Poland-Sosnowiec: Systems analysis and programming services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • B - Special Studies and Analyses - Not R&D
Opps ID: NBD00003597255866589
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 387093-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Systems analysis and programming services

2017/S 189-387093

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Robot Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o.
ul. Nowopogo?ska 1a
Sosnowiec
41-205
Poland
Contact person: Mateusz Ku?
Telephone: +48 600270770
E-mail: mateusz.kus@prgw.com.pl
Fax: +48 600270770
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: http://www.prgw.com.pl/

Address of the buyer profile: http://www.prgw.com.pl/it-o-firmie.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.prgw.com.pl/it.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: przedsi?biorstwo prywatne
I.5) Main activity
Other activity: informatyczna obsluga przemyslu wydobywczego oraz bran? z nim zwi?zanych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nabor ofert na stanowisko Analityk do realizacji zada? w projekcie pn. ?Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni.

Reference number: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/09/2017
II.1.2) Main CPV code
72240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedsi?biorstwo Robot Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot realizuj?cy projekt pn. ?Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni w ramach Dzialania 1.2 Badania, rozwoj i innowacje w przedsi?biorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego na lata 2014-2020, oglasza nabor ofert na stanowisko Analityk do realizacji zada? w wy?ej wymienionym projekcie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zlecenia b?dzie siedziba Zamawiaj?cego przy ul. Nowopogo?skiej 1a, 41-205 Sosnowiec.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wybor osoby na stanowisko Analityk do realizacji zada? w wy?ej wymienionym projekcie. Wykonanie zamowienia nast?pi osobi?cie w formie umowy zlecenia ? w my?l definicji personelu projektu zawartej w ?Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojno?ci na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 23.8.2017 r.

Zadania po stronie Wykonawcy:

1. Weryfikacja oraz modyfikacja pod k?tem wykonania oprogramowania modeli teoretycznych opracowanych w Etapie I w celu planowania produkcji; opracowanie bazy danych w wersji demonstracyjnej przeznaczonej do przechowywania modeli i pracy z nimi a tak?e umo?liwiaj?cej integracj? z systemami zewn?trznymi.

2. Zaprojektowanie modyfikacji struktury i procedur obliczeniowych w bazie danych, ktore zostaly zaprojektowane i przygotowane w Etapie II I III, na podstawie testow wykonanych w wybranych zakladach gorniczych; przygotowanie odpowiedniej dokumentacji ko?cowej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto przedmiotu zamowienia (wyra?ona w zlotych polskich (PLN) ? Oferent okre?la stawk? brutto za godzin? pracy, ktora obejmowa? b?dzie wykonanie przedmiotu zamowienia. / Weighting: 100 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/11/2017
End: 31/05/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Warunki zmiany umowy:

? W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci niezale?nych od Wykonawcy, pod warunkiem, ?e zmiana ta wynika z okoliczno?ci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie? na etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

? Opo?nie? Zamawiaj?cego w zakresie dokonania odbioru ko?cowego;

? Zawieszenie bada? przez Zamawiaj?cego;

? Konieczno?? wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.01.02.00-24-0700/16-002.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na ka?dym etapie do momentu podpisania umowy na realizacj? zamowienia w przypadku, gdy z powodu okoliczno?ci, ktorych nie przewidywal lub nie mogl przewidzie?, udzielenia zamowienia nie le?y w interesie Zamawiaj?cego lub z innych przyczyn stalo si? niecelowe, a Oferentom nie b?d? przyslugiwa? roszczenia w stosunku do Zamawiaj?cego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktory co najmniej:

1. Posiada znajomo?? praktyczn? ?rodowiska SoftMine;

2. Posiada znajomo?? tworzenia zapyta? w j?zyku Microsoft Transact SQL;

3. Posiada znajomo?? praktyczn? platform graficznych Bentley MicroStation, Bentley InterPlot;

4. Znajomo?? bran?y geologicznej potwierdzone uprawnieniami;

5. Uczestnictwo we wdro?eniach systemow informatycznych dla kopal?;

6. Publikacje z zakresu informatyki w gornictwie.

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i do?wiadczenia, o ktorych mowa powy?ej Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do Formularza Oferty, stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do niniejszego Zapytania, wlasnor?cznie podpisane CV z umieszczon? klauzul? ?Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922).

Z udzialu w post?powaniu wykluczone s? podmioty powi?zane osobowo i kapitalowo z zamawiaj?cym. Przez powi?zania kapitalowe lub osobowe rozumie si? wzajemne powi?zania mi?dzy Zamawiaj?cym lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Zamawiaj?cego lub osobami wykonuj?cymi w imieniu Zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc?, polegaj?ce w szczegolno?ci na:

1) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej,2) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji,3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pelnomocnika,4) pozostawaniu w zwi?zku mal?e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Oferent przedlo?y o?wiadczenie, i? nie jest podmiotem powi?zanym z Zamawiaj?cym.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Forma zatrudnienia: Umowa o dzielo

Wymiar czasu pracy: 168 godzin/miesi?c.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 23:59
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Sosnowiec.

Information about authorised persons and opening procedure:

Mateusz Ku?

1. Zamawiaj?cy poinformuje ka?dego z Oferentow, ktory zlo?yl ofert? o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w ci?gu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci powierzenia przez Oferenta cz??ci zamowienia podwykonawcom.

2. Termin zwi?zania ofert? powinien wynosi? minimum 45 dni od dnia terminu skladania ofert tj. 2.11.2017 r.

3. W celu kwalifikowania kosztu niezb?dne b?dzie przekazanie danych osobowych Wykonawcy jako personelu projektu, w zakresie przewidzianym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatkow w ramach EFRR na lata 2014-2020 oraz pozyskanie i wprowadzenie do systemu LSI2014 nast?puj?cych danych osoby zaanga?owanej w projekcie tj. numer PESEL, imi?, nazwisko. W umowie na realizacj? zamowienia Oferent zobowi?zany b?dzie do wyra?enia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozliczenia projektu.

4. W przypadku Oferenta b?d?cego osob? fizyczn? ? l?czne zaanga?owanie zawodowe Wykonawcy w realizacj? wszystkich projektow finansowanych z funduszy strukturalnych oraz dziala? finansowanych z innych ?rodel, w tym ?rodkow wlasnych beneficjenta i innych podmiotow, nie mo?e przekracza? 276 godzin miesi?cznie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
nie dotyczy, zamowienie udzielane w oparciu o zasad? konkurencyjno?ci niepodlegaj?ce ustawie Pzp
Sosnowiec
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
nie dotyczy, zamowienie udzielane w oparciu o zasad? konkurencyjno?ci niepodlegaj?ce ustawie Pzp
Sosnowiec
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Nie dotyczy, zamowienie udzielane w oparciu o zasad? konkurencyjno?ci niepodlegaj?ce ustawie Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
nie dotyczy, zamowienie udzielane w oparciu o zasad? konkurencyjno?ci niepodlegaj?ce ustawie Pzp
Sosnowiec
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Systems analysis and programming services

2017/S 189-387093

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Robot Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o.
ul. Nowopogo?ska 1a
Sosnowiec
41-205
Poland
Contact person: Mateusz Ku?
Telephone: +48 600270770
E-mail: mateusz.kus@prgw.com.pl
Fax: +48 600270770
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: http://www.prgw.com.pl/

Address of the buyer profile: http://www.prgw.com.pl/it-o-firmie.html

I.5) Main activity
Other activity: informatyczna obsluga przemyslu wydobywczego oraz bran? z nim zwi?zanych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nabor ofert na stanowisko Analityk do realizacji zada? w projekcie pn. ?Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni.

Reference number: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/09/2017
II.1.2) Main CPV code
72240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/11/2017
End: 31/05/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Warunki zmiany umowy:

? W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci niezale?nych od Wykonawcy, pod warunkiem, ?e zmiana ta wynika z okoliczno?ci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie? na etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

? Opo?nie? Zamawiaj?cego w zakresie dokonania odbioru ko?cowego;

? Zawieszenie bada? przez Zamawiaj?cego;

? Konieczno?? wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 23:59
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Sosnowiec: Systems analysis and programming services
ND Document number 387093-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place SOSNOWIEC
AU Authority name Przedsi?biorstwo Robot Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72240000 - Systems analysis and programming services
OC Original CPV code 72240000 - Systems analysis and programming services
RC NUTS code PL22B
IA Internet address (URL) http://www.prgw.com.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >