Poland-Warsaw: Data entry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003597235716867
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387341-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Data entry services

2017/S 189-387341

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Pa?stwowy Zaklad Higieny
ul. Chocimska 24
Warszawa
00-791
Poland
Contact person: Agnieszka Ignatowicz ? G?sowska
E-mail: aignatowicz@grupasienna.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pzh.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Digitalizacja ankiet z dochodze? epidemiologicznych z formularzy dedykowanych dost?pnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawc?.

Reference number: 1/2017
II.1.2) Main CPV code
72312000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie obejmuje skanowanie raportow z dochodze? epidemiologicznych w ogniskach chorob przenoszonych drog? pokarmow? z lat 1989- 2013 (ok. 200.000 stron) oraz digitalizacj? (przeniesienie danych z postaci papierowej do elektronicznej) formularzy PSSE wchodz?cych w sklad tych raportow (ok. 19 200 sztuk formularzy).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 160 687.20 PLN / Highest offer: 429 024.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72312100
79999100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Realizacja Zamowienia b?dzie miala miejsce poza siedzib? Zamawiaj?cego. Odbior i zwrot raportow z dochodze? epidemiologicznych nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje skanowanie raportow z dochodze? epidemiologicznych w ogniskach chorob przenoszonych drog? pokarmow? z lat 1989- 2013 (ok. 200.000 stron) oraz digitalizacj? (przeniesienie danych z postaci papierowej do elektronicznej) formularzy PSSE wchodz?cych w sklad tych raportow (ok. 19 200 sztuk formularzy). Digitalizacja b?dzie polega? na przeniesieniu do formy elektronicznej tre?ci wybranych dokumentow za pomoc? narz?dzi / oprogramowania zapewnionego przez Wykonawc? i dostarczenie ich do Zamawiaj?cego w formacie XML.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Udost?pnianie w toku realizacji umowy zdigitalizowanych formularzy w postaci elektronicznej / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kryterium zatrudnienia osob niepelnosprawnych / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.01-00?0003/15-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240006
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Digitalizacja ankiet z dochodze? epidemiologicznych z formularzy dedykowanych dost?pnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawc?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Anna Sojka prowadz?ca dzialalno?? gospodarcz? pod firm? Market Research World Anna Sojka
ul. Mastalerza 26/13
Gliwice
44-100
Poland
NUTS code: PL229
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 147 136.00 PLN
Lowest offer: 160 687.20 PLN / Highest offer: 429 024.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku post?powania o udzielenie zamowienia przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Dzialu VI ustawy Pzp ? odwolanie do Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposob i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. przepisach przysluguj? wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?li zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?li zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Data entry services

2017/S 189-387341

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Pa?stwowy Zaklad Higieny
ul. Chocimska 24
Warszawa
00-791
Poland
Contact person: Agnieszka Ignatowicz ? G?sowska
E-mail: aignatowicz@grupasienna.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pzh.gov.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Digitalizacja ankiet z dochodze? epidemiologicznych z formularzy dedykowanych dost?pnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawc?.

Reference number: 1/2017
II.1.2) Main CPV code
72312000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 160 687.20 PLN / Highest offer: 429 024.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72312100
79999100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240006

Section V: Award of contract

Title:

Digitalizacja ankiet z dochodze? epidemiologicznych z formularzy dedykowanych dost?pnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawc?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Anna Sojka prowadz?ca dzialalno?? gospodarcz? pod firm? Market Research World Anna Sojka
ul. Mastalerza 26/13
Gliwice
44-100
Poland
NUTS code: PL229
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 147 136.00 PLN
Lowest offer: 160 687.20 PLN / Highest offer: 429 024.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Data entry services
ND Document number 387341-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Pa?stwowy Zaklad Higieny
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72312000 - Data entry services
72312100 - Data preparation services
79999100 - Scanning services
OC Original CPV code 72312000 - Data entry services
72312100 - Data preparation services
79999100 - Scanning services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.pzh.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >