz. 73/8
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 2, zadanie 50 ? ul. Towarowa dz. 73/8.
Lot No: 3 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 53 ul. Ko?ciuszki 13
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
3 53 Ko?ciuszki 13
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 3, zadanie 53 ? ul. Ko?ciuszki 13.
Lot No: 4 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 54 ul. Jaskolcza 24
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
4 54 Jaskolcza 24
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 4, zadanie 54 ? ul. Jaskolcza 24.
Lot No: 5 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 55 ul. Strzelecka 55
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
5 55 Strzelecka 55
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 5, zadanie 55 ? ul. Strzelecka 55.
Lot No: 6 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 69 ul. Staroszkolna 13
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
6 69 Staroszkolna 13
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 6, zadanie 69 ? ul. Staroszkolna 13.
Lot No: 7 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 71 ul. Unii Lubelskiej 4, budynek YB
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
7 71 Unii Lubelskiej 4, budynek YB
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 7, zadanie 71 ? ul. Unii Lubelskiej 4, budynek YB.
Lot No: 8 Lot title: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 72 ul. Mennica 10
1) Short description:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania
8 72 Mennica 10
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

71322200 , 71321200

3) Quantity or scope:
Cz??? 8, zadanie 72 ? ul. Mennica 10.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wadium
1. Wniesienie wadium
Wadium wnosi si? dla ka?dej cz??ci odpowiednio (w zl)
Nr cz??ci Nr zadania Nazwa zadania Wadium w zl
1 49 Gol?bia dz. 57/6 210,00
2 50 Towarowa dz. 73/8 600,00
3 53 Ko?ciuszki 13 100,00
4 54 Jaskolcza 24 100,00
5 55 Strzelecka 55 210,00
6 69 Staroszkolna 13 220,00
7 71 Unii Lubelskiej 4, 100,00
budynek YB
8 72 Mennica 10 390,00
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? przedmiotu zamowienia, oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci stanowi?cej sum? kwot okre?lonych w Cz??ci VI pkt 1 SIWZ dla tych cz??ci, na ktore jest skladana.
2. Formy wniesienia wadium
2.1 Wadium mo?na wnie?? w jednej z lub kilku nast?puj?cych formach:
a) w pieni?dzu ? przelewem na konto Zamawiaj?cego: PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji dla cz??ci .
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) por?czeniach bankowych, lub por?czenia spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
2.2 W przypadku zlo?enia wadium w innej formie ni? pieni?dz, musi by? ono zlo?one w formie oryginalu sporz?dzonego zgodnie z obowi?zuj?cym prawem. Z tre?ci gwarancji, por?czenia musi jednoznacznie wynika?:
a) nazwa daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta i/lub por?czycieli (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji i/lub por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokladnie przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego post?powania, w tym okre?lenie cz??ci, ktorego dotyczy,
c) precyzyjne okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj? i/lub por?czeniem,
d) kwota gwarancji i/lub por?czenia,
e) termin wa?no?ci gwarancji i/lub por?czenia,
f) zobowi?zanie gwaranta i/lub por?czyciela do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaplacenia pelnej kwoty gwarancji i/lub por?czenia na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
2.3 Termin wa?no?ci wadium musi si? pokrywa? z terminem zwi?zania ofert?.
3. Termin wniesienia wadium
3.1 Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert tj. do dnia 13.11.2017 r. do godziny 13:00.
Je?eli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposob nieprawidlowy oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.
3.2 Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli:
a) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieni??nej, za termin jego wniesienia zostanie przyj?ty termin uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego (tj. dat? faktycznego wplywu ?rodkow pieni??nych na konto Zamawiaj?cego),
b) oryginal dokumentu wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w por?czeniach, o ktorych mowa w Cz??ci VI pkt 2 od lit. a) do lit. f) SIWZ nale?y zdeponowa? za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiaj?cego, przy ul. Ks. J. Schulza 5, bud. A, pi?tro I sekretariat, przed uplywem terminu wyznaczonego na skladanie ofert, za? kserokopi? dowodu wniesienia wadium dol?czy? do oferty.
4. Zwrot wadium
4.1 Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana),
b) po uniewa?nieniu post?powania.
4.2 Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.
4.3 Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
4.4 Zamawiaj?cy b?dzie ??dal ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnie?? wadium w terminie ustalonym przez Zamawiaj?cego.
4.5 Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy zwroci wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?.
5. Zatrzymanie wadium
5.1 Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
b) nie wniosl w ustalonym terminie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
5.2 Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w Cz??ci IV pkt 4.13 i pkt 4.14 SIWZ, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust.1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.
6. Wadium wniesione w walucie obcej
6.1 Je?eli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
6.2 Je?eli wadium zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w Cz??ci VI pkt 2.1 od lit. b) do lit. e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach okre?lona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
7. Zmiana formy wniesienia wadium
Za zgod? Zamawiaj?cego Wykonawca mo?e dokona? zmiany formy wadium na jedn? lub kilka form, o ktorych mowa w Cz??ci VI pkt 2.1 SIWZ. Zmiana formy wadium musi by? dokonana z zachowaniem ci?glo?ci zabezpieczenia oferty kwot? wadium.
Gwarancje
1. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu na pi?mie 36 miesi?cznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna si? od daty ko?cowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca niezale?nie od gwarancji ponosi odpowiedzialno?? z tytulu r?kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robot budowlanych na podstawie przedmiotu umowy.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Podstaw? do wystawienia faktury b?dzie obustronnie podpisany protokol zdawczo-odbiorczy, przy czym ustala si? nast?puj?cy tok odbioru:
a) po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawc? Zamawiaj?cy w ci?gu 15 dni roboczych sprawdzi kompletno?? i zakres opracowania dokumentacji
b) w przypadku stwierdzenia wad i brakow w dokumentacji Wykonawca zobowi?zany jest do ich usuni?cia w terminie wskazanym przez zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 7 dni.
c) po komisyjnym przyj?ciu bezusterkowego projektu podpisany zostanie protokol ko?cowy zdawczo ? odbiorczy.
2. Zamawiaj?cy ma obowi?zek zaplaty za faktur? w terminie 30 dni licz?c od daty jej dor?czenia Zamawiaj?cemu przez Wykonawc? wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoly, za?wiadczenia, uzgodnienia itp.)
3. Bl?dnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu platno?ci od momentu dostarczenia Zamawiaj?cemu przez Wykonawc? poprawionej faktury. Zaplata nast?pi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
4. Zamawiaj?cy jest platnikiem podatku VAT.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (dotyczy spolki cywilnej i konsorcjum).
1 Ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zobowi?zany jest do zlo?enia odr?bnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
2 Je?eli Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
3 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow okre?lonych w Cz??ci IV pkt 1 i 2 winien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy wspolnie. ?aden z Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV pkt 3
4 Je?eli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca posiadal oplacon? polis? ubezpieczeniow? w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 50.000 PLN (pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamowienie podzielono na 8 cz??ci. Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca wykazal, ?e posiada zdolno?? techniczn? i zawodow? w zakresie nale?ytego wykonania zamowienia, przy czym dla Wykonawcow skladaj?cych ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? wystarczaj?ce jest jednokrotne wykazanie spelnienia nast?puj?cych warunkow dot. zdolno?ci technicznej i zawodowej:
1.1 Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowych budowy przyl?czy do miejskiej sieci cieplowniczej o ?rednicy minimum DN 32 i o dlugo?ci minimum 50 m ka?da oraz wyka?e, ?e zostaly wykonane nale?ycie.
1.2 Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca wykazal, ?e dysponuje osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, przynale??c? do wla?ciwej izby in?ynierow budownictwa, posiadaj?c? do?wiadczenie i sta? pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektow sanitarnych.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 13:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
VI.3) Additional information:
CZ??? I. INFORMACJE OGOLNE
1. ZAMAWIAJ?CY
Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. w Bydgoszczy
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jozefa Schulza 5
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340
TEL. 52 30 45 200, FAX 52 30 45 470

www.bip.kpec.bydgoszcz.pl , e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Niniejsze post?powanie jest cz??ci? zamowienia, ktorego warto?? przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowie? Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z po?n. zm.), dalej zwanej PZP dla uslug.

Ogloszenie o zamowieniu zostalo opublikowane w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej oraz wywieszone w miejscu publicznie dost?pnym w siedzibie Zamawiaj?cego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem www.bip.kpec.bydgoszcz.pl .

Zamowienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego.
CZ??? II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania:
?Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy
1.2. Zakres zamowienia wskazany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?czniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych. Zamowienie podzielono na 8 cz??ci, wyszczegolnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci. Dane do opracowania dokumentacji: zawarte zostaly w zal?czniku nr 5 do SIWZ oraz w warunkach technicznych, stanowi?cych zal?czniki od 5.1 do 5.8 do SIWZ:
Nr cz??ci Nr zada-nia Nazwa zadania
1 49 Gol?bia dz. 57/6
2 50 Towarowa dz. 73/8
3 53 Ko?ciuszki 13
4 54 Jaskolcza 24
5 55 Strzelecka 55
6 69 Staroszkolna 13
7 71 Unii Lubelskiej 4, budynek YB
8 72 Mennica 10
Kody Wspolnego Slownika Zamowie?:
71322200?3 Uslugi projektowania ruroci?gow
71321200-6 Uslugi projektowania systemow grzewczych
Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego oraz studium uwarunkowa? i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyl?czy oraz uzyskanie zgody wla?cicieli terenow na czasowe zaj?cie podczas realizacji zadania oraz trwale usytuowanie urz?dze? na okres pi?ciu lat od daty rozliczenia dofinansowania ze strony Narodowego Fundu-szu Ochrony ?rodowiska w formie umowy cywilno-prawnej) wraz z uzyskaniem prawomocne-go pozwolenia na budow? lub potwierdzenia przyj?cia zgloszenia. Projektant nie mo?e zawie-ra? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
c) wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
d) wykonanie innych niezb?dnych do realizacji opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, in-wentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opi-niuj?cych (np. ZDMiKP, Policja, wla?ciwy Wydzial Urz?du Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorc? ? wla?cicielem/wladaj?cym terenem na ktorym posadowiony jest podl?czany obiekt ? 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dol?czone do projektu budowlanego w formie zal?cznikow,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?cicie-la, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
h) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no?niku danych.
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej ? .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf ? skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow i sprawdzaj?cych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by? scalone i ich uklad winien odpowiada? wersji papierowej dokumentacji.
No?nik danych winien by? opisany peln? nazw? zadania, nazw? biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz dat? sporz?dzenia.
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada? uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Dzial Zarz?dzania Infrastruktur?, Dzial Automatyki, Informatyki i Techniki Pomiarowej oraz Wydzial Elektroenergetyczny), potwierdzone protokolem uzgodnie? KPEC.
Projekt musi odpowiada? wymogom obowi?zuj?cego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktore si? z nim wi???.
Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa (8 odr?bnych umow).
Projektant nie mo?e zawiera? zobowi?za? finansowych w imieniu Zamawiaj?cego.
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2.1 Projektowane rozwi?zania techniczne musz? spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow i norm.
2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spelnia? warunki Prawa Budowlanego (zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z po?niejszymi zmianami) i innych aktualnie obowi?zuj?cych w tym zakresie norm i przepisow, a tak?e posiada? wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ?CE KOSZTORYSOW
Kosztorysy musz? by? opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389), zwlaszcza z uwzgl?dnieniem 3 i 5 a tak?e wytycznych KPEC do sporz?dzania kosztorysow- zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ?CE DOKUMENTACJI:
W ramach kompletnego opracowania wymaga si? wykonania:
a) uzyskanie mapy do celow projektowych,
b) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
c) wykonanie projektu wykonawczego,
d) wykonanie innych opracowa?, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, pro-jekt odbudowy nawierzchni, rozwi?zania projektowe kolizji cieploci?gu z innym uzbrojeniem terenu (np. z sieci? teletechniczn?, energetyczn?, wodoci?gow?, gazow?, z kablami sterowa-nia ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp. niezb?dnych do realizacji projektu, z uzgodnieniem ich w organach opiniuj?cych i zatwierdzaj?cych,
e) wykonanie zestawienia dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz z podaniem ich wla?ci-ciela, wladaj?cego, oraz podstawy do dysponowania,
f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej wykona-nia i odbioru robot ? 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
g) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania inwestycyjnego obejmuj?cego wszyst-kie koszty zadania inwestycyjnego.
5. WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIE? DO PROJEKTOW
W przypadku bl?dow w projektach lub niemo?no?ci realizacji przyj?tych rozwi?za? technicznych Wykonawca zapewni nieodplatny nadzor autorski i nieodplatnie przedstawi rozwi?zania zamienne umo?liwiaj?ce realizacj? zadania. Nadzor taki wymagany b?dzie w ka?dym czasie, kiedy wyst?pi przywolana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robot budowlanych, gwarancji i r?kojmi w ramach przedsi?wzi?cia.
Zmiany w projektach musz? by? wykonane nieodplatnie w formie dokumentacji uzupelniaj?cej w ramach nieodplatnego nadzoru autorskiego i przekazane do KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Dokumentacja techniczna musi zawiera? wszystkie elementy umo?liwiaj?ce realizacj? inwestycji b?d?cej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
6. WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ODBIORU
6.1. Szata graficzna dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawiera?:
? stron? tytulow?,
? spis tre?ci,
? cz??? opisow? i obliczeniow?: ponumerowan?, napisan? czcionk? Times New Roman rozmiar 12, z odst?pem akapitu 1,5; tekst wyjustowany,
? cz??? rysunkow?:
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.)
6.2. Format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na no?niku elektronicznym:
6.2.1 Format plikow:
? rysunki ? format plikow .pdf, .dwg, .dxf
? cz??? opisowa, obliczenia ? format plikow .doc, xlsx
? zal?czniki (uprawnienia projektantow, uzgodnienia itp.) ? pdf
? format pliku kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru winien by? obslugiwany przez program do kosztorysowania WINBUD
6.2.2 Struktura zapisu na no?niku danych.
6.2.2.1. Cz??? projektowa:
? Opis i obliczenia
? Rysunki
? Zal?czniki
6.2.2.2. Cz??? kosztorysowa:
? Przedmiar robot
? Kosztorys
6.2.2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.3. Oprawa dokumentacji
Dokumentacja techniczna winna zosta? oprawiona w sposob trwaly w skoroszyt PCV formatu A4 z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora. Kolor skoroszytu cz??ci projektowej ? szary, cz??ci kosztorysowej (kosztorys, przedmiar, specyfikacja) ? bialy.
7. OFERTY CZ??CIOWE
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia ofert cz??ciowych, zgodnie z zapisami w Cz??ci II, pkt 1, ppkt 1.2 SIWZ.
8. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
CZ??? III. TERMIN REALIZACJI
1. Przekazanie uzgodnionej dokumentacji wraz z cz??ci? kosztorysow? do Dzialu Inwestycji i Remontow do 30.03.2018.
2. Wydlu?enie czasu projektowania i aneksowanie umowy w tym zakresie mo?liwe jest w wypadkach okre?lonych w projekcie umowy, stanowi?cej zal?cznik nr 2 do SIWZ.
CZ??? IV. WARUNKI UDZIALU W POST?POWANIU
O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.
1. Warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej i zawodowej oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamowienie podzielono na 8 cz??ci. Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca wykazal, ?e posiada zdolno?? techniczn? i zawodow? w zakresie nale?ytego wykonania zamowienia, przy czym dla Wykonawcow skladaj?cych ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? wystarczaj?ce jest jednokrotne wykazanie spelnienia nast?puj?cych warunkow dot. zdolno?ci technicznej i zawodowej:
1.1 Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowych budowy przyl?czy do miejskiej sieci cieplowniczej o ?rednicy minimum DN 32 i o dlugo?ci minimum 50 m ka?da oraz wyka?e, ?e zostaly wykonane nale?ycie.
1.2 Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca wykazal, ?e dysponuje osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, przynale??c? do wla?ciwej izby in?ynierow budownictwa, posiadaj?c? do?wiadczenie i sta? pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektow sanitarnych.
1.3 Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca posiadal oplacon? polis? ubezpieczeniow? w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 50.000 PLN (pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).
2. Poleganie przez Wykonawc? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow.
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
2.1 Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Do oferty Wykonawca dol?cza zapewnienie udost?pnienia zasobow przez podmiot trzeci na rzecz realizacji zamowienia b?d? jego cz??ci.
2.2 Zamawiaj?cy oceni czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w Cz??ci IV, pkt 3.2, ppkt 3.2.1 oraz ppkt 3.2.2.
2.3 W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te b?d? realizowa? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
2.4 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
2.5. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, o ktorym mowa w Cz??ci IV pkt 2.1 SIWZ, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie 3 dni:
? zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
? zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? ekonomiczn? lub finansow?, o ktorych mowa w Cz??ci IV pkt 1 SIWZ.
2.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV od pkt 2.1 do pkt 2.5 SIWZ b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy b?dzie ??da? dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow,
b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia,
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,
d) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
2.7. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach i sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV od pkt 2.1 do pkt 2.6 SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w Cz??ci IV pkt 4.2 i 4.3 SIWZ.
2.8. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w Cz??ci IV
ust. 4 pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ, dotycz?cych Podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV od pkt 2.1 do pkt 2.6 SIWZ.
3. Wykluczenie Wykonawcy
3.1 Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si?:
3.1.1 Wykonawc?, ktory nie wykazal spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia,
3.1.2 Wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za przest?pstwo:
a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z po?n. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny,
c) skarbowe,
3.1.3 Wykonawc?, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci,
3.1.4 Wykonawc?, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzil Zamawiaj?cego w bl?d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych dokumentow,
3.1.5 Wykonawc?, ktory w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj?ce w bl?d Zamawiaj?cego, mog?ce mie? istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia,
3.1.6 Wykonawc?, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn?? na czynno?ci Zamawiaj?cego lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamowienia,
3.1.7 Wykonawc?, ktory bral udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zaklocenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposob ni? przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w post?powaniu,
3.1.8 Wykonawc?, ktory z innymi Wykonawcami zawarl porozumienie maj?ce na celu zaklocenie konkurencji mi?dzy Wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamowienia, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych,
3.1.9 Wykonawc? b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s?d orzekl zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pa?dziernika 2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
3.1.10 Wykonawc?, wobec ktorego orzeczono tytulem ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne,
3.1.11 Wykonawcow, ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlo?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
3.2 Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? rownie?:
3.2.1 Wykonawc?, w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
3.2.2 Wykonawc?, ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w Cz??ci IV pkt 3.1.3 SIWZ, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
3.2.3 Wykonawc?, w przypadku gdy Wykonawca lub urz?duj?cy czlonek jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnik spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawnieni do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2?4 PZP z:
a) zamawiaj?cym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego,
c) czlonkami komisji przetargowej,
d) osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a PZP
? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu.
4. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.1 W celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w Cz??ci IV ust. 1 SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego dostarczy nast?puj?ce dokumenty:
4.1.1 Dokumenty potwierdzaj?ce wpis oraz przynale?no?? do wla?ciwej organizacji samorz?du zawodowego osoby, o ktorej mowa w Cz??ci IV pkt 1.2 SIWZ.
4.1.2 Oplacon? polis? lub inny dokument, o ktorej mowa w Cz??ci IV pkt 1.3 SIWZ potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia. Wymog oplacenia polisy OC powinien by? wypelniony na dzie? uplywu terminu skladania ofert w post?powaniu o udzielenie zamowienia. W sytuacji, gdy fakt oplacenia skladek nie wynika z samej tre?ci polisy, Wykonawca powinien zal?czy? do polisy inny dokument potwierdzaj?cy odprowadzanie stosownych skladek (np. wyci?g z konta bankowego, rachunku itp.).
4.1.3 Dowodami okre?laj?cymi, czy uslugi zgodnie z zapisem w Cz??ci IV pkt 1.1 SIWZ
s? wykonane nale?ycie, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.
4.1.4 Dowodami, ?e Wykonawca dysponuje osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, przynale??c? do wla?ciwej organizacji samorz?du zawodowego, posiadaj?c? do?wiadczenie i sta? pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektow okre?lonych w Cz??ci IV pkt 1.1 SIWZ.
4.1.5 Je?eli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu
w post?powaniu kwoty b?d? wyra?ane w walucie obcej, kwoty te zostan? przeliczone na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
UWAGA
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) przez ka?dego Wykonawc?. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, na wezwanie Zamawiaj?cego, dostarczy nast?puj?ce dokumenty:
4.2.1 Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w Cz??ci IV ppkt 3.1.9 SIWZ, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
4.2.2 Odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie Cz??ci IV ppkt 3.2.1 SIWZ.
4.2.3 Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego,
?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow wystawionego nie wcze?niej ni?
3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
4.2.4 Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
4.2.5 O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.
4.2.6 O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
4.2.7 O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
4.2.8 O?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.
4.3 Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
4.3.1 Zamiast dokumentow o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt 4.2.1 SIWZ, sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym Cz??ci IV ppkt 3.1.9 SIWZ.
4.3.2 Zamiast dokumentow o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4 SIWZ, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat i skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
4.4 Dokumenty, o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt. 4.3.1 i ppkt 4.3.2 lit. b) SIWZ, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w Cz??ci IV ppkt. 4.3.2 lit. a) SIWZ, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
4.5 Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow o ktorych mowa w Cz??ci IV pkt. 4.3 SIWZ, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy Cz??ci IV pkt. 4.4 SIWZ stosuje si? odpowiednio.
4.6 Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w Cz??ci IV ppkt 4.2.1 SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w Cz??ci IV ppkt. 4.3.1 SIWZ w zakresie okre?lonym w Cz??ci IV ppkt 3.1.9 SIWZ. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy Cz??ci IV pkt. 4.4 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si? odpowiednio.
4.7 W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
4.8 Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji dotycz?cych kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w Cz??ci IV ppkt. 3.1.11 SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w Cz??ci IV ppkt. 3.1.11 SIWZ stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.
4.9 Wykonawca mo?e polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV pkt 2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, zgodnie z zapisami art. 25a ust. 3 PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada dokumenty wymienione w Cz??ci IV od ppkt 4.2.1 do ppkt 4.2.7. SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.
4.10 Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w Cz??ci IV od ppkt 4.2.1 do ppkt 4.2.7 SIWZ, dotycz?cych Podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV od pkt 2.1 do pkt 2.6.
4.11 Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (dotyczy spolki cywilnej i konsorcjum).
4.11.1 Ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zobowi?zany jest do zlo?enia odr?bnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
4.11.2 Je?eli Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
4.11.3 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow okre?lonych w Cz??ci IV pkt 1 i 2 winien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy wspolnie. ?aden z Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu na zasadach okre?lonych w Cz??ci IV pkt 3
4.11.4 Je?eli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
4.12 Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnienie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.
4.13 Je?eli Wykonawca nie zlo?yl o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja?nie? w terminie trzech dni, chyba, ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
4.14 Je?eli wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie 3 dni, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
4.15 Zamawiaj?cy korzysta z internetowego repozytorium za?wiadcze? e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajow za?wiadcze? lub dowodow w formie dokumentow, ktore s? obj?te tym repozytorium.
4.16 Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub innych dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).
5. Wykluczenie Wykonawcy
5.1 Wykluczenie Wykonawcy nast?puje w przypadkach, o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.2, gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach zostala skazana za przest?pstwo wymienione w Cz??ci IV ppkt 3.1.2, je?eli nie uplyn?lo 5 lat od dnia uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ?e w tym wyroku zostal okre?lony inny okres wykluczenia.
5.2 Wykluczenie Wykonawcy nast?puje w przypadku, o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.3 SIWZ, je?eli nie uplyn?ly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ?e w tym wyroku zostal okre?lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzaj?ca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stala si? ostateczna.
5.3 Wykluczenie Wykonawcy nast?puje:
a) w przypadkach, o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.6 i ppkt 3.1.8 SIWZ, je?eli nie uplyn?ly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw? wykluczenia,
b) w przypadku, o ktorym mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.9 SIWZ, je?eli nie uplyn?l okres, na jaki zostal prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne,
c) w przypadku, o ktorym mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.10 SIWZ, je?eli nie uplyn?l okres obowi?zywania zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
5.4 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie zapisow z Cz??ci IV od ppkt 3.1.4 do ppkt 3.1.8 oraz od ppkt 3.2.1 do ppkt 3.2.3 SIWZ, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
5.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie Cz??ci IV pkt. 5.4 SIWZ.
5.6 W przypadkach, o ktorych mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.7 SIWZ, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewnia temu Wykonawcy mo?liwo?? udowodnienia, ?e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj?cy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.
5.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w Cz??ci IV ppkt 3.1.11 SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia
5.8 Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.
5.9 Ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.
6. Zasady skladania o?wiadcze? i dokumentow oraz wyboru oferty
6.1 Do oferty Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
6.2 JEDZ stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ. Podczas wypelniania JEDZ nale?y uwzgl?dni? obowi?zuj?ce przepisy PZP.
6.3 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.
6.4 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.5 Wykonawca mo?e wykorzysta? w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia.
6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w terminie minimum 10 dni aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, spelnianie przez oferowane uslugi wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7 Je?eli o?wiadczenia lub inne zlo?one przez Wykonawc? dokumenty, dotycz?ce potwierdzenia zdolno?ci technicznej lub zawodowej, b?d? budzi? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego, mo?e on zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6.8 O?wiadczenia, o ktorych mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotycz?ce Wykonawcy i innych podmiotow, opisanych w Cz??ci IV pkt 2.1 SIWZ skladane s? w oryginale.
6.9 Dokumenty, o ktorych mowa w rozporz?dzeniu rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r., inne ni? o?wiadczenia, o ktorych mowa w Cz??ci IV pkt 4.9. SIWZ, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.
6.10 Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.
6.11 Po?wiadczenie za zgodno?? z oryginalem nast?puje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.12 Zamawiaj?cy mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentow, o ktorych mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych ni? o?wiadczenia, wyl?cznie wtedy, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.
6.13 Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
6.14 Je?eli Wykonawca nie zlo?y JEDZ, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, spelnianie przez oferowane uslugi wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja?nie? w terminie 3 dni, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
6.15 Je?eli Wykonawca nie zlo?y wymaganych pelnomocnictw albo zlo?y wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie 3 dni, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
6.16 Zamawiaj?cy wzywa tak?e, w terminie 3 dni, do zlo?enia wyja?nie? dotycz?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, spelnianie przez oferowane uslugi wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego oraz brak podstaw wykluczenia ? wskazanych w ogloszeniu o zamowieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
CZ??? V. SPOSOB POROZUMIEWANIA SI? ZAMAWIAJ?CEGO Z WYKONAWC?
1. Sposob porozumiewania si? z Wykonawc?
1.1 W post?powaniu o udzielenie zamowienia skladanie ofert odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca
2. Osoby uprawnione do kontaktowania si? z wykonawcami
Agata Budzy?ska i Magdalena Urban

adres elektroniczny: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

Zamawiaj?cy nie dopuszcza porozumiewania si? z Wykonawcami za po?rednictwem telefonu.
3. Opis sposobu udzielania wyja?nie?
3.1 Ka?dy Wykonawca mo?e zwroci? si? do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w sposob opisany w Cz??ci V pkt 1.1 SIWZ.
3.2 Zamawiaj?cy udziela wyja?nie? niezwlocznie, jednak nie po?niej ni? na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ?e wniosek o wyja?nienie wplyn?l do Zamawiaj?cego nie po?niej ni? do ko?ca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
3.3 Je?eli wniosek o wyja?nienie tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wplyn?l po uplywie terminu skladania wnioskow, o ktorym mowa w Cz??ci V pkt 3.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja?nie?, Zamawiaj?cy mo?e udzieli? wyja?nie? albo pozostawi? wniosek bez rozpatrzenia.
3.4 Przedlu?enie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w Cz??ci V pkt 3.1 SIWZ.
3.5 Tre?? zapyta? wraz z udzielonymi wyja?nieniami, bez ujawniania ?rodel zapytania, Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej.
3.6 W szczegolnych przypadkach Zamawiaj?cy mo?e wydlu?y? terminy dot. uzupelnie? i wyja?nie? udzielanych przez Wykonawcow.
CZ??? VI. WADIUM
1. Wniesienie wadium
Wadium wnosi si? dla ka?dej cz??ci odpowiednio (w zl)
Nr cz??ci Nr zada-nia Nazwa zadania Wadium w zl
1 49 Gol?bia dz. 57/6 210,00
2 50 Towarowa dz. 73/8 600,00
3 53 Ko?ciuszki 13 100,00
4 54 Jaskolcza 24 100,00
5 55 Strzelecka 55 210,00
6 69 Staroszkolna 13 220,00
7 71 Unii Lubelskiej 4, budynek YB 100,00
8 72 Mennica 10 390,00
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? przedmiotu zamowienia, oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci stanowi?cej sum? kwot okre?lonych w Cz??ci VI pkt 1 SIWZ dla tych cz??ci, na ktore jest skladana.
2. Formy wniesienia wadium
2.1 Wadium mo?na wnie?? w jednej z lub kilku nast?puj?cych formach:
a) w pieni?dzu ? przelewem na konto Zamawiaj?cego: PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji dla cz??ci .
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) por?czeniach bankowych, lub por?czenia spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
2.2 W przypadku zlo?enia wadium w innej formie ni? pieni?dz, musi by? ono zlo?one w formie oryginalu sporz?dzonego zgodnie z obowi?zuj?cym prawem. Z tre?ci gwarancji, por?czenia musi jednoznacznie wynika?:
a) nazwa daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta i/lub por?czycieli (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji i/lub por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokladnie przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego post?powania, w tym okre?lenie cz??ci, ktorego dotyczy,
c) precyzyjne okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj? i/lub por?czeniem,
d) kwota gwarancji i/lub por?czenia,
e) termin wa?no?ci gwarancji i/lub por?czenia,
f) zobowi?zanie gwaranta i/lub por?czyciela do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaplacenia pelnej kwoty gwarancji i/lub por?czenia na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
2.3 Termin wa?no?ci wadium musi si? pokrywa? z terminem zwi?zania ofert?.
3. Termin wniesienia wadium
3.1 Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert tj. do dnia 13.11.2017 r. do godziny 13:00.
Je?eli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposob nieprawidlowy oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.
3.2 Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli:
a) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieni??nej, za termin jego wniesienia zostanie przyj?ty termin uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego (tj. dat? faktycznego wplywu ?rodkow pieni??nych na konto Zamawiaj?cego),
b) oryginal dokumentu wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w por?czeniach, o ktorych mowa w Cz??ci VI pkt 2 od lit. a) do lit. f) SIWZ nale?y zdeponowa? za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiaj?cego, przy ul. Ks. J. Schulza 5, bud. A, pi?tro I sekretariat, przed uplywem terminu wyznaczonego na skladanie ofert, za? kserokopi? dowodu wniesienia wadium dol?czy? do oferty.
4. Zwrot wadium
4.1 Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana),
b) po uniewa?nieniu post?powania.
4.2 Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.
4.3 Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
4.4 Zamawiaj?cy b?dzie ??dal ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnie?? wadium w terminie ustalonym przez Zamawiaj?cego.
4.5 Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy zwroci wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?.
5. Zatrzymanie wadium
5.1 Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
b) nie wniosl w ustalonym terminie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
5.2 Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w Cz??ci IV pkt 4.13 i pkt 4.14 SIWZ, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust.1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.
6. Wadium wniesione w walucie obcej
6.1 Je?eli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
6.2 Je?eli wadium zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w Cz??ci VI pkt 2.1 od lit. b) do lit. e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach okre?lona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
7. Zmiana formy wniesienia wadium
Za zgod? Zamawiaj?cego Wykonawca mo?e dokona? zmiany formy wadium na jedn? lub kilka form, o ktorych mowa w Cz??ci VI pkt 2.1 SIWZ. Zmiana formy wadium musi by? dokonana z zachowaniem ci?glo?ci zabezpieczenia oferty kwot? wadium.
CZ??? VII. TERMIN ZWI?ZANIA OFERT?
1. Wykonawcy pozostaj? zwi?zani ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj?cego mo?e przedlu?y? termin zwi?zania ofert?, z tym ?e Zamawiaj?cy mo?e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi?zania ofert?, zwroci? si? do Wykonawcow o wyra?enie zgody na przedlu?enie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu?szy jednak ni? 60 dni.
3. Przedlu?enie terminu zwi?zania ofert? jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu?eniem okresu wa?no?ci wadium albo, je?eli nie jest to mo?liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu?ony okres zwi?zania ofert?. Je?eli przedlu?enie terminu zwi?zania ofert? dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi?zek wniesienia nowego wadium lub jego przedlu?enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyra?enia zgody, o ktorej mowa w Cz??ci VII pkt 2 SIWZ, nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP Zamawiaj?cy odrzuci ofert?, je?eli Wykonawca nie wyrazi zgody, o ktorej mowa w Cz??ci VII pkt 2 SIWZ, na przedlu?enie terminu zwi?zania ofert?.
CZ??? VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofert? sklada si? pod rygorem niewa?no?ci w formie pisemnej. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania oferty w postaci elektronicznej.
2. Post?powanie o udzielenie zamowienia prowadzi si? w j?zyku polskim i Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zlo?enie o?wiadcze?, oferty oraz innych dokumentow w jednym z j?zykow powszechnie u?ywanych w handlu mi?dzynarodowym, bez tlumaczenia na j?zyk polski.
3. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
4. Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci SIWZ.
5. Wzor formularza oferty stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ.
6. Ofert? podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Je?eli Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik, wraz z ofert? sklada si? pelnomocnictwo.
8. Wykonawca mo?e zlo?y? jedn? ofert?.
9. Ofert? sporz?dza si? w sposob staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez Wykonawc? w ofercie bl?dy i omylki w zapisach ? przed jej zlo?eniem ? poprawia si? przez skre?lenie dotychczasowej tre?ci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelno?ci bl?dnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Ofert? nale?y przygotowa? tak, by z zawarto?ci? oferty nie mo?na bylo zapozna? si? przed uplywem terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca si?, aby Wykonawca zbroszurowal ofert? z mo?liwo?ci? wpi?cia do segregatora oraz ponumerowal jej strony.
12. Wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i zlo?eniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca sklada ofert? w zamkni?tej kopercie lub innym opakowaniu w sposob zapewniaj?cy nieujawnienie tre?ci oferty do chwili jej otwarcia. Zamkni?ta koperta lub inne opakowanie musi zawiera? oznaczenie:
Oferta zlo?ona w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
Nazwa i adres Zamawiaj?cego,
?UWAGA: Nie otwiera? przed 14.11.2017 r. godz. 10:15
Nazwa i adres Wykonawcy ? na odwrocie koperty.
W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamkni?cia koperty Zamawiaj?cy nie bierze odpowiedzialno?ci za zle skierowanie przesylki i jej przedwczesne otwarcie.
14. Wykonawca mo?e przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni? lub wycofa? ofert?.
15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o?wiadczenie, ?e ofert? wycofuje. O?wiadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkni?tej kopercie lub innym opakowaniu, ktora musi zawiera? oznaczenie:
O?wiadczenie o wycofaniu oferty zlo?onej w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Nazwa i adres Zamawiaj?cego
?UWAGA: Nie otwiera? przed 14.11.2017 godz. 10:15.
Nazwa i adres Wykonawcy na odwrocie koperty.
O?wiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera? co najmniej nazw? i adres Wykonawcy, tre?? o?wiadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
16. W przypadku zmiany oferty Wykonawca sklada pisemne o?wiadczenie, ?e ofert? zmienia, okre?laj?c zakres tych zmian. O?wiadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkni?tej kopercie lub innym opakowaniu, ktora musi zawiera? oznaczenie:
O?wiadczenie o zmianie oferty zlo?onej w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Nazwa i adres Zamawiaj?cego.
?UWAGA: Nie otwiera? przed 14.11.2017 godz. 10:15
Nazwa i adres Wykonawcy na odwrocie koperty.
O?wiadczenie o zmianie oferty musi zawiera? nazw? i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
17. Nie ujawnia si? informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je?eli Wykonawca, nie po?niej ni? w terminie skladania ofert zastrzegl, ?e nie mog? by? one udost?pniane oraz wykazal, i? zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa klauzul? ?tajemnica przedsi?biorstwa ? nie udost?pnia?.
Wykonawca nie mo?e zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a tak?e informacji dotycz?cych ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w jego ofercie.
CZ??? IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Miejsce oraz termin skladania ofert.
1.1. Oferty sporz?dzone ?ci?le wg wymaga? okre?lonych w SIWZ nale?y sklada? bezpo?rednio w Kancelarii Zamawiaj?cego (budynek A, parter) przy ul. Schulza 5 w Bydgoszczy lub przesla? na adres KPEC Sp. z o.o. ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.
1.2. Termin wplywu ofert do siedziby Zamawiaj?cego (niezale?nie od wybranej przez Wykonawc?, wymienionej wy?ej, formy skladania) uplywa w dniu 13.11.2017 r.
o godzinie 13:00.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Publiczne otwarcie ofert nast?pi w dniu 14.11.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiaj?cego, w budynku A, w pokoju 11 na pierwszym pi?trze.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiaj?cy odczyta: nazwy (firmy), adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okres gwarancji oraz warunki platno?ci.
2.3. Zamawiaj?cy niezwlocznie po otwarciu ofert zamie?ci na stronie internetowej informacje dotycz?ce:
? kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;
? nazwy (firmy) oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;
? ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach.
CZ??? X. SPOSOB OBLICZENIA CENY OERTY
1. Wykonawca zobowi?zany jest do obliczenia ceny ka?dej cz??ci oferty z nale?yt? staranno?ci? uwzgl?dnieniem wszystkich kosztow, jakie poniesie w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.
2. Zaproponowana cena b?dzie cen? ryczaltow?, obejmuj?c? wszystkie dokumenty oraz koszty niezb?dne do wykonania Dokumentacji jako calo?ci dla celu, jakiemu ma slu?y?.
3. Cena musi by? wyra?ona w zlotych polskich.
4. Cen? nale?y poda? cyfrowo i slownie.
5. Cen? nale?y poda? do dwoch miejsc po przecinku.
6. Rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? b?d? prowadzone w zlotych polskich.
7. Je?eli zlo?ono ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby obowi?zek rozliczy? zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj?c ofert?, informuje zmawiaj?cego, czy wybor oferty b?dzie prowadzi? do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego, wskazuj?c nazw? (rodzaj) uslugi, ktorej ?wiadczenie b?dzie prowadzi? do jego powstania, oraz wskazuj?c ich warto?? bez kwoty podatku.
8. Zamawiaj?cy nie zwraca kosztow udzialu w post?powaniu poniesionych przez oferentow.
CZ??? XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY, OCENA OFERT
1. Zamawiaj?cy dokona oceny ofert spo?rod ofert nie odrzuconych, na podstawie nast?puj?cych kryteriow oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100
2. Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Je?eli nie mo?na wybra? najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ?e dwie lub wi?cej oferty maja tak? sama cen?, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlo?yli te oferty, do zlo?enia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
4. Wykonawca, skladaj?c ofert? dodatkow?, nie mo?e zaoferowa? ceny wy?szej ni? zaoferowana w zlo?onej ofercie.
5. Zamawiaj?cy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzgl?dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omylki polegaj?ce na niezgodno?ci oferty ze specyfikacj?, a ktore nie powoduj? istotnych zmian w tre?ci oferty
? niezwlocznie zawiadamiaj?c o tym Wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.
Je?eli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor?czenia zawiadomienia nie zgodzil si? na poprawienie omylki, o ktorej mowa w Cz??ci XI pkt 5 lit. c) SIWZ, jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zamawiaj?cy odrzuci ofert? gdy:
6.1 Jest niezgodna z ustaw? PZP
6.2 Jej tre?? nie odpowiada tre?ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z zastrze?eniem zapisu w Cz??ci XI pkt 5 lit. c) SIWZ.
6.3 Jej zlo?enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.4 Zawiera ra??co nisk? lub koszt cen? w stosunku do przedmiotu zamowienia.
6.5 Zostala zlo?ona przez Wykonawc? wykluczonego z udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
6.6 Zawiera bl?dy w obliczeniu ceny lub kosztu.
6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia nie zgodzil si? na poprawienie omylki, o ktorej mowa w Cz??ci XI pkt 5 lit. c) SIWZ.
6.8 Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w Cz??ci VII pkt 2 SIWZ, na przedlu?enie terminu zwi?zania ofert?.
6.9 Wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy.
6.10 Jest niewa?na na podstawie odr?bnych przepisow
7. Post?powanie w przypadku ra??co niskiej ceny.
7.1 Je?eli zaoferowana cena oferty wydaje si? ra??co niska w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzi w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego co do mo?liwo?ci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okre?lonymi przez Zamawiaj?cego lub wynikaj?cymi z odr?bnych przepisow, Zamawiaj?cy zwraca si? o udzielenie wyja?nie?, w tym zlo?enie dowodow, dotycz?cych wyliczenia ceny, w szczegolno?ci w zakresie:
a) oszcz?dno?ci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwi?za? technicznych, wyj?tkowo sprzyjaj?cych warunkow wykonywania zamowienia dost?pnych dla Wykonawcy, oryginalno?ci projektu Wykonawcy, kosztow pracy, ktorych warto?? przyj?ta do ustalenia ceny nie mo?e by? ni?sza od minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z po?n. zm),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr?bnych przepisow,
c) wynikaj?cym z przepisow prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, obowi?zuj?cych w miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie,
d) wynikaj?cych z przepisow prawa ochrony ?rodowiska.
7.2 W przypadku gdy cena calkowita oferty jest ni?sza o co najmniej 30 % od:
a) warto?ci zamowienia powi?kszonej o nale?ny podatek od towarow i uslug, ustalonej przed wszcz?ciem post?powania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub ?redniej arytmetycznej cen wszystkich zlo?onych ofert, Zamawiaj?cy zwraca si? o udzielenie wyja?nie? o ktorych mowa w Cz??ci XI w pkt 7.1 SIWZ, chyba ?e rozbie?no?? wynika z okoliczno?ci oczywistych, ktore nie wymagaj? wyja?nienia.
b) warto?ci zamowienia powi?kszonej o nale?ny podatek od towarow i uslug, zaktualizowanej z uwzgl?dnieniem okoliczno?ci, ktore nast?pily po wszcz?ciu post?powania, w szczegolno?ci istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? o udzielenie wyja?nie?, o ktorych mowa w Cz??ci XI w pkt 7.1 SIWZ.
7.3 Obowi?zek wykazania, ?e oferta nie zawiera ra??co niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
7.4 Zamawiaj?cy odrzuci ofert? Wykonawcy, ktory nie udzielil wyja?nie? lub dokonana ocena wyja?nie? wraz ze zlo?onymi dowodami potwierdza, ?e oferta zawiera ra??co nisk? cen? w stosunku do przedmiotu zamowienia.
CZ??? XII. INFORMACJA O FORMALNO?CIACH JAKIE POWINNY ZOSTA? DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiaj?cy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj?c nazw? albo imi? i nazwisko, siedzib? albo miejsce zamieszkania i adres, je?eli jest miejscem wykonywania dzialalno?ci wykonawcy, ktorego ofert? wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, je?eli s? miejscami wykonywania dzialalno?ci wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty, a tak?e punktacj? przyznan? ofertom w ka?dym kryterium oceny ofert i l?czn? punktacj?,
b) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) uniewa?nieniu post?powania
? podaj?c uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o ktorych mowa w Cz??ci IV pkt 5.4 SIWZ, informacja o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni, zawiera wyja?nienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione przez Wykonawc? zamawiaj?cy uznal za niewystarczaj?ce.
3. Zamawiaj?cy udost?pnia na stronie internetowej informacje, o ktorych mowa w Cz??ci XII pkt 1 lit. a) i lit. d).
4. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
5. Wszystkie istotne dla Zamawiaj?cego postanowienia zostaly zawarte we wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 2 do SIWZ.
6. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany jest do podpisania umowy w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, nie dlu?szym ni? 15 dni.
7. W przypadku zawierania umowy z Wykonawcami, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy wymaga przed jej zawarciem dostarczenia dokumentu reguluj?cego ich wspolprac?.
8. Dokument reguluj?cy wspolprac? nie mo?e zawiera? postanowie?, ktore s? sprzeczne z przepisami PZP.
9. Dokument zawieraj?cy wspolprac? musi zawiera?:
a) okre?lenie wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,
b) okre?lenie celu gospodarczego,
c) wskazanie lidera, wraz z okre?leniem kompetencji do wykonywania okre?lonych czynno?ci np. podpisanie umowy, podpisanie faktury VAT, itd.,
d) wskazanie solidarnej odpowiedzialno?ci za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
e) okre?lenie czasu trwania wspolpracy (minimum na okres realizacji przedmiotu zamowienia i na okres udzielonej gwarancji),
f) postanowienie mowi?ce o tym, ?e wszelkie zmiany tre?ci dokumentu (po zawarciu umowy o niniejsze zamowienia publiczne) wymagaj? zgody Zamawiaj?cego.
10. Je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy mo?e wybra? ofert? najkorzystniejsz? spo?rod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ?e zachodz? przeslanki uniewa?nienia post?powania, o ktorych mowa w Cz??ci XV pkt 1 SIWZ.
CZ??? XIII. WYMAGANIA DOTYCZ?CE ZABEZPIECZENIA NALE?YTEGO WYKONANIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zabezpieczenie ustala si? w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej (brutto) danej cz??ci podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia.
2. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?e by? wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach:
a) pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z po?n. zm.).
3. Wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w pieni?dzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego b?dzie skuteczne z chwil? uznania tego rachunku bankowego kwot? zabezpieczenia (wplyw ?rodkow pieni??nych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego musi nast?pi? przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia).
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w Cz??ci XIII pkt 2 od lit. b) do lit e) SIWZ, Wykonawca sklada oryginal dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.
5. Z tre?ci gwarancji i por?cze?, o ktorych mowa w Cz??ci XIII pkt 2 od lit. b) do lit e) SIWZ musi wynika? bezwarunkowe, nieodwolalne i na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego (beneficjenta), zobowi?zanie gwaranta do zaplaty na rzecz Zamawiaj?cego kwoty stanowi?cej 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie, z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez wykonawc?, z zastrze?eniem zapisow z Cz??ci XIII pkt 6 SIWZ.
6. Zamawiaj?cy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj?cego za nale?ycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze? z tytulu r?kojmi za wady nie mo?e przekracza? 30 % wysoko?ci zabezpieczenia.
7. Z tre?ci gwarancji i por?cze?, o ktorych mowa w Cz??ci XIII pkt 2 od lit. b) do lit e) SIWZ musi wynika?, ?e kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze? z tytulu r?kojmi za wady wynosi 30 % wysoko?ci zabezpieczenia.
8. Kwota, o ktorej mowa w Cz??ci XIII pkt 7 SIWZ jest zwracana nie po?niej ni? w 15 dniu po uplywie okresu r?kojmi za wady.
9. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z por?czeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto?ciowych emitowanych przez Skarb Pa?stwa lub jednostk? samorz?du terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre?lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
10. Za zgod? Zamawiaj?cego Wykonawca mo?e dokona? zmiany formy zabezpieczenia na jedn? lub kilka form, o ktorych mowa w Cz??ci XIII pkt 2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by? dokonana z zachowaniem ci?glo?ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko?ci.
Z dokumentu stwierdzaj?cego wniesienie zabezpieczenia w formie innej ni? w pieni?dzu, musi wynika?, ?e zabezpieczenie dotyczy nale?ytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cego cz??ci? projektu: ? Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyl?czy b?d?cych cz??ci? projektu Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji ..(nazwa cz??ci)
11. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potr?cenia z nale?no?ci za cz??ciowo wykonane uslugi.
12. Je?eli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) obowi?zuj?cego w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
13. Je?eli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w Cz??ci XIII pkt 2 od lit. b) do lit e) SIWZ, i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okre?lona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
14. Je?eli zabezpieczenie wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj?cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni?dzu z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
CZ??? XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN? WPROWADZONE DO TRE?CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy na prace projektowe.
CZ??? XV. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP.
2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami PZP, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.
7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w Cz??ci XIV ust. 5 i 6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
8. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.
10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.
11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
12. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w Cz??ci XIV w zakresie wniesienia odwolania i skargi maj? zastosowanie przepisy art. 179 ? 198g PZP.
CZ??? XVI. UNIEWA?NIENIE POST?POWANIA
1. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli:
a) nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o ktorych mowa w Cz??ci XI pkt 5 SIWZ, zostaly zlo?one oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wyst?pila istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e prowadzenie post?powania lub wykonanie zamowienia nie le?y w interesie publicznym,
e) post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
f) je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
2. Dla ka?dej z 8 cz??ci post?powania zapisy dot. uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia, wskazane w Cz??ci XV pkt 1 SIWZ, stosuje si? odpowiednio.
3. O uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamowienia zamawiaj?cy zawiadamia rownocze?nie wszystkich wykonawcow, ktorzy:
a) ubiegali si? o udzielenie zamowienia ? w przypadku uniewa?nienia post?powania przed uplywem terminu skladania ofert,
b) zlo?yli oferty ? w przypadku uniewa?nienia post?powania po uplywie terminu skladania ofert
? podaj?c uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy, na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si? o udzielenie zamowienia, zawiadamia o wszcz?ciu kolejnego post?powania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.
CZ??? XVII. INFORMACJE DOTYCZ?CE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiaj?cy nie wprowadza ogranicze? odno?nie zakresu prac, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy.
2. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy. W takim przypadku:
1) Zamawiaj?cy ??da wskazania w pkt 10 formularza ?Oferta oraz Cz??ci D JEDZ przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow.
2) Je?eli powierzenie podwykonawcy wykonania cz??ci zamowienia nast?pi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na ??danie Zamawiaj?cego przedstawi o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Je?eli Zamawiaj?cy stwierdzi, ?e wobec danego podwykonawcy zachodz? podstawy wykluczenia, Wykonawca obowi?zany jest zast?pi? tego podwykonawc? lub zrezygnowa? z powierzenia wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego pkt maj? zastosowanie rownie? do dalszych podwykonawcow.
3) Je?eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, ?e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni? podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.
4) Zawarcie umowy z podwykonawc? oraz jej tre?? musz? by? zgodne z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale oraz wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zobowi?zany jest na ??danie Zamawiaj?cego udzieli? mu wszelkich informacji dotycz?cych Podwykonawcow.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj?cego peln? odpowiedzialno?? za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
CZ??? XVIII. POSTANOWIENIA KO?COWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ maj? zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
2. Do czynno?ci podejmowanych przez Zamawiaj?cego i Wykonawcow w post?powaniu o udzielenie zamowienia stosuje si? przepisy Kodeksu Cywilnego, je?eli przepisy Ustawy PZP nie stanowi? inaczej.
3. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia
w przypadku, gdy nie zostan? mu przyznane ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie niniejszego zamowienia.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Pipeline-design services
ND Document number 388138-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 71321200 - Heating-system design services
71322200 - Pipeline-design services
OC Original CPV code 71321200 - Heating-system design services
71322200 - Pipeline-design services
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >